Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

INTEGRILIN® Infusionsvätska, lösning 0,75mg/ml Glasflaska, 100ml

711:50

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Eptifibatid Varunummer: 136093 Apotekets varuid: 11274
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Integrilin är och vad det används för

  Integrilin är en trombocytaggregationshämmare. Det innebär att det hjälper till att hindra blodplättarna från att klumpa ihop sig.

  Det används hos vuxna med tecken på allvarlig hjärtinsufficiens definierad som spontan och nyligen upplevd bröstsmärta med EKG-förändringar eller biologiska förändringar. Det ges vanligen tillsammans med acetylsalicylsyra och ofraktionerat heparin.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Integrilin

  0,75 mg/ml infusionsvätska, lösning
  eptifibatid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Integrilin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Integrilin
  3. Hur du använder Integrilin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Integrilin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Integrilin är och vad det används för

  Integrilin är en trombocytaggregationshämmare. Det innebär att det hjälper till att hindra blodplättarna från att klumpa ihop sig.


  Det används hos vuxna med tecken på allvarlig hjärtinsufficiens definierad som spontan och nyligen upplevd bröstsmärta med EKG-förändringar eller biologiska förändringar. Det ges vanligen tillsammans med acetylsalicylsyra och ofraktionerat heparin.

  2. Vad du behöver veta innan du får Integrilin

  Du kan inte få Integrilin:

  • om du är allergisk mot eptifibatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du nyligen haft en blödning från magsäcken, tarmarna, blåsan eller andra organ, till exempel om du har sett onormalt med blod i avföringen eller urinen (med undantag för menstruationsblödningar) de senaste 30 dagarna

  • om du har haft ett slaganfall de senaste 30 dagarna eller någon form av hjärnblödning (försäkra dig också om att din läkare vet om ifall du någon gång haft slaganfall)

  • om du har haft en hjärntumör eller någon sjukdom som påverkar blodkärlen i hjärnan

  • om du har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp eller råkat ut för en allvarlig skada de senaste 6 veckorna

  • om du har eller har haft blödningsproblem

  • om du har eller har haft koagulationstörningar eller ett lågt antal blodplättar

  • om du har eller har haft allvarlig hypertension (högt blodtryck)

  • om du har eller har haft allvarliga njur- eller leverproblem

  • om du har behandlats med något annat läkemedel av samma typ som Integrilin.


  Tala om för din läkare om du har haft någon av dessa åkommor. Om du har frågor, be din läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska om råd.

  Var särskilt försiktig med Integrilin:

  • Integrilin rekommenderas endast för användning hos vuxna, inneliggande patienter på kardiologavdelningar.

  • Integrilin är inte avsett för barn eller ungdomar under 18 år.

  • Före och under behandlingen med Integrilin kommer blodprov att tas som en säkerhetsåtgärd för att begränsa risken för en oväntad blödning.

  • När du får Integrilin, kommer du att övervakas noggrant beträffande tecken på ovanliga eller oväntade blödningar.

  Andra läkemedel och Integrilin

  För att undvika risk för interaktion med andra läkemedel ska du berätta för din läkare sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Särskilt:

  • blodförtunnande medel (perorala antikoagulantia) eller

  • läkemedel som förhindrar blodet att klumpa sig, inklusive warfarin, dipyridamol, tiklopidin, acetylsalicylsyra (med undantag för dem som du eventuellt får som en del i Integrilin-behandlingen).

  Graviditet och amning

  Integrilin rekommenderas vanligen inte för användning under graviditet. Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Din läkare kommer att väga fördelarna för dig mot riskerna för ditt barn vid användningen av Integrilin under din graviditet.


  Om du ammar bör du avbryta amningen under behandlingstiden.


  3. Hur du använder Integrilin


  Integrilin ges i venen genom direkt injektion följt av en infusion (dropplösning). Dosen beräknas efter din kroppsvikt. Rekommenderad dos är 180 mikrogram/kg givet som bolus (snabb intravenös injektion), följt av en infusion (dropplösning) av 2 mikrogram/kg/minut i upp till 72 timmar. Om du har någon njursjukdom kan dosen eventuellt minskas till 1 mikrogram/kg/minut.


  Om kateteriseringsingrepp (PCI) utförs under behandlingen med Integrilin kan den intravenösa lösningen ges i upp till 96 timmar.


  Du måste även få acetylsalicylsyra och heparin (om det inte är kontraindicerat i ditt fall).


  Om du har några ytterligare frågor gällande användningen av denna produkt, fråga din läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanlig biverkning

  Förekommer hos fler än 1 av 10 individer

  • mindre eller större blödning (t ex blod i urinen, blod i avföringen, blod i samband med kräkningar eller blödning i samband med operation)

  • anemi (minskat antal röda blodkroppar).


  Vanlig biverkning

  Förekommer hos upp till 1 av 10 individer

  • inflammation i blodkärl.


  Mindre vanlig biverkning

  Förekommer hos upp till 1 av 100 individer

  • minskat antal blodplättar (blodkroppar som behövs för blodkoagulation)

  • minskad blodtillförsel till hjärnan.


  Mycket sällsynt biverkning

  Förekommer hos upp till 1 av 10 000 individer

  • allvarlig blödning (t ex blödning inne i buken, hjärnan eller lungorna)

  • blödning som leder till dödsfall

  • kraftig minskning av antalet blodplättar (blodkroppar som behövs för blodkoagulation)

  • hudutslag (nässelutslag)

  • plötslig allvarlig allergisk reaktion.


  Om du upptäcker några tecken på blödning ska du kontakta läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska omedelbart. I mycket sällsynta fall har blödningar blivit allvarliga och till och med haft dödlig utgång.
  Säkerhetsåtgärder för att förhindra att detta händer omfattar blodtester och noggrann kontroll som utförs av den sjukvårdspersonal som har hand om dig.


  Om du får en allvarlig allergisk reaktion eller nässelfeber ska du kontakta läkare, sjukhusfarmaceut eller sjuksköterska omedelbart.


  Andra biverkningar som kan förekomma hos patienter som kräver denna typ av behandling omfattar sådana som hör samman med den sjukdom du behandlas för, såsom snabb eller oregelbunden hjärtrytm, lågt blodtryck, chock eller hjärtstillestånd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Integrilin ska förvaras


  Förvara dettta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (EXP) på ytterkartongen och infusionsflaskan. Utgångsdatumet är sista dagen i den månad som anges.


  Förvaras i kylskåp (2 °C - 8 °C).


  Förvara infusionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Integrilinlösningen behöver emellertid inte skyddas för ljus under administreringen.


  Flaskans innehåll ska kontrolleras före användning.


  Använd inte Integrilin om den innehåller partiklar eller är missfärgad.


  Eventuellt kvarvarande läkemedel i flaskan ska kastas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga sjukhusfarmaceuten hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  • Den aktiva substansen är eptifibatid. Varje ml infusionsvätska, lösning innehåller 0,75 mg entifibatid. En 100 ml infusionsflaska innehåller 75 mg eptifibatid.

  • Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Integrilin infusionsvätska, lösning: 100 ml infusionsflaska, förpackning med en infusionsflaska.


  Den klara, färglösa vätskan tillhandahålls i en 100 ml infusionsflaska av glas, som är försluten med en butylgummipropp och förseglad med en aluminiumförslutning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien


  Tillverkare:

  Glaxo Operations UK Ltd., (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


  Belgique/België/Belgien

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a/n.v.

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Lietuva

  GlaxoSmithKline Lietuva UAB

  Tel: + 370 5 264 90 00

  info.lt@gsk.com

  България

  ГлаксоСмитКлайн ЕООД

  Teл.: + 359 2 953 10 34

  Luxembourg/Luxemburg

  GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  GlaxoSmithKline Kft.

  Tel.: + 36 1 225 5300

  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S

  Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Malta) Limited

  Tel: + 356 21 238131

  Deutschland

  GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

  Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

  produkt.info@gsk.com

  Nederland

  GlaxoSmithKline BV

  Tel: + 31 (0)30 6938100

  nlinfo@gsk.com

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: + 372 6676 900

  estonia@gsk.com

  Norge

  GlaxoSmithKline AS

  Tlf: + 47 22 70 20 00

  firmapost@gsk.no

  Ελλάδα

  GlaxoSmithKline A.E.B.E.

  Τηλ: + 30 210 68 82 100

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH

  Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com

  España

  GlaxoSmithKline

  Tel: + 34 902 202 700

  es-ci@gsk.com

  Portugal

  GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda

  Tel: + 351 21 412 95 00

  FI.PT@gsk.com

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  Hrvatska

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 385 1 6051 999

  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

  Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  GlaxoSmithKline d.o.o.

  Tel: + 386 (0)1 280 25 00

  medical.x.si@gsk.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

  Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

  recepcia.sk@gsk.com

  Italia

  GlaxoSmithKline S.p.A.

  Tel: + 39 (0)45 9218 111

  Suomi/Finland

  GlaxoSmithKline Oy

  Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

  Finland.tuoteinfo@gsk.com

  Κύπρος

  GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

  Τηλ: + 357 22 39 70

  gskcyprus@gsk.com

  Sverige

  GlaxoSmithKline AB

  Tel: + 46 (0)8 638 93 00

  info.produkt@gsk.com

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: + 371 67312687

  lv-epasts@gsk.com

  United Kingdom

  GlaxoSmithKline UK Ltd

  Tel: + 44 (0)800 221441

  customercontactuk@gsk.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-24.


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på den europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.