Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

KOGENATE Bayer Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000IE Inj.flaska + förfylld spruta 1x (I+II) (Bioset)

5848:78

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Octocog alfa Varunummer: 086002 Apotekets varuid: 11610
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad KOGENATE Bayer är och vad det används för

  KOGENATE Bayer innehåller den aktiva substansen rekombinant human faktor VIII (oktokog alfa).

  KOGENATE Bayer används för behandling och profylax av blödning hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar med hemofili typ A (medfödd brist på faktor VIII). Denna beredning innehåller inte von Willebrand-faktor och ska därför inte användas vid von Willebrands sjukdom.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  KOGENATE Bayer

  pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
  Rekombinantkoagulationsfaktor VIII (oktokog alfa)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar , tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad KOGENATE Bayer är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder KOGENATE Bayer
  3. Hur du använder KOGENATE Bayer
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur KOGENATE Bayer ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad KOGENATE Bayer är och vad det används för

  KOGENATE Bayer innehåller den aktiva substansen rekombinant human faktor VIII (oktokog alfa).


  KOGENATE Bayer används för behandling och profylax av blödning hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar med hemofili typ A (medfödd brist på faktor VIII).
  Denna beredning innehåller inte von Willebrand-faktor och ska därför inte användas vid von Willebrands sjukdom.

  2. Vad du behöver veta innan du använder KOGENATE Bayer

  Använd inte KOGENATE Bayer

  • om du är allergisk mot oktokog alfa eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2).

  • om du är allergisk mot mus- eller hamsterprotein.

  Om du är osäker på detta, fråga din läkare.

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med KOGENATE Bayer och tala med läkare eller apotekspersonal om:


  • du får tryck över bröstet, känner dig yr, illamående eller svimmar, eller om du känner yrsel när du står upp, kan du ha drabbats av en sällsynt, allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en så kallad anafylaktisk reaktion) mot detta läkemedel. Om detta inträffar, avbryt omedelbart tillförseln av läkemedlet och sök medicinsk hjälp.

  • din blödning inte kan kontrolleras med hjälp av din vanliga dos av detta läkemedel, rådgör omedelbart med din läkare. Du kan ha utvecklat faktor VIII-inhibitorer, och din läkare kan ta prover för att få detta bekräftat. Faktor VIII-inhibitorer är antikroppar i blodet som blockerar det faktor VIII du använder och som gör det mindre effektivt för att förhindra och kontrollera blödning.

  • du tidigare har utvecklat en faktor VIII-inhibitor och du byter till en annan faktor VIII-produkt, kan du riskera att inhibitorn kommer tillbaka.

  • du har fått veta att du har hjärtsjukdom eller löper risk att få hjärtsjukdom.

  • du behöver en enhet för central venaccess (CVAD) för att tillföra KOGENATE Bayer. Det finns risk för CVAD-relaterade komplikationer i form av lokala infektioner, bakterier i blodet (bakteriemi) och bildning av en blodpropp i det blodkärl (trombos) där katetern är införd.

  Din läkare kan ta prover för att se till att din aktuella dos av detta läkemedel ger fullgoda faktor VIII-nivåer.

  Barn och ungdomar

  De listade varningarna och försiktighetsåtgärderna gäller för patienter i alla åldrar, vuxna och barn.

  Andra läkemedel och KOGENATE Bayer

  Interaktioner med andra läkemedel är inte kända. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Erfarenhet beträffande fertilitet eller användning av KOGENATE Bayer under graviditet och amning saknas. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. KOGENATE Bayer förväntas inte påverka fertiliteten hos manliga eller kvinnliga patienter, eftersom den aktiva substansen finns naturligt i kroppen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har observerats.

  KOGENATE Bayer innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska och anses därför vara näst intill ”natriumfritt”.


  Dokumentation

  Det rekommenderas att du dokumenterar produktnamnet och tillverkningssatsnumret varje gång du använder KOGENATE Bayer.


  3. Hur du använder KOGENATE Bayer

  Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandling av blödning

  Din läkare kommer att beräkna hur stor dos av läkemedlet du ska ta och hur ofta du ska ta det för att nå tillräcklig nivå av faktor VIII-aktivitet i ditt blod. Läkaren ska alltid justera dosen och administreringsfrekvensen efter dina individuella behov. Hur mycket KOGENATE Bayer du ska ta och hur ofta beror på flera faktorer såsom:

  • din vikt

  • hur allvarlig din hemofili är

  • var blödningen är och hur allvarlig den är

  • om du har inhibitorer och hur hög inhibitornivån är

  • nödvändig faktor VIII-nivå.

  Förhindra blödning
  Om du använder KOGENATE Bayer för att förebygga blödning (profylax), kommer din läkare att beräkna dosen för dig. Dosen blir normalt 20 - 40 IE oktokog alfa per kg kroppsvikt som ges varannan till var tredje dag. I vissa fall, speciellt för yngre patienter, kan dock kortare doseringsintervall eller högre doser bli nödvändiga.


  Laboratorietester
  Det rekommenderas starkt att laboratorietester görs på plasma med lämpliga intervall, för att man ska vara säker på att tillräckliga faktor VIII-halter har uppnåtts och bibehålls. Vid stora kirurgiska ingrepp i synnerhet, måste noggrann övervakning av ersättningsbehandlingen genom koagulationsanalys utföras.


  Användning för barn och ungdomar

  KOGENATE Bayer kan användas av barn i alla åldrar.


  Om blödningskontroll inte uppnås

  Om faktor VIII-halten i plasma inte når förväntad nivå, eller om blödningen inte kan kontrolleras efter rekommenderad dos, kan du ha utvecklat faktor VIII-inhibitorer. Detta måste undersökas av en erfaren läkare.

  Om du har känslan av att effekten av detta läkemedel är för stark eller för svag vänd dig till din läkare.


  Patienter med inhibitorer

  Om din läkare har berättat att du har utvecklat faktor VIII-inhibitorer kan du behöva använda en större mängd av detta läkemedel för att uppnå blödningskontroll. Om den dosen inte minskar blödningen, kan din läkare överväga att ge dig ett ytterligare läkemedel, faktor VIIa-koncentrat eller (aktiverat) protrombinkomplex-koncentrat.

  Dessa behandlingar ska ordineras av läkare som har erfarenhet av att behandla patienter med hemofili A. Tala med din läkare om du vill ha mer information om detta.

  Öka inte dosen av detta läkemedel du använder för att kontrollera din blödning utan att rådfråga din läkare.


  Behandlingslängd

  Din läkare informerar dig om hur ofta och med vilka intervall detta läkemedel ska användas.

   

  Substitutionsbehandlingen med KOGENATE Bayer är vanligtvis livslång.


  Hur KOGENATE Bayer ges

  Deta läkemedel är avsett för intravenös injektion i 2 till 5 minuter beroende på den totala volymen och hur bekväm du känner dig, och ska användas inom 3 timmar efter beredning.


  Hur KOGENATE Bayer bereds för administrering

  Använd endast de hjälpmedel (injektionsflaska med Bio-Set-system innehållande pulver, förfylld spruta med spädningsvätska och injektionsset) som följer med varje förpackning med detta läkemedel. Kontakta din läkare om dessa delar inte kan användas. Om någon del i förpackningen har öppnats eller skadats ska den inte användas.


  Innan du administrerar den färdigberedda produkten måste den filtreras så att eventuella partiklar i lösningen avlägsnas. Lösningen filtreras när du följer de berednings- och/eller administreringssteg som beskrivs nedanl. Använd det injektionsset som medföljer produkten eftersom det har ett inbyggt filter. Om du inte kan använda det medföljande injektionssetet, använd i stället ett separat filter i enlighet med de instruktioner du fått av din läkare eller sjuksköterska.


  Använd inte det injektionsset som medföljer för att ta blodprov eftersom det innehåller ett inbyggt filter. När blodprov ska tas före en infusion, använd ett administreringsset utan inbyggt filter, ge sedan läkemedlet  genom ett injektionsfilter. Om du har frågor om detta läkemedel och utbytbara separata filter, kontakta din läkare.  


  Detta läkemedel får inte blandas med andra infusionsvätskor. Använd inte lösningar som innehåller synliga partiklar eller är grumliga. Följ noga din läkares anvisningar och använd de detaljerade instruktionerna för beredning och administrering i slutet av denna bipacksedel.


  Om du har använt för stor mängd av KOGENATE Bayer

  Inga fall av överdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII har rapporterats. Om du har använt mer KOGENATE Bayer än du bör, meddela din läkare.

  Om du har glömt att använda KOGENATE Bayer

  • Ta nästa dos omedelbart och fortsätt med regelbundna intervall enligt läkarens föreskrift.

  • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du vill sluta använda KOGENATE Bayer

  Sluta inte använda KOGENATE Bayer utan att rådfråga läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  De allvarligaste biverkningarna är överkänslighetsreaktioner eller anafylaktisk chock (sällsynt biverkning). Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppträder ska injektionen/infusionen stoppas omedelbart. Kontakta din läkare omedelbart.


  Övergripande lista över eventuella biverkningar:


  Mycket vanliga:

  (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • bildning av neutraliserande antikroppar mot faktor VIII (inhibitorer) hos tidigare obehandlade patienter

  Vanliga:

  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • utslag/klåda

  • lokal reaktion vid injektionsstället (t.ex. brännande känsla, övergående hudrodnad)

  Mindre vanliga:

  (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • bildning av neutraliserande antikroppar mot faktor VIII (inhibitorer) hos tidigare behandlade patienter

  Sällsynta:

  (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare ):

  • överkänslighetsreaktioner, inklusive svår, plötslig allergisk reaktion (som kan inbegripa nässelfeber, illamående, nässelutslag, angioödem, frossbrytningar, blodvallningar, huvudvärk, letargi, väsande andning eller andningssvårigheter, rastlöshet, takykardi, stickningar eller anafylaktisk chock, t.ex. tryck över bröstet/sjukdomskänsla, yrsel och illamående samt blodtrycksfall, som kan få dig att känna dig svimfärdig när du står upp)

  • feber

  Ingen känd frekvens:

  (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • smakrubbningar

  Om du märker något av följande symtom under injektion/infusion:

  • tryck över bröstet/sjukdomskänsla

  • yrsel

  • lätt blodtrycksfall (lätt sänkt blodtryck, som kan få dig att känna dig svimfärdig när du står upp)

  • illamående

  kan detta vara tecken på en tidig varning för överkänslighet och anafylaktiska reaktioner. Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner skulle uppträda, ska injektionen/infusionen stoppas omedelbart. Kontakta din läkare omedelbart.


  Antikroppar (Inhibitorer)
  Bildningen av neutraliserande antikroppar mot faktor VIII (inhibitorer) är en känd komplikation vid behandlingen av patienter med hemofili A. Din läkare kan vilja ta prover för att följa utvecklingen av inhibitorer.


  Överkänslighetsreaktioner

  Under kliniska studier har ingen patient utvecklat kliniskt betydelsefulla antikroppstitrar mot de spårmängder av mus- och hamsterprotein som finns i beredningen. Det finns risk för allergiska reaktioner mot de innehållsämnen som finns i detta läkemedel, till exempel spårmängder av mus- och hamsterprotein, hos vissa patienter med benägenhet för det.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur KOGENATE Bayer ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan och den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Före det utgångsdatum som anges på etiketten kan du förvara det förpackade läkemedlet i rumstemperatur (vid högst 25°C) under en begränsad period upp till 12 månader. I sådana fall går detta läkemedel ut i slutet av 12-månadersperioden eller vid det utgångsdatum som anges på injektionsflaskan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste notera det nya utgångsdatumet på ytterkartongen.


  Kylförvara inte lösningen efter beredning. Den färdigblandade lösningen måste användas inom 3 timmar. Produkten är endast avsedd för engångsbruk. Överbliven lösning ska slängas.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte detta läkemedel om det innehåller partiklar eller om lösningen är grumlig.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Pulver
  Den aktiva substansen är human koagulationsfaktor VIII (oktokog alfa) som framställs med hjälp av rekombinant DNA-teknik. Varje injektionsflaska med KOGENATE Bayer innehåller nominalt 250, 500, 1000, 2000 eller 3000 IE oktokog alfa.


  Övriga innehållsämnen är glycin, natriumklorid, kalciumklorid, histidin, polysorbat 80 och sackaros (se slutet av avsnitt 2).


  Spädningsvätska
  Vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  KOGENATE Bayer tillhandahålls som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, och är ett vitt till vitgult pulver eller en pulverkaka. Efter beredning är lösningen klar. Medicinska hjälpmedel för beredning och administrering av KOGENATE Bayer medföljer varje förpackning.


  Varje förpackning av KOGENATE Bayer innehåller en injektionsflaska med Bio-Set system och en förfylld spruta med separat kolv, samt ett injektionsset för intravenös injektion, två desinfektionsservetter, två kompresser och två plåster.

  Innehavaren av godkännande för försäljning

  Bayer Pharma AG
  13342 Berlin
  Tyskland


  Tillverkare
  Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
  Via delle Groane 126
  20024 Garbagnate Milanese (MI)
  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België / Belgique / Belgien

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Lietuva

  UAB Bayer

  Tel. +370 5 23 36 868

  България

  Байер България ЕООД

  Tел. + 359 2 81 401 01

  Luxembourg / Luxemburg

  Bayer SA-NV

  Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

  Česká republika

  Bayer s.r.o.

  Tel: +420 266 101 111

  Magyarország

  Bayer Hungária KFT

  Tel.:+36-14 87-41 00

  Danmark

  Bayer A/S

  Tlf: +45 45 23 50 00

  Malta

  Alfred Gera and Sons Ltd.

  Tel: +356-21 44 62 05

  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Tel: +49-(0)214-30 513 48

  Nederland

  Bayer B.V.

  Tel: +31-(0)297-28 06 66

  Eesti

  Bayer OÜ

  Tel: +372 655 85 65

  Norge

  Bayer AS

  Tlf: +47 23 13 05 00

  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

  Τηλ: +30-210-618 75 00

  Österreich

  Bayer Austria Ges. m. b. H.

  Tel: +43-(0)1-711 46-0

  España

  Bayer Hispania S.L.

  Tel: +34-93-495 65 00

  Polska

  Bayer Sp. z o.o.

  Tel.: +48-22-572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

  Portugal

  Bayer Portugal, Lda.

  Tel: +351-21-416 42 00

  Hrvatska

  Bayer d.o.o.

  Tel: +385-(0)1-6599 900

  România

  SC Bayer SRL

  Tel: +40 21 529 59 00

  Ireland

  Bayer Limited

  Tel: +353 1 299 93 13

  Slovenija

  Bayer d. o. o.

  Tel.: +386-(0)1-58 14 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Simi: +354 540 8000

  Slovenská republika

  Bayer, spol. s r.o.

  Tel: +421 2 59 21 31 11

  Italia

  Bayer S.p.A.

  Tel: +39-02-397 81

  Suomi/Finland

  Bayer Oy

  Puh/Tel: +358- 20 785 21

  Κύπρος

  NOVAGEM Limited

  Tηλ: +357 22 48 38 58

  Sverige

  Bayer AB

  Tel: +46-(0)8 580 223 00

  Latvija

  SIA Bayer

  Tel: +371 67 84 55 63

  United Kingdom

  Bayer plc

  Tel: +44 (0)1 635-56 30 00  Denna bipacksedel ändrades senast

  09/2016.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Detaljerad instruktion för beredning och administrering av KOGENATE Bayer vid användning av injektionsflaska med överföringssystem (Bio-Set-system):


  1. Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten. Lösningen måste beredas på ett rent och torrt underlag.

  2. Värm den oöppnade injektionsflaskan och sprutan med spädningsvätska med händerna tills de känns lika varma som dina händer. Materialet får inte bli varmare än kroppstemperatur (inte överskrida 37°C).

  3. Ta av skyddslocket från injektionsflaskan med pulver genom att försiktigt föra den från sida till sida upprepade gånger och samtidigt dra uppåt. Ta av locket från den vita hylsan på sprutan (A).

  Kogenate bild 3

  4. Skruva försiktigt fast sprutan på injektionsflaskan med pulver (B).

  Kogenate bild 4

  5. Placera injektionsflaskan på ett fast, halksäkert underlag och håll den stadigt med en hand. Tryck sedan kraftigt ned stödbrickan med tummen och pekfingret (C) till dess att stödbrickan möter den övre kanten på Bio-Set-systemet.

  Kogenate bild 5

  Detta bekräftar att systemet är aktiverat (D).

  Kogenate 5D

  6. Anslut kolven till sprutan genom att skruva fast den i gummiproppen (E).

  Kogenate bild 6

  7. Injicera spädningsvätskan till injektionsflaskan innehållande pulvret genom att långsamt trycka ned kolven (F).

  Kogenate bild 7

  8. Lös upp pulvret genom att försiktigt rotera injektionsflaskan (G). Skaka inte injektionsflaskan! Försäkra dig om att allt pulver är helt upplöst innan användning. Inspektera visuellt före administrering med avseende på partiklar eller missfärgning. Använd inte lösning som är grumlig eller har synliga partiklar.

  Kogenate bild 8

  9. Vänd injektionsflaskan/sprutan upp och ned och för över lösningen till sprutan genom att dra ut kolven långsamt och i jämn takt (H). Se till att hela innehållet i injektionsflaskan förs över till sprutan. Håll sprutan upprätt och tryck in kolven tills det inte finns någon luft kvar i sprutan.

  Kogenate bild 9

  10. Fäst en stasslang. Välj injektionsställe, rengör huden med en desinfektionsservett och desinficera injektionsstället såsom din läkare anvisat. Punktera venen och fixera injektionssetet med ett plåster.

  11. Skruva loss sprutan från injektionsflaskan (I).

  Kogenate bild 11

  12. Sätt sprutan på injektionssetet genom att skruva den medurs och var noga med att inget blod kommer in i sprutan (J).

  Kogenate bild 12

  13. Ta bort stasslangen!

  14. Injicera lösningen intravenöst i 2 till 5 minuter och kontrollera samtidigt nålens läge. Administreringshastigheten bestäms med hänsyn till patientens tillstånd (maximal infusionshastighet: 2 ml/min).

  15. Om ytterligare en dos behöver ges, ta bort den tomma sprutan genom att vrida den moturs. Bered önskad mängd av produkten, upprepa steg 2‑9, använd en ny spruta och anslut den till injektionssetet.

  16. Om ingen ytterligare dos behövs, avlägsna injektionssetet och sprutan. Håll en kompress hårt över injektionsstället på den utsträckta armen i cirka 2 minuter. Fäst till sist ett litet tryckbandage på såret och ett plåster, om nödvändigt,

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.