Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kivexa Filmdragerad tablett 600mg/300mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Abakavir, Lamivudin Varunummer: 101961 Apotekets varuid: 17105
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kivexa är och vad det används för

  Kivexa används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.

  Kivexa innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalogomvänt transkriptashämmare (NRTI).

  Kivexa botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Kivexa på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kivexa

  600 mg/300 mg filmdragerade tabletter
  abakavir/lamivudin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner


  Kivexa innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Trizivir, Triumeq och Ziagen). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

  Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.


  I Kivexaförpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid med dig.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kivexa är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Kivexa
  3. Hur du tar Kivexa
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kivexa ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kivexa är och vad det används för

  Kivexa används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.


  Kivexa innehåller två aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalogomvänt transkriptashämmare (NRTI).


  Kivexa botar inte hiv-infektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.


  Alla patienter svarar inte på behandlingen med Kivexa på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Kivexa

  Ta inte Kivexa:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir – t ex Trizivir, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

  Kontrollera med din läkare om du tror att detta gäller dig.


  Var särskilt försiktig med Kivexa

  En del patienter som tar Kivexa eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

  • om du har måttlig eller svår leversjukdom

  • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inklusive hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Kivexa utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

  • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

  • om du har någon njursjukdom

   Tala med din läkare innan du tar Kivexa om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.


  Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

  Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (allvarlig allergisk reaktion).


  Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Risk för hjärtinfarkt

  Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

  Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Kivexa såvida inte din läkare råder dig till att göra det.


  Var uppmärksam på viktiga symtom

  En del patienter som använder läkemedel mot hiv-infektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Kivexa.

  Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.


  Skydda andra människor

  Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

  Andra läkemedel och Kivexa

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Kivexa.


  Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Kivexa:

  • emtricitabin, för behandling av hiv-infektion

  • andra läkemedel som innehåller lamivudin, för behandling av hiv-infektion eller hepatit B-infektion

  • höga doser av trimetoprim+sulfametoxazol, ett antibiotikum.

  • kladribin, som används för att behandla hårcellsleukemi.

  Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.


  Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Kivexa

  Dessa inkluderar:


  • fenytoin, för behandling av epilepsi.
   Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Kivexa.

  • metadon, används som ett heroinsubstitut. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

   Tala om för din läkare om du tar metadon.

  Graviditet

  Kivexa rekommenderas inte för användning under graviditet. Kivexa och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Kivexa under din graviditet, kan läkaren begära att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.


  Amning

  Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Kivexa kan också gå över i bröstmjölken.

  Om du ammar eller funderar på att amma:

  Tala med din läkare omgående.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kivexa kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner.

  Rådgör med din läkare angående din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner när du tar Kivexa.

  Viktig information om något innehållsämne i Kivexa

  Kivexa innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer.


  3. Hur du tar Kivexa

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen av Kivexa till vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kilo är en tablett en gång dagligen.


  Svälj tabletterna hela med lite vatten. Kivexa kan tas med eller utan mat.


  Håll regelbunden kontakt med din läkare

  Kivexa hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hiv-infektion.

  Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Kivexa utan läkarens inrådan.

  Om du har tagit för stor mängd av Kivexa

  Om du av misstag tagit för mycket Kivexa, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

  Om du har glömt att ta Kivexa

  Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Det är viktigt att du tar Kivexa regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.

  Om du har slutat ta Kivexa

  Om du av någon anledning har slutat ta Kivexa - särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

  Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Kivexa eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.


  Om din läkare råder dig till att börja ta Kivexa igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

  4. Eventuella biverkningar

  Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Kivexa eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.


  Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”.


  Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.


  Liksom biverkningarna som nämns nedan för Kivexa kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

  Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.

  Överkänslighetsreaktioner


  Kivexa innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i Trizivir, Triumeq och Ziagen). Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


  Vem kan få dessa reaktioner?

  Alla som tar Kivexa kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Kivexa.


  Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Kivexa ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Kivexa.


  Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


  Vilka är symtomen?

  De vanligaste symtomen är:

  • feber (hög temperatur) och hudutslag.

  Andra vanliga symtom är:

  • illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet

  Andra symtom är:

  Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


  När uppträder dessa symtom?

  Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Kivexa men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.


  Kontakta din läkare omedelbart:

  1 om du får hudutslag, ELLER

  2 om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

  • feber

  • andnöd, ont i halsen eller hosta

  • illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

  • uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.

  Din läkare kan råda dig att sluta ta Kivexa.


  Om du har slutat ta Kivexa

  Om du har slutat med Kivexa på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Kivexa eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.


  Om du av någon anledning har slutat ta Kivexa – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:


  Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Kivexa eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.


  Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


  I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


  Om din läkare råder dig till att börja ta Kivexa igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


  Om du är överkänslig mot Kivexa, återlämna alla oanvända Kivexa-tabletter för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


  Förpackningen med Kivexa innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner. Riv loss detta kort och bär det alltid med dig.


  Vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

  • överkänslighetsreaktion

  • huvudvärk

  • kräkningar

  • illamående

  • diarré

  • buksmärta

  • aptitlöshet

  • trötthet, orkeslöshet

  • feber (hög temperatur)

  • generell (allmän) sjukdomskänsla

  • sömnsvårigheter (insomni)

  • muskelsmärta och obehag

  • ledsmärta

  • hosta

  • irriterad eller rinnande näsa

  • hudutslag

  • håravfall.


  Mindre vanliga biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till1 av 100 användare och de kan påvisas i blodprov:

  • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

  • stegring av leverenzymnivåer

  • minskning av antalet blodceller som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni).


  Sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

  • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit)

  • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

  • nedbrytning av muskelvävnad.


  Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

  • ökning av ett enzym som kallas amylas.


  Mycket sällsynta biverkningar

  Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

  • domningar och stickningar i huden

  • svaghetskänsla i armar och ben

  • hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

  • utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som orsakar hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

  • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

   Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.


  Mycket sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

  • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).


  Om du får biverkningar

  Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


  Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

  Kombinationsbehandling som Kivexa kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.


  Symtom på infektion och inflammation


  Gamla infektioner kan blossa upp

  Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta” och inte upptäckts av det svaga immunsystemet före behandlingen börjat. När behandlingen startat blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

  • huvudvärk

  • magknip

  • andningssvårigheter

  I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

  • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

  • hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

  • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

  Om du får symtom på en infektion och inflammation eller om du märker några av symtomen som nämns ovan:

  Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


  Du kan få problem med skelettet

  Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

  • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

  • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

  • om de dricker alkohol

  • om deras immunsystem är mycket svagt

  • om de är överviktiga.

  Kännetecken på osteonekros innefattar:

  • stelhet i lederna

  • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

  • rörelsesvårighet.

  Om du märker något av dessa symtom:

  Berätta för din läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kivexa ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


  Förvaras vid högst 30 ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna i varje Kivexa filmdragerad tablett är 600 mg abakavir (som sulfat) och 300 mg lamivudin.


  Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat. Filmdrageringen som omger tabletten innehåller Opadry Orange YS-1-13065-A, som innehåller hypromellos, titandioxid, makrogol 400, polysorbat 80 och para-orange FCF (E110).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kivexa filmdragerade tabletter är graverade med ”GS FC2” på ena sidan. De är orange och kapselformade. Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackningar med 30 tabletter och i multipelblisterförpackningar med 90 (3x30) tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien


  Tillverkare

  Glaxo Wellcome S.A.,Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Spanien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

  België/Belgique/Belgien

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  ViiV Healthcare sprl/bvba

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline Malta

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  ViiV Healthcare GmbH

  Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

  viiv.med.info@viivhealthcare.com

  Nederland

  ViiV Healthcare BV

  Tel: + 31 (0)30 6986060

  contact-nl@viivhealthcare.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com


  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100


  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline, S.A.

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@viivhealthcare.com

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  France

  ViiV Healthcare SAS

  Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

  Infomed@viivhealthcare.com

  Portugal

  VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

  Tel: + 351 21 094 08 01

  viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  ViiV Healthcare S.r.l

  Tel: + 39 (0)45 9212611

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70 00

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  ViiV Healthcare UK Limited

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-21


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.