Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ismo® Retard Depottablett 40mg Tryckförpackning, 100depottabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Isosorbidmononitrat Varunummer: 529602 Apotekets varuid: 24478
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ismo Retard är och vad det används för

  Ismo Retard innehåller isosorbidmononitrat som vidgar blodkärlen och minskar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).

  Förebyggande behandling vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).

  Isosorbidmononitrat som finns i Ismo Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ismo Retard

  40 mg depottabletter
  Isosorbid-5-mononitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ismo Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ismo Retard
  3. Hur du tar Ismo Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ismo Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ismo Retard är och vad det används för

  Ismo Retard innehåller isosorbidmononitrat som vidgar blodkärlen och minskar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).


  Förebyggande behandling vid kärlkramp i bröstet (angina pectoris).


  Isosorbidmononitrat som finns i Ismo Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ismo Retard

  Ta inte Ismo Retard

  • om du är allergisk mot isosorbid-5-mononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har hjärtsäcksinflammation

  • om du har stor mängd vätska i hjärtsäcken

  • samtidigt som sildenafil (Viagra)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ismo Retard.

  De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Ismo Retard påbörjas:

  • annan allvarlig hjärtsjukdom

  • sjukdom som påverkar hjärnans blodkärl

  • lågt blodtryck

  • blodbrist

  • nedsatt sköldkörtelfunktion

  Barn

  Säkerhet och effekt för Ismo Retard hos barn har inte fastställts.

  Andra läkemedel och Ismo Retard

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ismo Retard ska inte användas samtidigt som sildenafil (Viagra) eller dihydroergotamin (medel vid migrän).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet:

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan Ismo Retard används under graviditet.


  Amning:

  Okänt om Ismo Retard går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ismo Retard kan försämra reaktionsförmågan. Detta bör beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner. Detta gäller framförallt vid behandlingens inledande eller när behandlingen ändras och i samband med alkohol.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Ismo Retard innehåller sackaros, mjölksocker (laktos) och flytande glukos

  Ismo Retard innehåller 20 mg mjölksocker (laktos) per tablett.

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Ismo Retard

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos är 1 depottablett (40 mg) på morgonen. Depottabletterna skall sväljas med vatten och får ej delas. Vid behov kan dosen ökas till 2 depottabletter (80 mg) på morgonen.


  Ismo Retard ger en kontrollerad, långsam frisättning, varför depottabletten doseras en gång per dygn. Därigenom erhålles ett intervall med låg nitratkoncentration. Ismo Retard börjar verka efter ungefär en halv timme. Maximal effekt uppnås 2-4 timmar efter tablettintaget. Effekten kvarstår minst 12 timmar.

  Om du har tagit för stor mängd av Ismo Retard

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Ismo

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du har glömt att ta en tablett, ta en samma dag så snart du kommer ihåg det. Fortsätt behandlingen som vanligt nästa morgon.

  Om du slutar att ta Ismo

  Du kan må dåligt om du plötsligt slutar ta Ismo. Tala om för läkaren om du slutar ta detta läkemedel.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 4 användare):

  Huvudvärk är vanligt i början av behandlingen men försvinner vid fortsatt behandling.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

  • huvudvärk

  • yrsel

  • lågt blodtryck (hypotension)

  • förhöjd puls

  • illamående

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • kräkningar

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • svimning

  • allergiska hudreaktioner


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ismo Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är Isosorbid-5-mononitrat, 40 mg

  • Övriga innehållsämnen är Titandioxid (E171), sackaros 33,5 mg, vattenfri laktos 20 mg, magnesiumstearat, kaolin, kolloidal kiseldioxid, povidon, talk, glukos, flytande, makrogol 35000, eudrogit E 12.5, montana glykolvax.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  100 depottabletter (vit, rund, ca 7 mm)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av försäljningstillstånd

  Riemser Pharma GmbH

  An der Wiek 7 

  DE-17493 Greifswald – Insel Riems 

  Tyskland


  Tillverkare

  Kern Pharma S.L.

  Polígono Ind. Colón II

  Venus II

  08228 Terrassa (Barcelona)

  Spanien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-09


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.