Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Isosorbidmononitrat Mylan Tablett 10mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Isosorbidmononitrat Varunummer: 592816 Apotekets varuid: 6620
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan är och vad det används för

  Isosorbidmononitrat Mylan innehåller isosorbid-5-mononitrat, och tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Denna typ av läkemedel verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.

  Isosorbidmononitrat Mylan används vid förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).

  Isosorbidmononitrat som finns i Isosorbidmononitrat Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Isosorbidmononitrat Mylan

  10 mg, 20 mg. Tabletter
  Isosorbid-5-mononitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersona.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Isosorbidmononitrat Mylan
  3. Hur du använder Isosorbidmononitrat Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Isosorbidmononitrat Mylan är och vad det används för

  Isosorbidmononitrat Mylan innehåller isosorbid-5-mononitrat, och tillhör en grupp läkemedel som kallas nitrater. Denna typ av läkemedel verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.


  Isosorbidmononitrat Mylan används vid förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).


  Isosorbidmononitrat som finns i Isosorbidmononitrat Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion

  2. Vad du behöver veta innan du använder Isosorbidmononitrat Mylan

  Använd inte Isosorbidmononitrat Mylan

  • om du är allergisk mot isosorbid-5-mononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • har vissa allvarliga sjukdomar i hjärtat.

  • samtidigt behandlas med preparat som innehåller sildenafil (Viagra).

  • har vissa former av allvarlig hjärnskada

  • har lågt blodtryck.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Isosorbidmononitrat Mylan.

  Om du har någon påverkan på cirkulationen till hjärnan eller någon påverkan på hjärtat, låg blodvolym, chocktillstånd, blodbrist, nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism) bör du rådgöra med läkare innan behandling med Isosorbidmononitrat Mylan påbörjas.

  Andra läkemedel och Isosorbidmononitrat Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Använd inte Isosorbidmononitrat Mylan samtidigt med sildenafil (Viagra), eftersom det kan leda till kraftiga blodtrycksfall, syre- och näringsbrist i vävnad (ischemi) och cirkulationsstörningar med bestående skador i hjärtat och hjärnan.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Isosorbidmononitrat Mylan under graviditet.


  Amning

  Okänt om Isosorbidmononitrat Mylan går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa biverkningar (blodtrycksfall och yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos

  Isosorbidmononitrat Mylan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Isosorbidmononitrat Mylan

  Användning för barn och ungdomar

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

  Vanlig dos för vuxna är 20 mg morgon och eftermiddag till maten. Vid behov kan dosen ökas till 40 mg 2 gånger dagligen.

  För att undvika huvudvärk är det vanligt att man börjar med 10 mg 2 gånger dagligen de första 2 dagarna av behandlingen.

  Tabletterna kan delas och ska sväljas med vätska i samband med måltid. Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.

  Om du använt för stor mängd av Isosorbidmononitrat Mylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Tecken på överdosering kan vara: pulserande huvudvärk, hudrodnad, kallsvettning, kräkning, yrsel, svimningskänsla, hjärtklappning och blodtrycksfall. Om du plötsligt upplever något av ovanstående, ligg ned med lätt upphöjda ben eftersom det kan lindra symtomen

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):

  • Hjärtklappning

  • Lågt blodtryck

  • Illamående

  • Huvudvärk som försvinner eller avtar efter någon veckas behandling

  • Yrsel

  Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):


  • Kräkningar och diarré

  Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Utslag, klåda

  • Svimningsanfall

  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Isosorbidmononitrat Mylan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är isosorbid-5-mononitrat 10 mg respektive 20 mg.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 60 mg respektive 120 mg, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstärkelseglykollat, mikrokristallin cellulosa.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  10 mg tabletter: Vita, runda, diameter 7 mm, med skåra, märkta IM och 10 på den ena sidan och G på den andra.

  20 mg tabletter: Vita, runda, diameter 9 m, med skåra, märkta IM och 20 på den ena sidan och G på den andra.


  Förpackningsstorlek: 10 mg tabletter: 100 st i plastburk. 20 mg tabletter: 20, 100 och 200 st i plastburk , (100x1) endos.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm. Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51,

  E-post: inform@mylan.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.