Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Konakion® Novum Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Glasampull, 5x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Fytomenadion Varunummer: 404939 Apotekets varuid: 12764
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Konakion Novum är och vad det används för

  Konakion Novum innehåller vitamin K1 (fytomenadion), som är nödvändigt för att blodet skall kunna levra sig (koagulera).

  Konakion Novum används vid blödningar och risk för blödningar som beror på K-vitaminbrist.

  Konakion Novum ges även som förebyggande behandling till nyfödda.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Konakion Novum

  10 mg/ml injektionsvätska, lösning
  fytomenadion

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Konakion Novum är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Konakion Novum
  3. Hur du tar Konakion Novum
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Konakion Novum ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Konakion Novum är och vad det används för

  Konakion Novum innehåller vitamin K1 (fytomenadion), som är nödvändigt för att blodet skall kunna levra sig (koagulera).


  Konakion Novum används vid blödningar och risk för blödningar som beror på K-vitaminbrist.


  Konakion Novum ges även som förebyggande behandling till nyfödda.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Konakion Novum

  Ta inte Konakion Novum

  • om du är allergisk mot fytomenadion eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Konakion Novum.

  • om du lider av ökad risk för blodpropp, t.ex. på grund av hjärtklaffprotes.

  • om du har nedsatt leverfunktion.

  Andra läkemedel och Konakion Novum

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Konakion Novum motverkar effekten av warfarin och andra anti-vitamin-K-läkemedel (medel som hämmar blodets förmåga att levra sig).


  Läkemedel mot epilepsi kan påverka effekten av vitamin K.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Inga kända risker vid användning under graviditet.


  Amning:

  Konakion Novum passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har observerats.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Konakion Novum

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vid blödningar eller risk för blödningar som beror på K-vitaminbrist:

  Din läkare kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig och hur läkemedlet ska ges till dig. Konakion Novum ges antingen intravenöst (injektion i en ven) eller oralt (genom munnen).


  Hur Konakion Novum tas oralt (genom munnen):

  • Dra upp önskad mängd vätska från en ampull med hjälp av en spruta.

  • Avlägsna nålen från sprutan och spruta innehållet direkt i munnen.

  • Skölj ned med vätska.


  Förebyggande behandling till nyfödda:

  Konakion Novum kan ges till ditt barn som injektion i en ven, injektion i en muskel eller genom munnen. Hur det ges beror på vad läkemedlet används för och om ditt barn föddes för tidigt.


  Förebyggande behandling mot blödning som beror på K-vitaminbrist

  Friska barn som föddes fullgångna eller nästan fullgångna

  Dessa barn får antingen:

  • En injektion (1 mg) vid födelsen eller strax efter, eller

  • Genom munnen (oralt) en första dos (2 mg) vid födelsen eller strax efter födelsen. Detta följs av en andra dos på 2 mg efter 4-7 dagar och en tredje dos på 2 mg vid 1 månads ålder. Hos barn som enbart får modersmjölksersättning kan den tredje dosen uteslutas.


  För tidigt födda barn eller fullgångna barn med särskild risk för blödning

  • Dessa barn kommer att få Konakion Novum som en injektion vid födelsen eller strax efter födelsen.

  • Fler injektioner kan ges senare om det fortfarande finns en risk för blödning hos ditt barn.


  Ytterligare dosering:

  • Barn som får vitamin K via munnen och som ammas (som inte får modersmjölksersättning) kan behöva flera doser med vitamin K via munnen.

  • Barn som matas med flaska med modersmjölksersättning och som fått två doser med vitamin K via munnen kanske inte behöver ytterligare doser av vitamin K. Detta beror på att det ingår i modersmjölksersättningen.

  Om du tagit för stor mängd av Konakion Novum

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Konakion Novum

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall i samband med intravenös injektion

  • lokala reaktioner vid injektionsstället


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Konakion Novum ska förvaras

  Förvaras vid högst 25ºC. Får ej frysas. Förvara ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte detta läkemedel om vätskan i ampullen är grumlig eller har skiktat sig.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fytomenadion 10 mg per ml.

  • Övriga innehållsämnen är glykocholsyra, natriumhydroxid, lecitin, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar eller gulaktig lösning.


  Förpackningsstorlekar: 5 x 1 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sverige

  Roche AB

  Box 47327

  100 74 Stockholm


  Finland

  Roche Oy

  Box 12

  02181 Esbo


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-29


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Administreringssätt


  Intravenösadministrering

  Injektionen ges långsamt (under minst 30 sekunder) eller som intravenös infusion med Konakion Novum tillsatt till natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml.


  Oraladministrering

  Konakion Novum ges oralt genom att dra upp önskad mängd från en ampull med hjälp av en spruta. Avlägsna nålen från sprutan och administrera innehållet direkt i patientens mun. Skölj ned med vätska. Se även lokala riktlinjer.


  Intramuskulärinjektion

  Vid förebyggande behandling till nyfödda ges Konakion Novum som en intramuskulär injektion det första levnadsdygnet.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.