Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Kalcipos®-D Tuggtablett 500mg/400IE Plastburk, 90tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kalciumkarbonat, Kolekalciferol (vitamin D3) Varunummer: 015355 Apotekets varuid: 21652
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för

  Kalcipos-D används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos), då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

  Kalcipos-D innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Kalcipos-D

  500 mg/400IE tuggtablett
  kalcium/ kolekalciferol (Vitamin D3 )  

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D
  3. Hur du använder Kalcipos-D
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Kalcipos-D ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för

  Kalcipos-D används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos), då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.


  Kalcipos-D innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D

  Använd inte Kalcipos-D

  • om du är överkänslig mot kalcium, vitamin D3 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

  • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

  • om du har njursten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kalcipos-D

  • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D börjar.

  • om du har nedsatt njurfunktion. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D börjar.

  • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

  • om du av någon anledning blir sängliggande eller stillasittande under en längre tid under behandlingen med Kalcipos-D.

  Barn och ungdomar

  Kalcipos-D tuggtabletter är inte avsedda för behandling av barn.

  Andra läkemedel och Kalcipos-D

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten av Kalcipos-D kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

  • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

  • hjärtmuskelsjukdom (hjärtglykosider)

  • höga blodfetter (t ex kolestyramin)

  • laxermedel (paraffinolja).

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  • infektion (tetracykliner),

  ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D.


  Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

  • benskörhet (bisfosfonater)

  • karies (natriumfluorid)

  ska Du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D.


  Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör läkemedel som innehåller järn, zink och strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter du tar Kalcipos-D.


  Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


  Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med Din doktor eftersom dosen av Kalcipos-D kanske måste höjas.

  Kalcipos-D med mat och dryck

  Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D kan ges under graviditet vid kalcium och vitamin D-brist.


  Kalcipos-D kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 går över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kalcipos-D har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Kalcipos-D innehåller glukos och sackaros

  En tuggtablett Kalcipos-D innehåller 200 mg glukos och 0,9 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Kalcipos-D

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Rekommenderad dos är: 1 tuggtablett 1-2 gånger dagligen. Tabletten tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

  Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Kalcipos-D och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.
  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):
  Allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner som svullnad av svalg (strupödem).


  Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden fosfat i blodet, bildande av njursten och förkalkning i njurarna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Kalcipos-D ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Tillslut burken väl, ljuskänsligt och fuktkänsligt. Användes före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 10 mikrogram motsvarande 400 IE vitamin D3.

  • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumcitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurylsulfat, sackaros, natriumoktenylsuccinatstärkelse (E1450), natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kalcipos-D är en tuggtablett.

  Tabletten är vit, rund, 17 mm i diameter med märkningen R137.

  90, 135 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Recip AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Sverige

  Tel: +46 8 630 1900

  Fax: +46 8 630 1950

  e-mail: info@recip.se


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 05 Jordbro

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-11


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.