Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lanoxin® Oral lösning 50mikrogram/ml Glasflaska, 60ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Digoxin Varunummer: 074758 Apotekets varuid: 13570
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD LANOXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Lanoxin innehåller den aktiva substansen digoxin som är en s.k. hjärtglykosid. Digoxin ökar hjärtats sammandragningskraft och minskar antalet hjärtslag per minut.

  Lanoxin används vid behandling av hjärtsvikt och vid oregelbundna hjärtslag t.ex. förmaksflimmer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Lanoxin

  50 mikrogram/ml oral lösning
  Digoxin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LANOXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR LANOXIN
  3. HUR DU TAR LANOXIN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LANOXIN SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD LANOXIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Lanoxin innehåller den aktiva substansen digoxin som är en s.k. hjärtglykosid. Digoxin ökar hjärtats sammandragningskraft och minskar antalet hjärtslag per minut.

  Lanoxin används vid behandling av hjärtsvikt och vid oregelbundna hjärtslag t.ex. förmaksflimmer.

  2. ATT TÄNKA PÅ INNAN DU TAR LANOXIN

  Ta inte Lanoxin:

  • om du är allergisk mot digoxin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har vissa typer av rubbning i hjärtats rytm såsom Wolff-Parkinson-Whites syndrom eller AV-block

  • om du har obstruktiv kardiomyopati (en sjukdom i hjärtmuskeln)

  • om du har rytmstörningar som orsakats av hjärtglykosidförgiftning

  Var särskilt försiktig med Lanoxin:

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Lanoxin om du har:

  • akut hjärtinfarkt

  • medfödd hjärtsjukdom (Fallots tetrad)

  • nedsatt syrgashalt i kroppsvävnaderna (hypoxi)

  • nedsatt njurfunktion

  • nedsatt cirkulation i hjärtats kranskärl

  • hjärtmuskelinflammation (myokardit)

  • hjärtsäcksinflammation (konstriktiv perikadrit)

  • använt hjärtglykosider under de senaste två veckorna

  • svår lungsjukdom

  • onormalt låga nivåer av kalium, onormalt låga nivåer av magnesium eller förhöjda nivåer av kalcium i blodet

  • underaktiv eller överaktiv sköldkörtel

  • malabsorptionssyndrom eller har rekonstruerad mag-tarmkanal (det vill säga du har försämrad förmåga att tillgodogöra dig näringen i maten).

  Digoxinförgiftning kan leda till olika typer av rytmstörningar, och några av dem kan likna de rytmstörningar som detta läkemedel har förskrivits för.

  I en del fall (vid sjuk sinusknuta, s.k. Sick Sinus Syndrome), kan Lanoxin gör att hjärtat slår långsammare.

  Om du ska göra en EKG-undersökning (elektrokardiogram), berätta för den person som utför undersökningen att du använder Lanoxin eftersom det kan påverka tolkningen av resultatet.

  Användning av andra läkemedel:

  Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel/naturläkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Lanoxin, t ex:

  • diuretika (blodtryckssänkande läkemedel)

  • spironolakton (ett läkemedel som ökar mängden urin du producerar för att minska svullnad (ödem) eller sänka blodtrycket)

  • vissa läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm såsom amiodaron, flekainid, propafenon, kinidin, dronedaron

  • vissa läkemedel som används för att behandla hjärt- och kärlsjukdom såsom högt blodtryck, hjärtsvikt och kärlkramp. Exempel är prazosin, karvedilol, verapamil, diltiazem, felodipin, nifedipin, epleron, ranolazin, betablockerare, angiotensinreceptorblockerare t ex telmisartan och ACE-hämmare t ex kaptopril

  • litiumsalter (läkemedel mot manodepressiv sjukdom)

  • kortikosteroider (läkemedel som dämpar inflammation)

  • karbenoxolon (ett medel som används vid behandling av sår i mag-tarmkanalen)

  • vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

  • itrakonazol (används vid behandling av svampinfektioner)

  • alprazolam (ett lugnande medel som kan användas för att behandla oro och ångest)

  • kinin (ett läkemedel mot malaria)

  • propantelin (används för att förhindra muskelspasmer)

  • nefazodon (ett antidepressivt medel)

  • atorvastatin, kolestyramin (läkemedel som sänker blodfetter)

  • ciklosporin (läkemedel som dämpar immunförsvaret som ofta användas för att förhindra avstötning efter transplantation)

  • epoprostenol (används för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

  • tolvaptan (används för att behandla låga natriumnivåer i blodet)

  • ritonavir/ritonavir-innehållande behandlingar (används för att behandla HIV-infektion)

  • taleprevir (används för att behandla hepatit C-infektion)

  • lapatinib (används för att behandla bröstcancer)

  • tikagrelor (används för att förhindra blodproppar)

  • antacida (används för att behandla halsbränna och sura uppstötningar)

  • vissa bulkmedel (fiberinnehållande laxermedel)

  • kaolinpektin (används för att behandla diarré)

  • akarbos (används för att behandla vissa typer av diabetes)

  • vissa cytostatika (används för att behandla cancer)

  • metoklopramid (används mot illamående och kräkningar)

  • sulfasalazin (läkemedel mot ledgångsreumatism och inflammatoriska tarmsjukdomar)

  • adrenalin (används för att behandla svåra allergiska reaktioner)

  • salbutamol (ett läkemedel som används för att behandla astma)

  • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (används för att behandla epilepsi)

  • johannesört (Hypericum perforatum)

  • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID t ex indometacin, ibuprofen) (används för att behandla smärta och inflammation)

  • cyklooxygenas-2 enzym (COX-2) -hämmare (används för att behandla smärta och inflammation).

  • sennosider (mot tillfällig förstoppning)

  • kalcium (används till exempel vid brist på kalcium)

  • rifampicin (läkemedel mot turberkulos)

  • tyreoideahormoner (läkemedel mot störd funktion i sköldkörteln)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Graviditet

  Inga betydande biverkningar har observerats hos foster eller nyfödda när moderns nivåer av digoxin har hållits inom det normala området. Användning under graviditet av Lanoxin ska övervägas om fördelarna överväger eventuella risker för fostret.

  Digoxin givet till modern har använts för att behandla onormalt snabba hjärtslag och hjärtsvikt hos foster.

  Amning

  Lanoxin utsöndras i bröstmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Eftersom störningar på centrala nervsystemet och synen har rapporterats, ska försiktighet iakttas vid framförande av fordon, användning av maskiner eller deltagande i riskfyllda aktiviteter.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Lanoxin:

  Lanoxin innehåller metylparahydroxibensoat (E218), sackaros och etanol

  Metylparahydroxibensoat (E218)

  • Kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

  Sackaros:

  • Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkaren innan du använder Lanoxin. Eftersom Lanoxin oral lösning innehåller sackaros kan det vara skadligt för tänderna.

  Etanol:

  • Detta läkemedel innehåller mindre än 8,5 % v/w etanol (alkohol) i en dos på 5 ml vilket motsvarar 12,5 ml öl eller 4,5 ml vin. Mängden etanol varierar beroende på dosens storlek. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Denna information ska uppmärksammas för gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


  3. HUR DU TAR LANOXIN

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.


  Skillnaden mellan verksam dos och den dos som ger biverkningar är oftast liten. Det är därför viktigt att följa läkarens ordination.


  Lanoxin oral lösning levereras med en graderad pipett som ska användas för att mäta alla doser.


  Lanoxin oral lösning ska inte spädas.

  Rekommenderad underhållsdos till:

  • Vuxna och barn över 10 år  är 0,125 och 0,25 mg (2,5-5 ml) oral lösning dagligen.

  • Barn under 10 år bestäms utifrån barnets vikt och är vanligen mellan 0,005 och 0,01 mg/kg (0,1-0,2 ml/kg) kroppsvikt.

  En lägre dos kan behövas vid nedsatt njurfunktion.

  Ibland inleds behandlingen med Lanoxin med en något högre dos under några dygn (s.k. digitalisering). Detta görs för att uppnå en viss nivå (koncentration) av digoxin i kroppen, som sedan bibehålls med en lägre underhållsdos.


  När du använder Lanoxin får du lämna blodprover regelbundet. Detta är för att kunna avgöra hur du svarar på behandlingen.

  Om du har tagit för stor mängd av Lanoxin:

  Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Tecknen på förgiftning med Lanoxin kan vara störningar i hjärtrytmen, illamående, kräkningar, huvudvärk, trötthet, förvirring, förändrad medvetandegrad, hallucinationer, kramper, dimsyn, rubbat färgseende.

  Om du har glömt att ta Lanoxin:

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du slutar att använda Lanoxin

  Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan Lanoxin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Uppträder biverkningar är de nästan alltid tecken på överdosering. Kontakta läkare om biverkningar uppkommer.

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  - Påverkan på centrala nervsystemet, yrsel.

  - Synrubbning (dimsyn, gul-grönseende).

  - Oregelbunden hjärtrytm, rubbning i hjärtats retledningssystem (t.ex. för låg puls).

  - Illamående, kräkning, diarré.

  - Hudutslag som liknar nässelutslag.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) 

  - Depression.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  - Minskat antal blodplättar (blodkroppar som gör att blodet levrar sig), ökat antal vita blodkroppar (blodkroppar som deltar i kroppens infektionsförsvar).

  - Aptitlöshet

  - Svår psykisk påverkan (psykos), likgiltighet, förvirring.

  - Huvudvärk.

  - Onormala hjärtslag

  - Ont i magen, orsakat av bristande blodtillförsel till tarmarna eller skada på dessa, vilket kan leda till vävnadsdöd.

  - Förstoring av bröstkörtlarna (gynekomasti).

  - Trötthet, en allmän känsla av olust, kraftlöshet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR LANOXIN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön 

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är digoxin 50 mikrogram/ml.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfritt dinatriumfosfat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), sackaros, kinolingult (färgämne E 104), lime (smakämne), etanol 96%, propylenglykol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

  Glasflaska med mätpipett innehållande 60 ml oral lösning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Aspen Pharma Trading Limited

  3016 Lake Drive,

  Citywest Business Campus,

  Dublin 24, Irland  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-04-04

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.