Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lasix® Retard Depotkapsel, hård 60mg Plaströr, 100(2x50) kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Furosemid Varunummer: 135509 Apotekets varuid: 12510
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lasix Retard är och vad det används för

  Lasix Retard är ett urindrivande medel, ett diuretikum, som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem) samt vid högt blodtryck. Lasix Retard hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, vilket leder till en ökad utsöndring av urin. Därmed minskar eller försvinner ödemen.

  Furosemid som finns i Lasix Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lasix Retard

  30 mg respektive 60 mg hård depotkapsel
  furosemid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lasix Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lasix Retard
  3. Hur du använder Lasix Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lasix Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lasix Retard är och vad det används för

  Lasix Retard är ett urindrivande medel, ett diuretikum, som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem) samt vid högt blodtryck. Lasix Retard hämmar njurarnas förmåga att återuppta vatten och salt, vilket leder till en ökad utsöndring av urin. Därmed minskar eller försvinner ödemen.


  Furosemid som finns i Lasix Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lasix Retard

  Använd inte Lasix Retard

  • om du är allergisk mot furosemid, närstående sulfonamider (t.ex antidiabetika) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • vid svår lever- eller njursjukdom

  • du riskerar att drabbas av uttorkning

  • du lider av nästan helt upphävd urinutsöndring

  • du lider av mycket låga kalium- och natriumnivåer i blodet

  • du ammar (den aktiva substansen passerar över i modersmjölk)

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Lasix Retard om:

  • dina njurar fungerar dåligt

  • du tar hjärtmedicin som innehåller digoxin

  • du står på strikt saltfattig kost

  • du har svårt att tömma blåsan eller om du misstänker att det kan finnas hinder för urinutflödet

  • du har lågt blodtryck

  • du får kraftiga blodtrycksfall

  • du har diabetes

  • du har gikt

  • du har låga äggvitehalter i blodet. (Om det inträffar krävs dosjustering)

  • du har systemisk lupus erythematosus (sjukdom där kroppens immunsystem angriper kroppen)

  • du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck


  Om du drabbas av kräkning, diarré samt kraftiga svettningar kan det finnas en ökad risk för att salt- och elektrolytbalansen i kroppen rubbas. Det kan då finnas behov av att ta ett extra blodprov. Kontakta din läkare om du känner dig osäker.

  Andra läkemedel och Lasix Retard

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt, det gäller även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Följande läkemedel bör undvikas vid samtidig behandling med Lasix Retard:

  • gentamicin (används vid infektioner)

  • kloralhydrat (ett sorts sömnmedel)

  • risperidon (används bl a vid schizofreni)

  • läkemedel kända för negativ påverkan på hörseln såsom vissa antibiotika (aminoglykosider) och vätskedrivande medel (etakrynsyra)


  Följande läkemedel kan tas tillsammans med Lasix Retard men kan behöva dosanpassas:

  • ACE-hämmare och angiotensin II-receptor blockerare (används vid bl a högt blodtryck)

  • läkemedel mot högt blodtryck

  • digitalisglykosider och andra läkemedel som påverkar hjärtats rytm

  • litium (används vid manodepressiv sjukdom)

  • inflammationsdämpande och smärtstillande medel av NSAID-typ såsom ibumetin och acetylsalisylsyra

  • läkemedel som är kända för negativ påverkan på njurarna

  • cefalosporiner (används vid infektioner)

  • sotalol (används vid bl a högt blodtryck)

  • cisplatin (används vid cancer)

  • sukralfat (används vid magsår)

  • fenytoin (används vid epilepsi)

  • ciklosporin A (används vid organtransplantation)

  • metotrexat (används vid bl a cancer)

  • läkemedel mot diabetes

  • adrenalin (används bl a i bedövningsmedel och vid överkänslighetsreaktioner)

  • noradrenalin (mot lågt blodtryck)

  • curareliknande muskelavslappnande medel

  • teofyllin (används vid astma)

  • kortikosteroider (används bl a vid inflammationer)

  • karbenoxolon (används vid magsår)

  • stora mängder lakrits

  • långvarig användning av laxermedel

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Lasix Retard under graviditet.


  Amning

  Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför ej Lasix Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Av vissa biverkningar (t ex kraftigt blodtrycksfall) kan vakenhetsgrad och reaktionstid förändras i sådan utsträckning att man ej på ett säkert sätt kan framföra motorfordon eller hantera maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lasix Retard innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Lasix Retard

  Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos för vuxna är 1 kapsel à 30 mg eller 1 kapsel à 60 mg dagligen, som vanligtvis tas som en engångsdos på morgonen.


  Kapslarna bör sväljas hela och med minst ett halvt glas vätska.


  Bruksanvisning för plaströr

  Plaströret öppnas lättast om man klämmer mitt på röret. Sätt tummen under den räfflade kanten på lockets sida och för locket uppåt med en mjuk rörelse. Om locket inte lossnar direkt, flytta tummen något åt sidan och försök igen. (Om man tar tag i locket och drar kraftigt uppåt kan röret vara svårt att öppna).


  Bilden visar hur du lättast öppnar upp plaströret

  Om du har tagit för stor mängd av Lasix Retard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Lasix Retard

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Lasix Retard kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Mycket vanliga (fler än 1 av 10):

  • Rubbningar i kroppens saltbalans eller uttorkning, framför allt hos äldre. Upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge symtom som t ex trötthet, huvudvärk och yrsel.

  • Minskad blodvolym framförallt hos äldre, upptäcks med hjälp av ett blodprov.

  • Ökat blodkreatininvärde, vilket kan vara ett tecken på försämrad njurfunktion. Upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Ökade halter av triglycerider i blodet (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.


  Vanliga (fler än 1 av 100):

  • Förhöjd urinsyrahalt i blodet, vilket kan leda till gikt. Gikt kan upplevas som ömma och svullna leder.

  • Ökat blodkolesterol (blodfetter) som kan öka risken för åderförfettning/ge en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Ökad urinvolym.

  • Koncentrering av blodet, d.v.s. minskad mängd vätska i blodet, vilket ger ökad koncentration av blodets komponenter och kan öka risken för blodproppsbildning. Upptäcks via blodprov. Kan uppkomma på grund av för kraftig urindrivande effekt.

  • Hjärnpåverkan hos användare med försämrad leverfunktion.

  • Giktattacker.


  Mindre vanliga (fler än 1 av 1000):

  • Illamående.

  • Hörselnedsättning.

  • Minskat antal blodplättar (trombocyter), vilket kan ge blåmärken och blödningar.

  • Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, blåsor, fjällning, rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Känslighet för solljus.

  • Försämrad glukostolerans, vilket visar sig som förhöjda blodsockervärden. Risk för utveckling av diabetes.

  • Dövhet (ibland bestående).


  Sällsynta (färre än 1 av 1000):

  • Kräkning.

  • Diarré.

  • Inflammation i blodkärl. Symtomen beror på var kärlet/kärlen sitter.

  • Njurinflammation, vilken kan ge symtom i form av feber och smärta.

  • Öronsus.

  • Allvarliga allergiska reaktioner som kan leda till allergisk chock med symtom såsom hudutslag, svullnad, feber, andningssvårigheter och blodtrycksfall (symtom som yrsel och svimning). Kontakta genast sjukvårdspersonal genom att ringa 112.

  • Onormala känselförnimmelser, t ex myrkrypningar, stickningar och ”sockerdrickskänsla”.

  • Lågt antal vita blodkroppar, vilket ger en ökad risk för infektioner.

  • Feber.


  Mycket sällsynta (färre än 1 av 10000):

  • Akut inflammation i bukspottkörteln, vilket t ex kan upplevas som smärta i olika grad i övre magtrakten eller mellan skulderbladen, kräkningar och feber.

  • Höga leverenzymvärden som upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Gallvägshinder, vilket kan ge symtom såsom smärta, illamående och kräkningar.

  • Påverkan på blodbilden och blodbrist.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data):

  • Högt pH i blodet, vilket kan ge mycket allvarliga tillstånd såsom syrebrist i blodet.

  • Brist på kalcium eller magnesium, vilket upptäcks med hjälp av blodprov. Kan ge ökad risk för benskörhet.

  • Ökad halt urea i blodet, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Blodpropp.

  • Ökade halter av natrium och klorid i urinen, vilket upptäcks med hjälp av blodprov.

  • Svårighet att kissa.

  • Försämrad njurfunktion.

  • Hud- och slemhinneförändringar (ibland allvarliga).

  • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).

  • Pseudo-Bartter syndrom (ovanlig genetisk njursjukdom).

  • Försämring eller aktivering av systemisk lupus erytematosus (sjukdom där kroppens immunsystem angriper kroppen).

  • Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber).

  • Huvudvärk, yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck eller andra orsaker).

  • Muskelsönderfall (rabdomyolys) ofta i samband med mycket låga kaliumnivåer i blodet (svår hypokalemi).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lasix Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn-och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30 ºC.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är furosemid. En kapsel innehåller 30 mg eller 60 mg furosemid.

  Övriga innehållsämnen är: sackaros, majsstärkelse, povidon, talk, schellack, stearinsyra, aluminiumoxidhydrat, gelatin och färgämnen (gul järnoxid E172, indigokarmin E132, titandioxid E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende: hårda kapslar, grön/gula.


  Depotkapsel 30 mg:

  Blister 30 st, 100x1 (endosförpackning)

  Plaströr 100 st

  Plastburk 500 st (enbart för dosdispensering).


  Depotkapsel 60 mg:

  Blister 100x1 (endosförpackning)

  Plaströr 100 (2x50) st

  Plastburk 500 st (enbart för dosdispensering).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, Sverige


  Tillverkare

  Sanofi Winthrop Industrie

  1, rue de la Vierge

  Ambarès

  33565 Carbon-Blanc Cédex

  Frankrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.