Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kenacort®-T Injektionsvätska, suspension 10mg/ml Glasampull, 5x1ml

130:08

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Triamcinolon Varunummer: 523555 Apotekets varuid: 13307
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kenacort-T är och vad det används för

  Kenacort-T innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid), som dämpar immunförsvaret.

  Kenacort-T används vid följande tillstånd för att dämpa immunförsvaret:

  Kenacort-T injiceras i huden (intradermalt) eller i en led (intraartikluärt).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kenacort-T

  10 mg/ml injektionsvätska, suspension
  triamcinolonacetonid
  bensylalkohol och natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kenacort-T är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T
  3. Hur du använder Kenacort-T
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kenacort-T ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kenacort-T är och vad det används för

  Kenacort-T innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid), som dämpar immunförsvaret.


  Kenacort-T används vid följande tillstånd för att dämpa immunförsvaret:

  • ledgångsreumatism

  • ledinflammation (artrit)

  • inflammation i armbågen

  • vissa hudsjukdomar (t.ex. psoriasis).

  Kenacort-T injiceras i huden (intradermalt) eller i en led (intraartikluärt).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T

  Använd inte Kenacort-T

  • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid vissa infektioner (t ex tuberkulos eller gonorré).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Kenacort-T:

  • om du har för avsikt att vaccinera dig.

  Barn och ungdomar

  Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

  Andra läkemedel och Kenacort-T

  Om du ska vaccinera dig bör du berätta att du har fått Kenacort-T eftersom det kan påverka effekten av vaccinationen.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns en risk för fosterskadande effekter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kenacort-T kan ge yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Kenacort-T innehåller bensylalkohol och natrium

  Bensylalkohol

  Kenacort-T innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan orsaka förgiftning eller kraftiga allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.


  Natrium

  Kenacort-T innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


  3. Hur du använder Kenacort-T

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Kenacort-T ges av läkare eller sjuksköterska som en injektion antingen i huden eller i en led, beroende på vad du behandlas mot. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

  Användning för barn

  Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

  Om du använt för stor mängd av Kenacort-T

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Sannolikheten för en akut överdos är låg. Behandling krävs i regel inte.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Kenacort-T:


  Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga allergiska reaktioner som kan ge andnöd (anges även i listan nedan).


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • lokal förtvining av hud och mjukdelar (vid injektion under huden)

  • förtvining av underhud (vid injektion i en led)

  • lokal irritation och smärta (vid injektion i och runt en led)

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • allergiska reaktioner, ibland allvarliga reaktioner som kan ge andnöd

  • yrsel

  • tillfällig ansiktsrodnad

  Följande biverkningar kan inträffa vid långvarig behandling (upprepade injektioner) med Kenacort-T:


  Vid lokal behandling är det mindre vanligt med biverkningar som påverkar hela kroppen, men de kan uppträda vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud eller leder.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • grön starr

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • blodpropp

  • högt blodtryck i huvudet

  • högt blodtryck

  • symtom som liknar Cushings syndrom (t ex viktuppgång med fettinlagring, muskelsvaghet, lätt att få blåmärken, finnar, benskörhet, humörpåverkan)

  • sänkt binjurefunktion

  • hög natriumnivå

  • låg kaliumnivå

  • ökat blodsocker

  • vätskeansamling (ödem)

  • vävnadsdöd i benvävnad

  • förtvining av muskler

  • psykiska problem (t ex känslomässiga störningar)

  • grå starr

  • benskörhet

  • muskelsvaghet

  • menstruationsstörningar

  • blödning efter att menstruationen upphört

  • försämrad sårläkning

  • kvävebrist

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • aktivering av infektion som finns i kroppen sedan tidigare (t ex tuberkulos)

  • sänkt immunförsvar

  • aktivering av vilande diabetes

  Ytterligare biverkningar hos barn

  Vid långvarig behandling (som kan påverkar hela kroppen), kan barnet växa långsammare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kenacort-T ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla, får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras i upprätt läge. Omskakas före användning.

  Temperaturer under 12 °C kan ge fällning eller kornig konsistens, och suspensionen ska i sådana fall kasseras.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid.

  • Övriga innehållsämnen är karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 80, bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kenacort-T är en suspension.

  Varje förpackning Kenacort-T innehåller 5 ampuller med 1 ml suspension.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  171 23 Solna


  Tillverkare

  Bristol-Myers Squibb S.r.l.

  Contrada Fontana del Ceraso

  03012 Anagni Frosinone

  Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-01-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.