Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lederspan® Injektionsvätska, suspension 20mg/ml Injektionsflaska, 12x1ml

1970:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Triamcinolon Varunummer: 594325 Apotekets varuid: 6670
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lederspan är och vad det används för

  Lederspan innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, vilket är ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid) som dämpar immunförsvaret.

  Lederspan ges i eller runt leder som behandling vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ledinflammation (artrit) och inflammation i armbågen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lederspan

  20 mg/ml injektionsvätska, suspension
  triamcinolonhexacetonid
  bensylalkohol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lederspan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lederspan
  3. Hur du använder Lederspan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lederspan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lederspan är och vad det används för

  Lederspan innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, vilket är ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid) som dämpar immunförsvaret.


  Lederspan ges i eller runt leder som behandling vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit), ledinflammation (artrit) och inflammation i armbågen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lederspan

  Använd inte Lederspan

  • om du är allergisk mot triamcinolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid vissa infektioner (t ex tuberkulos eller gonorré).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lederspan.

  Lederspan ska inte ges i samband med infektion utan samtidig behandling av infektionen.

  Lederspan skulle i hög dos kunna påverka effekten av vissa vacciner.

  Menstruationsrubbningar liksom vaginala blödningar hos kvinnor som passerat övergångsåldern kan förekomma i samband med behandling med Lederspan.

  Barn och ungdomar

  Det finns inga speciella rekommendationer för barn och ungdomar.

  Andra läkemedel och Lederspan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Lederspan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel:

  • rifampicin (mot tuberkulos)

  • ritonavir (mot HIV)

  • vissa typer av vacciner.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Lederspan bör endast användas i samband med graviditet om nyttan för modern klart överväger riskerna för fostret.

  Lederspan passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Lederspan kan ge yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lederspan innehåller bensylalkohol

  Lederspan innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan orsaka förgiftning eller kraftiga allergiska reaktioner hos barn upp till 3 år. Får ej ges till spädbarn.


  3. Hur du använder Lederspan

  Du får detta läkemedel som en injektion av läkare eller sjuksköterska. Läkaren avgör lämplig dos för dig, och hur och när injektionen ska ges.


  Smärta i behandlad led kan förebyggas eller lindras genom att vara i stillhet i upp till 12 timmar efter injektionen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Lederspan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Svullnad, smärta och värmekänsla i behandlad led.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Allergiska reaktioner, överkänslighetsreaktioner med bronkospasm (sammandragning av muskulaturen i luftrören).

  Nedsatt binjurebarksfunktion, symtom liknande Cushings sjukdom, ändrad äggvitebalans.

  Tillväxthämning hos barn, aktivering av vilande diabetes, nedsatt infektionsförsvar, aktivering av vilande infektioner t ex tuberkulos.

  Ansiktsrodnad, påverkan på hud och vävnad vid injektionsstället.

  Ledinstabilitet vid upprepade injektioner. Yrsel.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Ödem (vätskeansamling i vävnad), trombos (blodpropp), högt blodtryck. Magsår.

  Hud- och pigmentförändringar, hudinflammation, nässelutslag.

  Förändringar i kroppens balans av hormoner, kalium, natrium och kalcium.

  Osteoporos (benskörhet), muskelförtvining, benvävnadsdöd, muskelbristning.

  Huvudvärk. Grön eller grå starr. Försämrad sårläkning.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Menstruationsrubbningar, utebliven menstruation och blödningar hos kvinnor som passerat övergångsåldern.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lederspan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är triamcinolonhexacetonid.

  • Övriga innehållsämnen är polysorbat 80, sorbitol 450 mg, bensylalkohol 9 mg och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klarglas injektionsflaskor med grå gummipropp förseglade med aluminium flip-off försegling.

  1x1 ml, 12x1 ml, 50x1 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-21


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Administreringssätt

  Lederspan är avsett för lokalbehandling (intra- och periartikulär injektion). Lederspan får inte ges intravenöst.

  Vid beredning av preparatet krävs aseptiska förhållanden. Injektionsvätskan (suspension) omskakas väl före användning.

  Tillförsel av Lederspan sker intra- respektive periartikulärt. Samma steriliseringsteknik som vid lumbalpunktion ska användas.


  Behandlingskontroll

  Smärta i intraartikulärt behandlad led kan förebyggas eller lindras genom att patienten uppmanas vara i stillhet upp till 12 timmar efter injektionen.


  Dosering

  Intraartikulärinjektion

  Det är av stor vikt att injektionen sker i synovialsäcken. Injektionsstället bör för varje led vara den plats, där synovialsäcken ligger ytligast och är fri från stora kärl och nerver.

  Dosen bestäms individuellt från 2-20 mg beroende på ledens storlek och mängd av vätska.

  Lederspan är huvudsakligen avsett för stora och medelstora leder. I stora leder (såsom höft, knä, skuldra) fordras vanligen 10-20 mg (0,5-1 ml) intraartikulärt, och i medelstora leder (såsom armbåge, handled) är normaldosen ca 5-10 mg (0,25-0,5 ml). När det finns mycket synovialvätska, kan eventuellt aspiration göras innan administrering. Behovet av ytterligare injektioner bedöms på basis av det terapeutiska svaret. Doseringsintervallet bör göras så långt som möjligt och ej underskrida 4 veckor. Högst två leder bör behandlas vid varje tillfälle. Undvik ansamling av läkemedlet vid injektionsstället, eftersom det kan leda till atrofi.


  Periartikulärinjektion

  Bursit: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml) beroende på bursans storlek och sjukdomsprocessens intensitet. I flertalet fall behöver injektionen ej upprepas.

  Tendinit, tendovaginit, epikondylit: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behovet av ytterligare injektioner bedöms på basis av det terapeutiska svaret.


  Inkompatibiliteter

  Lederspan kan vid behov blandas med Xylocain injektionsvätska 10 mg/ml utan konserveringsmedel eller liknande lokalanestetika. Lösningsmedel innehållande metylparaben, propylparaben, fenol etc. skall undvikas eftersom dessa kan orsaka flockning av steroiden. Lederspan skall dras upp i sprutan före bedövningsmedlet för att förhindra kontamination av Lederspan. Sprutan omskaks lätt, varefter blandningen används omedelbart.

  pH för injektionsvätskan är 4,0-8,0.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.