Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Leptanal® Injektionsvätska, lösning 50mikrogram/ml Ampull, 5x10ml

142:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Fentanyl Varunummer: 430009 Apotekets varuid: 6654
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Leptanal är och vad det används för

  Fentanyl som finns i Leptanal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Leptanal är ett smärtstillande (analgetikum) som används på sjukhus. Den aktiva substansen, fentanyl, har en starkt smärtstillande effekt.

  Leptanal används vid kirurgiska ingrepp och undersökningar.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Leptanal

  50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
  fentanyl

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Leptanal är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Leptanal
  3. Hur du använder Leptanal
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Leptanal ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Leptanal är och vad det används för

  Fentanyl som finns i Leptanal kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Leptanal är ett smärtstillande (analgetikum) som används på sjukhus. Den aktiva substansen, fentanyl, har en starkt smärtstillande effekt.


  Leptanal används vid kirurgiska ingrepp och undersökningar.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Leptanal

  Använd inte Leptanal

  Läkaren kommer att göra nödvändiga bedömningar innan du får Leptanal.


  Använd inte Leptanal

  • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du är allergisk (överkänslig) mot andra morfinliknande substanser

  • om du har sekretstagnation

  • om du har nedsatt andningsförmåga (andningsdepression).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Leptanal om du:

  • har ökat tryck i skallen

  • har en skallskada

  • har okontrollerad, låg ämnesomsättning (hypotyreos)

  • har en lungsjukdom eller minskad lungkapacitet

  • har alkoholproblem

  • har nedsatt lever- eller njurfunktion

  • har myastenia gravis, en sjukdom som orsakar svaghet eller trötthet i musklerna

  • använder läkemedel för behandling av depression (mer information under Andra läkemedel och Leptanal).

  Tala också om för läkaren om du använder andra morfinliknande medel (t.ex. starka smärtstillande läkemedel) eller om du tidigare har missbrukat denna typ av substanser.

  Andra läkemedel och Leptanal

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Behandlingen med Leptanal kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel såsom

  • sömnmedel

  • lugnande medel

  • läkemedel mot psykiska sjukdomar

  • substanser som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. alkohol

  • eller om du har använt läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom (av typen monoaminoxidas (MAO)-hämmare) under de senaste två veckorna

  • ritonavir (hiv-läkemedel)

  • flukonazol eller vorikonazol (medel mot svampinfektioner).

  Tala om för hälso- och sjukvårdspersonalen om du använder läkemedel mot depression som kallas selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller monoaminoxidas (MAO)-hämmare. Förskrivande läkare bör vara uppmärksam på all användning av sådana läkemedel, eftersom kombination med Leptanal kan öka risken för serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande. Symtom på detta tillstånd kan t.ex. vara oro, hallucinationer, koma, hjärtklappning, blodtrycksförändring, feber, överaktiva reflexer, koordinationssvårigheter, stelhet, illamående, kräkningar och diarré.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det är möjligt att fostret kan påverkas. Läkaren kommer att bedöma om du kan få Leptanal.


  Rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder Leptanal vid amning. Det är möjligt att barn som ammas påverkas. Du bör inte amma förrän Leptanal har försvunnit ur kroppen (cirka 24 timmar). Använd inte bröstmjölk som har pumpats ut under de första 24 timmarna efter att du har fått Leptanal.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Leptanal kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Det rekommenderas därför att vänta minst 24 timmar efter att du har fått Leptanal innan du kör ett motorfordon eller använder maskiner. Eftersom individuella skillnader förekommer ska läkaren bedöma när det är säkert för dig att köra bil och använda maskiner.


  3. Hur du använder Leptanal

  Läkaren kommer att avgöra hur Leptanal ska användas. Doseringen är individuell och anpassas efter din ålder, vikt, fysiska status, vilken sjukdom du har, andra läkemedel som du använder och typen av ingrepp.

  Om du har använt för stor mängd av Leptanal

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Överdosering av Leptanal kan ge nedsatt andningsförmåga (andningsdepression). Läkaren kommer i så fall att vidta nödvändiga åtgärder, såsom syretillförsel, andningshjälp och motgift (naloxon).

  Andra symtom på överdosering är sänkt medvetandegrad, långsam hjärtrytm och lågt blodtryck. Muskelstelhet, muskelryckningar, illamående, kräkningar, oro och upprymdhet kan förekomma.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  De flesta biverkningar uppstår under operationen och tas om hand av läkaren, medan några märks en kort tid efteråt. Nedan finns en översikt över registrerade biverkningar indelade efter hur ofta de har rapporterats.


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • Muskelstelhet

  • Illamående, kräkningar

  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Ofrivilliga rörelser

  • Lugnande/sövande effekt, yrsel

  • Synstörningar

  • Långsam hjärtrytm, snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • Högt blodtryck, lågt blodtryck

  • Smärta i vener (blodkärl som transporterar blod till hjärtat)

  • Kramp i luftstrupen eller struphuvudet, tillfälligt andningsuppehåll

  • Allergiska hudreaktioner

  • Förvirring efter operationen

  • Neurologiska komplikationer i samband med bedövningen

  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Känsla av lycka eller välbefinnande

  • Huvudvärk

  • Blodkärlsinflammation

  • Blodtrycksvariationer

  • Kraftigt ökad andning, hicka

  • Frossa, låg kroppstemperatur

  • Komplikationer i luftvägarna till följd av bedövningen eller åtgärden

  • Oro (agitation) efter operationen

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • Överkänslighet (t.ex. anafylaktisk chock, kan ge andningssvårigheter, svag/snabb puls, blåfärgning av läppar, illamående, kraftlöshet och svullnader eller nässelutslag)

  • Anfall/kramper, ofrivilliga ryckningar i en muskel eller muskelgrupp, medvetandeförlust

  • Långsam eller svag andning (andningsdepression)

  • Klåda

  • Hjärtstillestånd


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Leptanal ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara ampullerna i ytterkartongen.

  Ljuskänsligt.


  Utspädd lösning: ur mikrobiologiska aspekter bör den aseptiskt beredda produkten användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ligger ansvaret på förvarningstid och förvarningsbetingelser hos användaren och ska normalt inte överstiga 24 timmar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fentanyl. 1 ml Leptanal injektionsvätska innehåller fentanylcitrat motsvarande 50 mikrogram fentanyl.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Leptanal är en klar och färglös injektionsvätska. En förpackning innehåller 5 glasampuller med 2 eller 10 ml Leptanal.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Janssen-Cilag AB

  Box 4042

  169 04 Solna


  Tillverkare

  GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile (PR), Italien  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-18


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Använd handskar vid öppning av ampullen.


  Bild 1


  Håll ampullen mellan tummen och pekfingret så att ampulltoppen är fri.


  Bild 2


  Håll ampulltoppen med den andra handen med pekfingret mot ampullhalsen och tummen på den färgade pricken parallellt med de(n) färgade identifieringsringen (-arna).


  Bild 3


  Håll tummen på pricken och bryt distinkt av ampulltoppen medan den andra delen av ampullen hålls fast i handen.


  Bild 4


  Vid oavsiktlig hudexponering bör det drabbade området sköljas med vatten. Undvik användning av tvål, alkohol och andra rengöringsmedel som kan orsaka kemisk eller fysisk skada på huden.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.