Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Itrafungol® vet. Oral lösning 10mg/ml Glasflaska, 52ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Itrakonazol Varunummer: 186446 Apotekets varuid: 22675
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Behandling av svampinfektioner orsakad av Microsporum canis (ringorm).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Elanco Animal Health A/S

  Lyskær 3E, 2 tv.

  DK-2730 Herlev

  Danmark


  Tillverkare:

  Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A.

  Estrada Consiglieri Pedroso, n°69-B

  Queluz de Baixo

  2730-055 Barcarena

  Portugal

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Itrafungol vet 10 mg/ml oral lösning (itrakonazol)

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Itrafungol är en gul till gulbrun klar oral lösning som innehåller itrakonazol som aktiv substans.

  1 ml innehåller 10 mg itrakonazol.

  Övriga ämnen är propylenglykol, sorbitol och sockerkulör (E150).

  4. INDIKATION(ER)

  Behandling av svampinfektioner orsakad av Microsporum canis (ringorm).

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall inte användas vid överkänslighet mot itrakonazol eller mot några hjälpämnen.

  Skall inte användas till katter med nedsatt lever eller njurfunktion.

  Beträffande användning till dräktiga eller digivande katter, se punkt 12.

  6. BIVERKNINGAR

  Salivering, kräkning, diarré, anorexi, depression och håglöshet kan uppträda. Dessa biverkningar är vanligen milda och övergående.

  I mycket sällsynta fall kan en övergående ökning av leverenzym förekomma. I mycket sällsynta fall kan detta vara associerat med ikterus. Om kliniska tecken på leverstörningar uppkommer ska behandlingen avbrytas omedelbart.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Katt

  Endast avsett för behandling av djur.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Lösningen ges med hjälp av den medföljande doseringssprutan direkt i kattens mun.


  Daglig engångsdos är 5 mg/kg eller 0,5 ml/kg/dag.

  Läkemedlet doseras enligt följande doseringsschema: 0,5 ml/kg/dag under 3 alternerande behandlingsperioder om 7 dagar, varje behandlingsperiod följda av 7 dagar utan behandling.

  7 dagar

  7 dagar

  7 dagar

  7 dagar

  7 dagar

  behandling

  ingen

  behandling

  behandling

  ingen

  behandling

  behandling

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Doseringssprutan har gradering per 100 gram kroppsvikt. Fyll sprutan genom att dra kolven till kattens rätta kroppsvikt (fig. 1).

  Behandla djuret genom att långsamt och försiktigt spruta in vätskan i munnen så att katten kan svälja produkten (fig. 2).

  När produkten används till kattungar ska noggrannhet iakttas så att dosering per kg kroppsvikt inte överskrids. För kattungar som väger under 0,5 kg ska en 1 ml spruta som tillåter korrekt dosering användas.


  Data från människor visar att samtidigt födointag kan försämra absorptionen. Därför rekommenderas att behandling sker mest fördelaktigt mellan måltider.


  Kliniska studier har visat att tiden från klinisk till mykologisk bot kan variera. För att minimera risken för återinfektion eller smitta bör därför friska djur hållas åtskilda från djur under behandling. Den omgivande miljön bör rengöras och desinficeras med lämpliga produkter, särskilt om infektionen uppträder gruppvis.


  I vissa fall kan tiden från klinisk till mykologisk bot vara förlängd. Om en odling ger positivt svar 4 veckor efter avslutad behandling bör behandlingen upprepas en gång, med samma dosering. I de fall då katten även har nedsatt immunförsvar bör behandlingen upprepas och den bakomliggande sjukdomen behandlas.

  Fig 1

  Fig. 1

  Fig 2

  Fig. 2

  Efter doseringen skall sprutan tvättas och torkas. Locket sätts tillbaka på flaskan och skruvas åt ordentligt.

  Undvik att kontaminera lösningen.

  10. KARENSTID

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvara flaskan i ytterkartongen.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förvara flaskan väl försluten.

  Hållbar 5 veckor efter det att förpackningen öppnats första gången. När förpackningen öppnas första gången bör sista användningsdatum beräknas enligt uppgifterna i bipacksedeln, och detta datum skall antecknas på avsedd plats på etiketten.

  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar för respektive djurslag

  En del fall av dermatofytos hos katt kan vara svåra att kurera, framför allt i katterier. Katter som behandlas med itrakonazol kan fortfarande infektera andra katter med M. canis så länge som de inte är mykologiskt kurerade. Risken för återfall eller spridd infektion minimeras därför bäst genom att hålla friska djur (inklusive hundar som också kan infekteras med M.canis) skilda från djur som är under behandling. Rengöring och desinfektion av omgivningen med passande produkter är att rekommendera – särskilt i fall av grupproblem. Behandlingen av dermatofytos bör inte begränsas till det infekterade djuret (djuren). Den bör också omfatta desinfektion av omgivningen med passande svampbekämpningsmedel, eftersom sporerna hos M. canis kan överleva i omgivningen under 18 månader.


  Andra åtgärder såsom frekvent dammsugning, desinfektion av pälsvårdsutrustning och avlägsnandet av allt material som kan vara infekterat men som ej kan desinfekteras minimerar risken för återfall eller spridning av infektionen.


  Vid pälsklippning av infekterade katter bör veterinär rådfrågas först.

  Klippning av pälsen anses vara bra eftersom det avlägsnar infekterat hår, stimulerar pälsens återväxt och påskyndar tillfrisknandet. Det rekommenderas starkt att klippningen utförs av en veterinär. I fall då endast begränsad skada förekommer kan klippningen begränsas till de skadade platserna, medan det däremot för katter med generell dermatofytos rekommenderas att klippa hela pälsen. Försiktighet ska iakttas så att den underliggande huden inte skadas under klippningen. Användning av engångshandskar och skyddskläder rekommenderas under klippningen av det infekterade djuret. Klippningen bör utföras i ett väl ventilerat rum som kan desinfekteras efteråt. Håret bör avyttras på passande sätt och alla instrument, klippmaskiner etc. skall desinfekteras.


  Om misstänkta lesioner uppträder på människor, sök läkarvård eftersom M. canis (ringorm) även kan smitta människor. Använd gummihandskar vid klippning av infekterade djur, vid handhavande och behandling av djuren och vid rengöring av sprutan.


  I svårbehandlade fall bör möjligheten av en bakomliggande sjukdom övervägas. Katter som lider av dermatofytos och är i dåligt allmäntillstånd och/eller har andra sjukdomar eller försämrad immunologisk respons ska monitoreras noggrant under behandlingen. På grund av deras tillstånd kan denna kategori av djur vara mer känslig för att utveckla biverkningar. Vid tillfällen med allvarliga biverkningar ska behandlingen omedelbart avbrytas och symtomatisk behandling (ex vätska) ska ges om nödvändigt. Om kliniska tecken på leverstörningar uppkommer bör behandlingen avbrytas omedelbart. Det är mycket viktigt att följa leverenzymvärdena hos djur som visar tecken på leverstörningar.


  Hos människor har itrakonazol varit associerat med hjärtproblem pga negativ inotrop effekt. Katter som har hjärtsjukdomar ska monitoreras noggrant och behandling med itrakonazol avbrytas om det kliniska tillståndet försämras.


  Försiktighetsåtgärder för att förhindra introduktion av M.canis i kattgrupper kan innefatta isolering av nya katter, isolering av katter som kommit tillbaka från utställningar eller avel, förbud för besökare och periodisk övervakning med Wood:s lampa eller genom odling för M.canis.


  Upprepad användning med korta intervall kan leda till uppkomst av resistens mot antimykotiska medel av samma klass.


  Graviditet och digivning

  Använd inte produkten till dräktiga eller digivande katter.


  Interaktion med andra läkemedel

  Kräkning och störningar i leverns och njurarnas funktion har observerats efter samtidig behandling med Itrafungol och cefovecin. Symtom som motoriska koordinationssvårigheter, fecesretention och dehydrering uppträder vid samtidig behandling med tolfenaminsyra och Itrafungol. Samtidig tillförsel av produkten och dessa medel bör undvikas, eftersom data för katter saknas.


  Inom humanmedicinen har interaktioner mellan itrakonazol och specifika läkemedel beskrivits som ett resultat av interaktioner med enzym som medverkar vid nedbrytningen av läkemedel, t.ex. cytokrom P450. Det är inte känt i vilken utsträckning dessa interaktioner är relevanta för katter, men i avsaknad av data bör samtidig administration av produkten och följande läkemedel undvikas:

  oral midazolam, cyclosporin, digoxin, kloramfenikol, ivermektin, metylprednisolon eller orala antidiabetiska medel (dessa medels plasmakoncentration kan komma att stiga); barbiturater eller fenytoin (försämrad effekt av dessa kan förekomma); antacida (kan försämra upptaget av itrakonazol); erytromycin (kan öka plasmakoncentrationen av itrakonazol).

  Interaktioner hos människor mellan itrakonazol och kalciumantagonister har rapporterats. Denna kombination kan ge en ökad negativ inotrop effekt på hjärtat.

  Överdosering

  Efter det att fem gångers överdos av itrakonzol givits kontinuerligt under sex veckor, kan reversibla kliniska biverkningar märkas, som sträv päls, minskat foderintag och minskad vikt. En tre gångers överdos kontinuerligt under sex veckor gav inga kliniska biverkningar. Både efter överdos med tre och fem gånger normal dosering under sex veckor kan biokemiska förändringar som indikerar leverpåverkan inträffa (ökad ALT, ALP och AST). Överdoseringsstudier har inte utförts på kattungar.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för den som administrerar läkemedlet till djur

  Tvätta händerna och hud som varit exponerad efter användningen. Vid oavsiktlig kontakt med ögon skölj ögonen med vatten. Om smärta och irritation uppstår, sök medicinska råd. Vid oavsiktligt intag via mun skölj munnen med vatten.


  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Återlämna oanvänd medicin till veterinärmottagningen för förstöring.

  Kassera oanvänd medicin och tomma förpackningar enligt lokala myndigheters föreskrifter för avfallshantering.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2015-12-15

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Itrakonazol verkar genom bindning till svampens cytokrom P-450 iso-enzymer. Detta förhindrar syntes av ergosterol och påverkar membranbunden enzymfunktionen och membranpermeabilitet. Effekten är irreversibel och orsakar strukturdegenerering.

  Förpackning

  Brunfärgad glasflaska som innehåller 52 ml oral lösning, förpackad i en kartong tillsammans med en graderad doseringsspruta.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.