Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

IRESSA Filmdragerad tablett 250mg Blister, 30tabletter (perforerat)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Gefitinib Varunummer: 010618 Apotekets varuid: 11611
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad IRESSA är och vad det används för

  IRESSA innehåller den aktiva substansen gefitinib som blockerar ett protein som kallas för epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR). Detta protein är involverat i tillväxt och spridning av cancerceller.

  IRESSA används för att behandla vuxna med icke småcellig lungcancer. Denna cancer är en sjukdom vid vilken maligna (cancer-) celler bildas i lungvävnaden.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  IRESSA

  250 mg filmdragerade tabletter
  gefitinib

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad IRESSA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar IRESSA
  3. Hur du tar IRESSA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur IRESSA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad IRESSA är och vad det används för


  IRESSA innehåller den aktiva substansen gefitinib som blockerar ett protein som kallas för epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR). Detta protein är involverat i tillväxt och spridning av cancerceller.


  IRESSA används för att behandla vuxna med icke småcellig lungcancer. Denna cancer är en sjukdom vid vilken maligna (cancer-) celler bildas i lungvävnaden.

  2. Vad du behöver veta innan du tar IRESSA

  Ta inte IRESSA

  • om du är allergisk mot gefitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du ammar

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar IRESSA:

  • om du någon gång tidigare har haft andra problem med lungorna. En del lungbesvär kan förvärras vid behandling med IRESSA.

  • om du någon gång tidigare har haft problem med levern

  Barn och ungdomar

  IRESSA är inte avsett för barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och IRESSA

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


  Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

  • Fenytoin eller karbamazepin (mot epilepsi).

  • Rifampicin (mot tuberkulos – TBC).

  • Itrakonazol (mot svampinfektioner).

  • Barbiturater (en typ av läkemedel som används mot sömnproblem).

  • Örtmediciner innehållande Johannesört (Hypericum perforatum, som används mot depression och ångest).

  • Protonpumpshämmare, H2-antagonister och antacida (mot magsår, magbesvär, halsbränna och för att minska syran i magen).

  Dessa läkemedel kan påverka effekten hos IRESSA.

  • Warfarin (en så kallad oral antikoagulant för att förhindra blodproppar). Om du använder ett läkemedel innehållande denna aktiva substans kan din läkare behöva ta blodprover oftare.

  Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar IRESSA.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid, kan tänkas bli gravid eller ammar.

  Det rekommenderas att du undviker att bli gravid då du behandlas med IRESSA eftersom IRESSA kan skada ditt barn.


  För ditt barns säkerhet, använd inte IRESSA om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Skulle du känna dig svag medan du använder detta läkemedel bör du vara försiktig med att köra bil eller använda maskiner.

  IRESSA innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar IRESSA


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Rekommenderad dos är 1 tablett (250 mg) dagligen.

  • Ta tabletten vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

  • Du kan ta tabletten tillsammans med mat eller utan mat.

  • Ta inte antacida (för att reducera mängden syra i magen) 2 timmar före eller 1 timme efter att du tar IRESSA.


  Om du har problem med att svälja tabletten kan du lösa upp den i ett halvt glas vatten som inte innehåller kolsyra. Använd inte någon annan vätska. Krossa inte tabletten. Snurra på glaset tills tabletten har löst sig. Detta kan ta upp till 20 minuter. Drick sedan vätskan genast. För att vara säker på att du fått i dig allt läkemedel ska du skölja glaset mycket noga med ett halvt glas vatten och dricka ur det.

  Om du har tagit för stor mängd av IRESSA

  Om du har tagit för många tabletter, kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.

  Om du har glömt att ta IRESSA

  Vad du ska göra om du har glömt ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar till nästa dos.

  • Om det är 12 timmar eller mera till nästa dos: ta den glömda tabletten så snart du kommer på att du glömt den. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

  • Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos: hoppa över den glömda dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

  Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta din läkare genast om du får någon av följande biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:


  • Allergisk reaktion (mindre vanlig) särskilt om symtomen omfattar svullnad i ansikte, tunga eller hals, svårigheter att svälja, nässelfeber och svårigheter att andas.

  • Allvarlig andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet och eventuellt också hosta och feber. Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna som kallas ”interstitiell lungsjukdom”. Det drabbar ungefär 1 av 100 patienter som tar IRESSA och kan vara livshotande.

  • Allvarliga hudreaktioner (sällsynta) som drabbar stora delar av kroppen. Tecken på detta kan vara rodnad, smärta, sår, blåsor och avflagning av huden. Läppar, näsa, ögon och könsorgan kan också drabbas.

  • Uttorkning (vanligt) som orsakas av långvarig eller svår diarré, kräkningar, illamående eller aptitlöshet.

  • Ögonproblem (sällsynta) som smärta, rödögdhet, vattniga ögon, ljuskänslighet, synförändringar eller att ögonfransarna växer inåt. Detta kan betyda att du har ett sår på ögats yta (hornhinnan).


  Tala med din doktor så snart som möjligt om du får några av följande biverkningar:


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Diarré

  • Kräkningar

  • Illamående

  • Hudreaktioner, såsom akneliknande utslag som ibland kliar och inkluderar torr och/eller sprucken hud

  • Aptitlöshet

  • Svaghet

  • Torr, röd eller sårig mun

  • Ökning av leverenzymet alaninaminotransferas i blodprov - om för högt kan din doktor uppmana dig att sluta ta IRESSA


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 100 användare)

  • Torra, röda eller kliande ögon

  • Röda och ömma ögonlock

  • Nagelbesvär

  • Håravfall

  • Feber

  • Blödning (till exempel näsblod eller blod i urinen)

  • Protein i urinen (som syns i urinprov)

  • Ökning av bilirubin och leverenzymet aspartataminotransferas i blodprov - om för högt kan doktorn uppmana dig att sluta ta IRESSA

  • Ökade nivåer av kreatinin i blodprov (visar hur dina njurar fungerar)

  • Cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar)


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 1 000 användare)

  • Inflammation i bukspottkörteln. Det kännetecknas av mycket svår smärta i övre delen av magen och kraftigt illamående och kräkningar.

  • Inflammation i levern. Symtomen kan vara en allmän sjukdomskänsla med eller utan eventuell gulsot (huden och ögonvitorna blir gula). Denna biverkning är mindre vanlig, men vissa patienter har dött av den.

  • Hål (perforationer) i magtarmkanalen


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos 1 till 10 av 10 000 användare)

  • Inflammation i blodkärlen i huden. Det kan se ut som blåmärken eller fläckar med utslag på huden som inte bleknar bort.

  • Hemorragisk cystit (brännande känsla när man kissar och frekventa, akuta trängningar med blod i urinen)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur IRESSA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterförpackningen och folielaminatet efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är gefitinib. Varje tablett innehåller 250 mg gefitinib.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium, povidon (K29-32) (E1201), natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, hypromellos (E464), makrogol 300, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  IRESSA är en rund brun tablett märkt ”IRESSA 250” på ena sidan och slät på den andra sidan.


  IRESSA tillhandahålls i blisterförpackningar med 30 tabletter. Blisterfolien kan vara perforerad eller operforerad.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  AstraZeneca AB

  151 85 Södertälje

  Sverige


  Tillverkare:

  AstraZeneca UK Limited,

  Macclesfield

  Cheshire

  SK10 2NA

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tel: +32 2 370 48 11  Lietuva

  UAB

  AstraZeneca Lietuva

  Tel: +370 5 2660550


  България

  АстраЗенека България ЕООД

  Тел.: +359 (2) 44 55 000


  Luxembourg/Luxemburg

  AstraZeneca S.A./N.V.

  Tél/Tel: +32 2 370 48 11


  Česká republika

  AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

  Tel: +420 222 807 111


  Magyarország

  AstraZeneca Kft.

  Tel.: + 36 1 883 6500


  Danmark

  AstraZeneca A/S

  Tlf: +45 43 66 64 62


  Malta

  Associated Drug Co. Ltd

  Tel: + 356 2277 8000


  Deutschland

  AstraZeneca GmbH

  Tel: + 49 41 03 7080


  Nederland

  AstraZeneca BV

  Tel: +31 79 363 2222


  Eesti

  AstraZeneca

  Tel: +372 6549 600


  Norge

  AstraZeneca AS

  Tlf: + 47 21 00 64 00


  Ελλάδα

  AstraZeneca A.E.

  Τηλ: + 30 2 106871500


  Österreich

  AstraZeneca Österreich GmbH

  Tel: +43 1 711 31 0


  España

  AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

  Tel: + 34 91 301 91 00


  Polska

  AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  Tel.: + 48 22 874 35 00


  France

  AstraZeneca

  Tél: + 33 1 41 29 40 00


  Portugal

  AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

  Tel: + 351 21 434 61 00


  Hrvatska

  AstraZeneca d.o.o.

  Tel: +385 1 4628 000


  România

  AstraZeneca Pharma SRL

  Tel: + 40 21 317 60 41


  Ireland

  AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

  Tel: + 353 1609 7100


  Slovenija

  AstraZeneca UK Limited

  Tel: + 386 1 51 35 600


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000


  Slovenská republika

  AstraZeneca AB o.z.

  Tel: + 421 2 5737 7777


  Italia

  AstraZeneca S.p.A.

  Tel: +39 02 9801 1


  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

  Τηλ: +357 22490305


  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA

  AstraZeneca Latvija

  Tel: + 371 67377100

  United Kingdom

  AstraZeneca UK Ltd

  Tel: + 44 1582 836 836
  Denna bipacksedel ändrades senast

  22/10/2014


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.