Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kodein Recip Tablett 25mg Plastburk, 100tabl

116:50

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Kodein Varunummer: 132662 Apotekets varuid: 13332
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kodein Recip är och vad det används för

  Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt.

  Vid behandling av smärta kan Kodein Recip användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin.

  Kodein Recip används även vid svår rethosta.

  Kodeinfosfathemihydrat som finns i Kodein Recip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kodein Recip

  25 mg tabletter
  Kodeinfosfathemihydrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kodein Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Recip
  3. Hur du använder Kodein Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kodein Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kodein Recip är och vad det används för

  Detta läkemedel innehåller kodein. Kodein tillhör en läkemedelsgrupp som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan, så kallad central verkan. Det har även en hostlindrande effekt.

  Vid behandling av smärta kan Kodein Recip användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol, acetylsalicylsyra eller ibumetin.


  Kodein Recip används även vid svår rethosta.


  Kodeinfosfathemihydrat som finns i Kodein Recip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kodein Recip

  Använd inte Kodein Recip

  • om du vet att du mycket snabbt omvandlar kodein till morfin

  • om du har kramp i gallvägarna

  • om du ammar

  • om du är allergisk (överkänslig) mot det aktiva innehållsämnet eller mot något av de övriga innehållsämnena i Kodein Recip.

  Varningar och försiktighet

  Risk för beroende finns med Kodein Recip.

  De som har astma bör rådgöra med läkare innan behandling med Kodein Recip påbörjas.

  Om du vet att du är överkänslig mot vissa typer av socker kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom Kodein Recip innehåller laktos.


  Kodein omvandlas till morfin av ett enzym i levern. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.

  Andra läkemedel och Kodein Recip

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Kodein Recip kan påverka eller påverkas av substanser i vissa läkemedel mot;

  • oregelbunden hjärtrytm (kinidin),

  • depressioner (t ex amitriptylin, klomipramin och så kallade SSRI),

  • oro, ångest, sömnproblem eller psykoser (neuroleptika, barbiturater),

  • tuberkulos (rifampicin).

  Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du bör inte använda Kodein Recip under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


  Ta inte kodein om du ammar. Kodein och morfin passerar över i bröstmjölken och påverkan på spädbarn som ammas har förekommit i sällsynta fall.

  Trafikvarning

  Vid behandling med Kodein Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användande av verktyg och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Kodein Recip innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Kodein Recip

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

  Vuxna: Vanlig dos är 1-2 tabletter 1-3 gånger dagligen.


  Tabletterna ska tas med ett intervall på minst 6 timmar.

  Om du använt för stor mängd av Kodein Recip

  Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Kodein Recip orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Förekomsten av biverkningar och svårighetsgrad av biverkningarna beror på dosens storlek.


  Sluta ta Kodein Recip och kontakta omedelbart läkare om du får en överkänslighetsreaktion med symptom som svårt att andas, mun och svalg svullnar, klåda och utslag i huden, yrsel (anafylaktisk reaktion som har rapporterats förekomma hos ett okänt antal användare).


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Trötthet, illamående, förstoppning.

  Smärtsamma gallvägskramper kan drabba personer som har anlag för gallvägsbesvär.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): Bukspottkörtelinflammation.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kodein Recip ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  En tablett innehåller: Verksamt ämne: kodeinfosfathemihydrat 25 mg.

  Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kodein Recip 25 mg tablett är vit, plan, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt KO inom bågar.

  Förpackningsstorlekar: 100 tabletter i plastburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

  Telefon 08-630 1900  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.