Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kinin Recip Filmdragerad tablett 250mg Plastburk, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kinin Varunummer: 417758 Apotekets varuid: 11485
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kinin Recip är och vad det används för

  Kinin Recip verkar muskelavslappnande, vilket minskar ofrivilliga muskelryckningar och kramper.

  Kinin Recip används vid muskelsjukdomarna myotonia congenita och myotonia atrophica. Kinin Recip är även ett behandlingsalternativ vid svår akut malaria.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kinin Recip

  100 mg filmdragerade tabletter, 250 mg filmdragerade tabletter
  kininhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kinin Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin Recip
  3. Hur du använder Kinin Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kinin Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kinin Recip är och vad det används för

  Kinin Recip verkar muskelavslappnande, vilket minskar ofrivilliga muskelryckningar och kramper.


  Kinin Recip används vid muskelsjukdomarna myotonia congenita och myotonia atrophica. Kinin Recip är även ett behandlingsalternativ vid svår akut malaria.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kinin Recip

  Använd inte Kinin Recip

  • om du är allergisk mot kininhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har svårartad muskelsvaghet (myasthenia gravis).

  • om du har synnervsinflammation.

  • om du äter hjärtmedicin som innehåller kinidin.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kinin Recip.

  • om du upptäcker små blödningar i hud och slemhinnor. Sluta då omedelbart med medicineringen och kontakta din läkare.

  • eftersom Kinin Recip i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Andra läkemedel och Kinin Recip

  Effekten av Kinin Recip kan påverkas av eller påverka andra läkemedel.

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


  • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (medel mot svampinfektioner).

  • erytromycin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika av makrolidtyp)

  • HIV-proteashämmare (medel mot HIV-infektion).

  • rifampicin (medel mot tuberkulos).

  • fenytoin, karbamazepin (medel mot epilepsi).

  • efavirenz, nevirapine (medel mot HIV-infektion).

  • Johannesört (naturläkemedel mot nedstämdhet).

  • digoxin (hjärtläkemedel)

  • doxycyklin, oxitetracyklin, tetracyklin, lymecyklin (antibiotika av tetracyklin-typ).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Kinin Recip under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.


  Amning

  Kinin går över i bröstmjölk men påverkan på det ammande barnet är osannolik.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Kinin Recip innehåller hjälpämnen

  Kinin Recip innehåller sackaros.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Kinin Recip

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av din läkare, som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos vid myotoni är mellan 3 och 6 tabletter à 100 mg, eller 2 tabletter à 250 mg, 2-3 gånger dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Kinin Recip

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkmedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktioner, så kallad cinkonism, som kan yttra sig som öronsusning, övergående hörselnedsättning, huvudvärk, synrubbningar och illamående. Påverkan på mag-tarmkanalen i form av kräkningar, buksmärtor och diarré kan förekomma. Andningsbesvär. Oro och förvirringstillstånd.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Feber och hudutslag. Blodpåverkan (agranulocytos, se Var särskilt försiktig med Kinin Recip). Njurskada. Påverkan på hjärtrytmen.

  5. Hur Kinin Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Burken och locket sorteras som hård plastförpackning. Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kininhydroklorid 100 mg respektive 250 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är potatisstärkelse, titandioxid (färgämne E171), talk, mikrokristallin cellulosa, gelatin, sackaros, hypromellos, magnesiumstearat, propylenglykos, paraffin.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerad tablett 100 mg: vit, rund, diameter 8 mm, 100 st i plastburk.

  Filmdragerad tablett 250 mg: vit, rund, diameter 10 mm, 100 st i plastburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 1900  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-05-11


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.