Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

IVEMEND® Pulver till infusionsvätska, lösning 150mg Injektionsflaska, 1st

956:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Fosaprepitant Varunummer: 095813 Apotekets varuid: 37837
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad IVEMEND är och vad det används för

  IVEMEND innehåller den aktiva substansen fosaprepitant som omvandlas till aprepitant i din kropp och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptor­antagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. IVEMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. IVEMEND används hos vuxna i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling mot cancer) innehållande cisplatin (en kraftig utlösare av illamående och kräkningar) och med cytostatika som är måttlig utlösare av illamående och kräkningar (såsom cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  IVEMEND

  150 mg Pulver till infusionsvätska, lösning
  fosaprepitant

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad IVEMEND är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder IVEMEND
  3. Hur du använder IVEMEND
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur IVEMEND ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad IVEMEND är och vad det används för

  IVEMEND innehåller den aktiva substansen fosaprepitant som omvandlas till aprepitant i din kropp och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptor­antagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. IVEMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. IVEMEND används hos vuxna i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling mot cancer) innehållande cisplatin (en kraftig utlösare av illamående och kräkningar) och med cytostatika som är måttlig utlösare av illamående och kräkningar (såsom cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

  2. Vad du behöver veta innan du använder IVEMEND

  Använd inte IVEMEND

  • om du är allergisk mot fosaprepitant, aprepitant eller mot polysorbat 80 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • tillsammans med läkemedel som innehåller pimozid (används för behandling av psykiatriska sjukdomar), terfenadin och astemizol (används vid hösnuva eller andra allergiska tillstånd), cisaprid (används för att behandla matsmältningsbesvär). Tala om för din läkare om du använder dessa läkemedel, eftersom din behandling måste anpassas innan du börjar använda IVEMEND.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder IVEMED.


  Om du har någon leversjukdom tala med läkare innan behandling med detta läkemedel. Din lever har en viktig funktion vid nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Din läkare kan därför behöva övervaka din leverfunktion.


  Barn och ungdomar

  Ge inte IVEMEND till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna population.

  Andra läkemedel och IVEMEND

  IVEMEND kan påverka andra läkemedel, både under och efter behandling med IVEMEND. En del läkemedel ska inte användas tillsammans med IVEMEND (t.ex. pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid), eller kräver dosjustering av det läkemedlet (se även Använd inte IVEMEND).


  Effekterna av IVEMEND eller andra läkemedel kan påverkas om du tar IVEMEND tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


  • preventivmedel som t.ex. p-piller, p-plåster, implantat, och vissa livmoderinlägg (spiraler) som frisätter hormoner (kan få sämre effekt om de används tillsammans med IVEMEND. Alternativ icke-hormonell kompletterande preventivmetod bör användas vid pågående behandling med IVEMEND och i upp till 2 månader efter användning av IVEMEND)

  • ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel)

  • alfentanil, fentanyl (läkemedel mot smärta)

  • kinidin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  • irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosamid (cancerläkemedel)

  • läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat som ergotamin och diergotamin (används för behandling av migrän)

  • warfarin och acenokumarol (blodförtunnande läkemedel, blodprover kan krävas)

  • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika som används för behandling av infektioner)

  • fenytoin (ett kramplösande läkemedel)

  • karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

  • midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

  • johannesört (ett naturläkemedel för behandling av depression)

  • proteashämmare (för behandling av HIV-infektioner)

  • ketokonazol undantag schampo (används för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar för mycket kortisol)

  • itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (mot svampinfektioner)

  • nefazodon (för behandling av depression)

  • diltiazem (ett läkemedel för behandling av högt blodtryck)

  • kortikosteroider (som dexametason)

  • ångestdämpande läkemedel (som alprazolam)

  • tolbutamid (ett läkemedel som används vid diabetes).


  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel eller naturläkemedel.

  Graviditet och amning

  Du skall inte använda detta läkemedel om du är gravid om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  För information om preventivmedel, se Andra läkemedel och IVEMEND.


  Det är inte känt om IVEMEND passerar över i modersmjölk och amning rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller planerar att amma innan du tar detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Man bör beakta att vissa personer blir yra och sömniga efter användning av IVEMEND. Om du blir yr eller sömnig bör du undvika att köra bil eller använda maskiner efter att du använt detta läkemedel. (Se Eventuella biverkningar)

  IVEMEND innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder IVEMEND

  Den rekommenderade dosen av IVEMEND är 150 mg fosaprepitant på Dag 1 (dagen för cytostatikabehandling).


  Pulvret måste upplösas och sedan spädas före användning. Lösningen ges till dig av hälso- och sjukvårdspersonal, en läkare eller sjuksköterska, via intravenös infusion (dropp) cirka 30 minuter innan du påbörjar din cytostatikabehandling. Din läkare kommer be dig att ta andra läkemedel inklusive en kortikosteroid (såsom dexametason) och en "5HT3 antagonist" (såsom ondansetron) för att förhindra illamående och kräkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta IVEMEND och kontakta en läkare omedelbart om du märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarlig och för vilken du kan behöva akutvård:

  • nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) – dessa är tecken på en allergisk reaktion.


  Andra biverkningar som har rapporterats finns uppräknade nedan.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare) är:

  • förstoppning, matsmältningsbesvär

  • huvudvärk

  • trötthet

  • minskad aptit

  • hicka

  • förhöjd nivå av leverenzymer i blodet


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare) är:

  • yrsel, sömnighet

  • akne, hudutslag

  • ångest

  • rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

  • ökad smärtsam eller brännande urinering

  • svaghet, allmän sjukdomskänsla,

  • ansikts- eller hudrodnad, vallningar

  • snabba eller oregelbundna hjärtslag, förhöjt blodtryck

  • feber med ökad risk för infektion, sänkt antal röda blodkroppar

  • smärta vid infusionsstället, rodnad och klåda vid infusionsstället, inflammation i vener vid injektionsstället.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare) är:

  • svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändring

  • hudkänslighet mot solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt svår hudreaktion)

  • eufori (extrem lyckokänsla), desorientering

  • bakterieinfektion, svampinfektion

  • svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i magen

  • täta urinträngningar, ökad urinmängd, förekomst av socker eller blod i urinen

  • obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

  • hosta, slem i bakre delen av svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

  • rinnande och kliande ögon

  • öronsusningar

  • muskelspasmer, muskelsvaghet

  • ökad törst

  • långsamma hjärtslag, hjärt kärlsjukdom

  • sänkt antal vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktförlust

  • förhårdnad vid infusionsstället


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur IVEMEND ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat respektive EXP. De 2 första siffrorna anger månaden, de följande 4 siffrorna anger året.


  Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C).


  Upplöst och utspädd läkemedelslösning är stabil i 24 timmar vid 25°C.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är fosaprepitant. Varje injektionsflaska innehåller fosaprepitantdimeglumin motsvarande 150 mg fosaprepitant. Efter upplösning och utspädning innehåller 1 ml lösning 1 mg fosaprepitant (1 mg/ml).


  • Övriga innehållsämnen är: dinatriumedetat (E386), polysorbat 80 (E433), vattenfri laktos, natriumhydroxid (E524) (för justering av pH) och/eller utspädd saltsyra (E507) (för justering av pH).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  IVEMEND är ett vitt till benvitt pulver till infusionsvätska, lösning.


  Pulvret är förpackat i en genomskinlig glasflaska med gummipropp och aluminiumförslutning med grått plastsnäpplock.


  En injektionsflaska innehåller 150 mg fosaprepitant. Förpackningsstorlek: 1 eller 10 injektionsflaskor.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Hertford Road, Hoddesdon

  Hertfordshire EN11 9BU

  Storbritannien


  Tillverkare

  Merck Sharp & Dohme B V

  Waarderweg 39,

  2031 BN Haarlem

  Nederländerna


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel. +370 5278 02 47

  msd_lietuva@merck.com


  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3737

  info-msdbg@merck.com


  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com


  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc., org.sl.

  Tel.: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 53 00

  hungary_msd@merck.com


  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf:+45 4482 4000

  dkmail@merck.com


  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 9999000

  (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com


  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: +372 6144 200

  msdeesti@merck.com


  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no


  Eλλάδα

  MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

  Τηλ: +30 210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com


  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@ merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp.z o.o.

  Te: +48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com


  France

  MSD France

  Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40


  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 4465700

  clic@merck.com


  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com


  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: + 4021 529 29 00

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com


  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: + 386 1 5204201

  msd_slovenia@merck.com


  Ísland.

  Vistor hf.

  Simi: +354 535 7000


  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

  Tel.: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Ιtalia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com


  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 804650

  info@msd.fi


  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.com


  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com


  Latvija

  SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”.

  Tel: +371 67364 224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformation-uk@merck.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  08/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Instruktioner om hur man ska lösa upp och späda IVEMEND 150 mg


  1. Injicera 5 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, i injektionsflaskan. För att förhindra skumbildning säkerställ att natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, injiceras längs injektionsflaskans sidvägg. Snurra försiktigt injektionsflaskan. Undvik skakning och forserad injicering av natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion.


  2. Förbered en infusionspåse fylld med 145 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, (exempelvis genom att avlägsna 105 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion från en infusionspåse med 250 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion).


  3. Drag upp hela volymen från injektionsflaskan och överför denna till infusionspåsen med 145 ml natriumkloridlösning, 9 mg/ml (0,9 %) avsedd för injektion, vilket ger en totalvolym på 150 ml. Vänd varsamt på infusionspåsen 2–3 gånger (se avsnitt 3 Hur du använder IVEMEND).


  Den upplösta och utspädda lösningen är stabil i 24 timmar vid 25°C.


  Parenterala läkemedel ska kontrolleras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgningar före administrering, när lösning och behållare så tillåter.


  Utseendet på den upplösta och utspädda lösningen är detsamma som för spädningsvätskan.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.