Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lanexat® Injektionsvätska, lösning 0,1mg/ml Glasampull, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flumazenil Varunummer: 023325 Apotekets varuid: 10573
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lanexat är och vad det används för

  Lanexat innehåller den aktiva substansen flumazenil som är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Lanexat kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.

  Lanexat kan därför användas:

  Lanexat kan också användas för diagnostisering och behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av bensodiazepiner.

  Lanexat används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lanexat

  0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning
  flumazenil

  Läs nog igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig läkare eller apotekspersonal.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lanexat är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Lanexat
  3. Hur Lanexat ges
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lanexat ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lanexat är och vad det används för

  Lanexat innehåller den aktiva substansen flumazenil som är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Lanexat kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.


  Lanexat kan därför användas:

  • för att väcka dig ur nedsövning som gjorts i samband med kirurgi eller vissa diagnostiska ingrepp

  • för att väcka dig om du hållits sederad (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn) för intensivvård.


  Lanexat kan också användas för diagnostisering och behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av bensodiazepiner.


  Lanexat används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

  2. Vad du behöver veta innan du får Lanexat

  Du bör inte få Lanexat:

  • om du är allergisk mot flumazenil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har fått bensodiazepiner för behandling av ett möjligt livshotande tillstånd (t.ex. för kontroll av trycket i hjärnan eller ett allvarligt epileptiskt anfall).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Lanexat:

  • om du har epilepsi och har fått behandling med bensodiazepiner under lång tid. I så fall kan administrering av Lanexat orsaka krampanfall.

  • om du har en svår hjärnskada (och/eller instabilt tryck i hjärnan) eftersom Lanexat kan orsaka förhöjt tryck i hjärnan.

  • om du har någon leversjukdom. Din läkare kommer att justera dosen av Lanexat noggrant.

  • om du är mycket nervös inför en operation eller lider av ångest. Läkaren kommer att justera dosen av Lanexat noggrant.

  • om du fått långvarig behandling med höga doser av bensodiazepiner eftersom det finns risk för abstinenssymtom (abstinenssymtom anges i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

  • om du har någon hjärtsjukdom. Din läkare bör informeras eftersom han/hon kan besluta att förlänga sederingen.


  Vårdpersonalen kommer att kontrollera din vakenhetsgrad och vitala tecken (t.ex. blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens) under en lämplig period efter att du har fått Lanexat. Eftersom Lanexats verkningstid i allmänhet är kortare än bensodiazepinernas verkningstid kan sederingen komma tillbaka. Du blir noga övervakad, möjligen på en intensivvårdsavdelning, tills effekten av Lanexat avtagit.


  Om du har genomgått en större operation kan läkaren låta en lätt sedering kvarstå för att du ska uppleva mindre smärta efter operationen.


  Om du har fått långvarig (kronisk) behandling med bensodiazepiner kan snabba injektioner med höga flumazenildoser (över 1 mg) orsaka abstinenssymtom. Läkaren kommer därför att undvika snabb injektion av Lanexat.


  Lanexat rekommenderas inte för behandling av bensodiazepinberoende eller abstinenssymtom orsakade av bensodiazepiner.


  Vid fall av överdosering med flera läkemedel kommer läkaren ge Lanexat med särskild försiktighet. Särskilt vid förgiftning med bensodiazepiner tillsammans med vissa typer av antidepressiva medel (så kallade cykliska antidepressiva) kan vissa skadliga effekter förvärras om Lanexat ges. Dessa effekter inkluderar t ex kramper och oregelbunden hjärtrytm (vilka orsakas av cykliska antidepressiva medel, men som inte uppträder lika lätt när bensodiazepiner används samtidigt) (se även avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Lanexat”).


  Tecken på överdos med cykliska antidepressiva medel omfattar:

  • Vidgning av pupillen, oförmåga att urinera, muntorrhet

  • Allvarliga eller potentiellt livshotande tillstånd som rastlösa och överdrivna rörelser (agitation), andningssvårigheter, kramper, hjärtbesvär och koma.

  Barn

  Erfarenheten av behandling av barn över 1 år är begränsad. Behandling bör ske med försiktighet.


  Barn som är yngre än 1 år ska endast behandlas med Lanexat efter att riskerna noga vägts mot fördelarna av behandlingen, särskilt vid fall av oavsiktlig överdos.

  Andra läkemedel och Lanexat

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Lanexat motverkar effekten av alla läkemedel som verkar via bensodiazepinreceptorn. Detta omfattar även läkemedel som inte tillhör gruppen bensodiazepiner men som verkar på samma sätt, t.ex. zopiklon, triazolopyridazin.


  Lanexat har inte setts påverka eller påverkas av andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet eller alkohol.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Eftersom erfarenheterna av Lanexat under graviditet är otillräckliga, ska Lanexat endast användas under graviditet om nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för det ofödda barnet.


  Det är inte känt om Lanexat utsöndras i bröstmjölken. I akuta nödsituationer kan man dock ge Lanexat till en patient som ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa effekter av bensodiazepiner, t.ex. nedsatt reaktionsförmåga, kan kvarstå under ett dygn efter intag, även efter att du fått Lanexat. Man ska därför inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst ett dygn efter att man fått bensodiazepiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Lanexat innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml injektionsvätska, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


  3. Hur Lanexat ges

  Lanexat ges av en narkosläkare eller en erfaren läkare. Lanexat ges som en intravenös injektion (i en ven) eller utspädd som en intravenös infusion (som dropp under en längre tidsperiod).


  Dosen bestäms av läkaren. För barn anpassas dosen efter barnets kroppsvikt.


  Lanexat kan användas samtidigt med andra återupplivningsåtgärder.

  Om du fått för stor mängd av Lanexat

  Lanexat ges av läkare eller sjuksköterska som är van vid denna typ av behandling så det är osannolikt att du får för stor mängd. Om du ändå tror att du fått för stor mängd, kontakta läkare eller sjuksköterska.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  För information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, se slutet av denna bipacksedel.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får någon av följande biverkningar, kontakta omedelbart din läkare eller sjuksköterska.

  (Har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal personer)

  • överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, (akut allergisk reaktion, anafylaxi) och nässelutslag (urtikaria)

  • kramper (kan förekomma hos patienter med epilepsi eller allvarligt nedsatt leverfunktion, huvudsakligen efter långtidsbehandling med bensodiazepiner eller vid blandförgiftningar av flera mediciner).


  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • illamående och kräkningar, om Lanexat givits efter operation


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • hjärtklappning (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

  • ångest, oro och rädsla (efter snabb injektion, kräver inte behandling)


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer)

  • panikattacker hos patienter med tidigare panikreaktioner

  • onormalt gråtande, rastlösa och överdrivna rörelser (agitation), aggressiva reaktioner

  • övergående högt blodtryck (vid uppvaknande)

  • hudrodnad

  • frossa (efter snabb injektion, kräver inte behandling)


  Lanexat kan orsaka abstinenssymtom om du har behandlats med bensodiazepiner under en längre tidsperiod (har rapporterats). Sådana symtom omfattar rastlösa och överdrivna rörelser, ångest, känslomässig instabilitet, förvirring och onormala känselförnimmelser.


  Det kan ibland vara svårt att skilja på läkemedelsbiverkningar och möjliga abstinenssymtom av bensodiazepiner, t ex ångest, rädsla eller förvirring.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lanexat ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Oöppnad förpackning: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Färdigberedd infusionslösning är hållbar i 12 timmar vid högst 25ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flumazenil.


   En milliliter innehåller 0,1 mg flumazenil.


   En ampull på 5 ml innehåller 0,5 mg flumazenil.

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller, 5x5 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

  Bahnhofstr. 1a

  17498 Mesekenhagen

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-01


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Anvisningar för spädning till infusionslösning

  Lanexat injektionsvätska kan blandas med natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml i förhållandet 20 – 50 ml Lanexat till 500 ml infusionsvätska (= 2 – 5 mg flumazenil till 500 ml lösning).

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.