Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Keppra Filmdragerad tablett 500mg Blister, 200(2x100) tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Levetiracetam Varunummer: 003123 Apotekets varuid: 11253
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Keppra är och vad det används för

  Levetiracetam är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

  Keppra används:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Keppra

  250 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg Filmdragerade tabletter
  Levetiracetam

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Keppra är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Keppra
  3. Hur du använder Keppra
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Keppra ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Keppra är och vad det används för

  Levetiracetam är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).


  Keppra används:

  • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

  • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

   • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från en månads ålder

   • myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

   • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Keppra

  Använd inte Keppra

  • om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Keppra

  • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

  • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

  • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex Keppra, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

  Barn och ungdomar

  • Keppra ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

  Andra läkemedel och Keppra

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i att levetiracetam förlorar sin effekt.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Keppra bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas. Keppra har visats ge oönskade fortplantningseffekter i djurstudier vid dosnivåer högre än du skulle behöva för att kontrollera dina anfall.

  Amning är inte rekommenderat under behandling.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Keppra kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom det kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

  Keppra 750 mg tabletter innehåller para-orange (E110)

  Färgämnet para-orange (E110) kan ge allergiska reaktioner.


  3. Hur du använder Keppra

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ta det antal tabletter din läkare ordinerat.

  Keppra ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.


  Ensam behandling

  • Dos till vuxna och ungdomar (från 16 år):
   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.
   När du börjar ta Keppra kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.
   Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg är din minskade startdos 2 tabletter á 250 mg på morgonen och 2 tabletter á 250 mg på kvällen.


  Tilläggsbehandling

  • Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år) som väger 50 kg eller mer:
   Vanlig dos: Mellan 1000 mg och 3000 mg varje dag.
   Exempel: Om din dagliga dos är 1000 mg kan du ta 2 tabletter á 250 mg på morgonen och 2 tabletter á 250 mg på kvällen.

  • Dos till spädbarn (1 månad till 23 månader), barn (2 till 11 år) och ungdomar (12 till 17 år) som väger mindre än 50 kg:
   Läkaren kommer att förskriva den bäst lämpade beredningsformen av Keppra beroende på ålder, vikt och dos.


   Keppra 100 mg/ml oral lösning är en beredningsform som är lämplig för spädbarn och små barn under 6 år, för barn och ungdomar (6-17 år) som väger mindre än 50 kg och när doseringsrekommendationen inte kan uppnås med tabletter.


  Administreringssätt

  Svälj Keppra tabletter med tillräcklig mängd vätska (t ex ett glas vatten). Du kan ta Keppra med eller utan mat.


  Behandlingstid

  • Keppra används som långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Keppra under så lång tid som din läkare har sagt.

  • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

  Om du har tagit för stor mängd av Keppra

  Möjliga biverkningar vid överdosering av Keppra är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

  Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandlingen av överdos.

  Om du har glömt att ta Keppra

  Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett.

  Om du slutar att ta Keppra

  Om behandlingen med Keppra ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Keppra kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen ska avslutas gradvis.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

  • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

  • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

  • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

  • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

  • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

  • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

  • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

  • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.


  De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga. Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.


  Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

  • inflammation i näsa och/eller svalg

  • somnolens (sömnighet), huvudvärk


  Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

  • anorexi (förlorad aptit)

  • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

  • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

  • vertigo (känsla av rotation)

  • hosta

  • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

  • utslag

  • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


  Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

  • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

  • viktminskning, viktökning

  • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattack, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

  • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

  • diplopi (dubbelseende), dimsyn

  • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

  • håravfall, eksem, klåda

  • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

  • skada


  Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

  • infektion

  • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

  • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

  • låga halter av natrium i blodet

  • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

  • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

  • pankreatit

  • leversvikt, hepatit

  • hastigt försämrad njurfunktion

  • hudutslag, som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme), ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en svårare form som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).

  • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Keppra ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är levetiracetam.

  En tablett Keppra 250 mg innehåller 250 mg levetiracetam.

  En tablett Keppra 500 mg innehåller 500 mg levetiracetam.

  En tablett Keppra 750 mg innehåller 750 mg levetiracetam.

  En tablett Keppra 1000 mg innehåller 1000 mg levetiracetam.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: Kroskarmellosnatrium, makrogol 6000, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Filmdragering: Polyvinylalkohol-delvis hydroliserad, titandioxid (E171), makrogol 3350, talk, färgämnen*.


  * Färgämnena är:

  250 mg tablett: indigokarmin (E132)

  500 mg tablett: gul järnoxid (E172)

  750 mg tablett: para-orange (E110), röd järnoxid (E172)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Keppra 250 mg filmdragerade tabletter är blåa, 13 mm avlånga, med skåra samt präglade med koden “ucb” och ”250” på ena sidan.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


  Keppra 500 mg filmdragerade tabletter är gula, 16 mm avlånga, med skåra samt präglade med koden “ucb” och ”500” på ena sidan.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


  Keppra 750 mg filmdragerade tabletter är oranga, 18 mm avlånga, med skåra samt präglade med koden “ucb” och ”750” på ena sidan.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


  Keppra 1000 mg filmdragerade tabletter är vita, 19 mm avlånga, med skåra samt präglade med koden “ucb” och ”1000” på ena sidan.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


  Keppra tabletter är förpackade i blisterförpackningar som ligger i pappkartonger innehållande:

  • 250 mg: 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100 filmdragerade tabletter och multipack innehållande 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter


  • 500 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100, 120 filmdragerade tabletter och multipack innehållande 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter


  • 750 mg: 20, 30, 50, 60, 80, 100 x 1, 100 filmdragerade tabletter och multipack innehållande 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter


  • 1000 mg: 10, 20, 30, 50, 60, 100 x 1, 100 filmdragerade tabletter och multipack innehållande 200 (2 förpackningar med 100) filmdragerade tabletter


  Förpackningen 100 x 1 tillhandahålls som perforerat endosblister i aluminium/PVC. Övriga förpackningar tillhandahålls som standard aluminium/PVC blister.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  UCB Pharma SA, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bryssel, Belgien.


  Tillverkare

  UCB Pharma SA, Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien

  eller Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza, Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  UCB Pharma SA/NV

  Tel/Tél: + 32 / (0)2 559 92 00

  Lietuva

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Suomija)

  България

  Ю СИ БИ България ЕООД

  Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

  Luxembourg/Luxemburg

  UCB Pharma SA/NV

  Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

  Česká republika

  UCB s.r.o.

  Tel: + 420 221 773 411

  Magyarország

  UCB Magyarország Kft.

  Tel.: + 36-(1) 391 0060

  Danmark

  UCB Nordic A/S

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00

  Malta

  Pharmasud Ltd.

  Tel: + 356 / 21 37 64 36

  Deutschland

  UCB Pharma GmbH

  Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

  Nederland

  UCB Pharma B.V.

  Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

  Eesti

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Soome)

  Norge

  UCB Nordic A/S

  Tlf: + 45 / 32 46 24 00

  Ελλάδα

  UCB Α.Ε.

  Τηλ: + 30 / 2109974000

  Österreich

  UCB Pharma GmbH

  Tel: + 43 (1) 291 80 00

  España

  UCB Pharma, S.A.

  Tel: + 34 / 91 570 34 44

  Polska

  UCB Pharma Sp.z o.o.

  Tel.: + 48 22 696 99 20

  France

  UCB Pharma S.A.

  Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

  Portugal

  UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda.

  Tel: + 351 / 21 302 5300

  Hrvatska

  Medis Adria d.o.o.

  Tel: + 385 (0) 1 230 34 46

  România

  UCB Pharma Romania S.R.L.

  Tel: + 40 21 300 29 04

  Ireland

  UCB (Pharma) Ireland Ltd.

  Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

  Slovenija

  Medis, d.o.o.

  Tel: + 386 1 589 69 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Tel: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  UCB s.r.o., organizačná zložka

  Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

  Italia

  UCB Pharma S.p.A.

  Tel: + 39 / 02 300 791

  Suomi/Finland

  UCB Pharma Oy Finland

  Puh/Tel: + 358 10 234 6800

  Κύπρος

  Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

  Τηλ: + 357 22 34 74 40

  Sverige

  UCB Nordic A/S

  Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

  Latvija

  UCB Pharma Oy Finland

  Tel: + 358 10 234 6800 (Somija)

  United Kingdom

  UCB Pharma Ltd.

  Tel : + 44 / (0)1753 534 655


  Denna bipacksedel ändrades senast

  september/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.