Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Instanyl Nässpray, lösning 50mikrogram/dos Glasflaska med dospump, 10doser (1,8ml)

1066:25

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Fentanyl Varunummer: 040069 Apotekets varuid: 9552
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Instanyl är och vad det används för

  Instanyl innehåller den aktiva substansen fentanyl som tillhör en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider. Opioider blockerar smärtsignalerna till hjärnan. Instanyl verkar mycket snabbt och används för att lindra genombrottsmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider för sin vanliga smärta. Genombrottssmärta är en ytterligare plötslig smärta som uppkommer även om du har tagit dina vanliga smärtstillande opioidläkemedel.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Instanyl

  50 mikrogram/dos, 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos nässpray, lösning
  Fentanyl

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Instanyl är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Instanyl
  3. Hur du använder Instanyl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Instanyl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Instanyl är och vad det används för

  Instanyl innehåller den aktiva substansen fentanyl som tillhör en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider. Opioider blockerar smärtsignalerna till hjärnan. Instanyl verkar mycket snabbt och används för att lindra genombrottsmärta hos vuxna cancerpatienter som redan behandlas med opioider för sin vanliga smärta. Genombrottssmärta är en ytterligare plötslig smärta som uppkommer även om du har tagit dina vanliga smärtstillande opioidläkemedel.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Instanyl

  Använd inte Instanyl

  • om du är överkänslig (allergisk) mot fentanyl eller mot något av övriga innehållsämnen i Instanyl.

  • om du inte regelbundet varje dag under minst en veckas tid, använder ett receptbelagt opioidläkemedel (t.ex. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxikodon, petidin) för att behandla ihållande smärta. Har du inte använt sådana läkemedel får du inte använda Instanyl, då det kan öka risken för att din andning blir farligt långsam och/eller ytlig, eller t.o. m. avstannar.

  • om du har kortvarig smärta, annan än genombrottssmärta.

  • om du har svåra andningsproblem eller lider av en allvarlig obstruktiv lungsjukdom.

  • om du tidigare har fått strålbehandling av ansiktet.

  • om du har återkommande näsblödningar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare innan du använder Instanyl

  • om du har en långvarig obstruktiv lungsjukdom, eftersom din andning kan försämras av Instanyl.

  • om du har problem med hjärtat, framförallt långsam hjärtrytm, lågt blodtryck eller låg blodvolym.

  • om du har problem med lever eller njurar.

  • om du har problem med hjärnfunktionen, t.ex. på grund av en hjärntumör, en huvudskada eller ökat tryck inne i huvudet.

  • om du tar du tar antidepressiva medel eller antipsykosmedel, se avsnittet Andra läkemedel och Instanyl

  • om du använder andra nässprayer, t.ex. för förkylning eller allergi.


  Om du får andningsbesvär vid behandling med Instanyl är det viktigt att du omedelbart kontaktar din läkare eller sjukhus.


  Om du drabbas av återkommande näsblödningar eller obehag i näsan vid behandling med Instanyl, måste du kontakta läkare som kommer att överväga någon alternativ behandling för din genombrottssmärta.


  Om du tror du att håller på att bli beroende av Instanyl är det viktigt att du informerar läkaren.

  Barn och ungdomar

  Instanyl ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Instanyl

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Instanyl kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

  Var särskilt försiktig om du behandlas med något av följande läkemedel:

  • Alla läkemedel som normalt gör dig sömnig (har en sederande effekt), t.ex. sömnmedel, läkemedel mot ångest, antihistaminer eller lugnande medel.

  • Alla läkemedel som kan påverka det sätt på vilken din kropp bryter ned Instanyl, t.ex.

   • ritonavir, nelfinavir, amprenavir och fosamprenavir (läkemedel som hjälper till att kontrollera hiv-infektion)

   • eller CYP3A4-hämmare som ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (används för att behandla svampinfektioner)

   • troleandomycin, klaritromycin eller erytromycin (används för att behandla bakterieinfektioner)

   • aprepitant (används för att behandla kraftigt illamående)

   • diltiazem och verapamil (används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar)

  • Läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (används för svår depression), också om du har behandlats med en sådan under de senaste 2 veckorna.

  • Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som vissa antidepressiva medel eller antipsykosmedel. Instanyl kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra effekter som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Läkaren berättar om Instanyl är lämpligt för dig.

  • Läkemedel som kallas partiella agonister/antagonister, t.ex. buprenorfin, nalbufin och pentazocin (smärtstillande läkemedel). Du kan få symtom på abstinenssyndrom (illamående, kräkning, diarré, oro, frossa, darrningar och svettning).

  • Andra läkemedel som tas via näsan, särskilt oxymetazolin, xylometazolin och liknande läkemedel, som används för att lindra nästäppa.

  Instanyl med mat, dryck och alkohol

  Drick inte alkohol vid behandling med Instanyl, eftersom det kan öka risken för allvarliga biverkningar.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Du ska inte använda Instanyl under graviditet, om du inte har diskuterat detta med din läkare.


  Du ska inte använda Instanyl under förlossning eftersom fentanyl kan leda till allvarliga andningsbesvär hos det nyfödda barnet.


  Fentanyl kan gå över i bröstmjölken och kan orsaka biverkningar hos det ammade barnet. Använd inte Instanyl om du ammar. Du bör inte börja amma förrän det har gått minst 5 dagar sedan den sista dosen Instanyl.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du ska inte köra bil eller använda maskiner vid behandling med Instanyl. Instanyl kan leda till yrsel och sömnighet, som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Instanyl

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen Instanyl är oberoende av din vanliga behandling mot cancersmärta.


  När du först börjar använda Instanyl kommer läkaren tillsammans med dig hitta den dos som lindrar din genombrottssmärta.

  Startdosen är en puff à 50 mikrogram i en näsborre varje gång du upplever en episod av genombrottssmärta. Under den tid den rätta dosen bestäms, kan läkaren be dig byta till en högre dos.


  Om din genombrottssmärta inte lindras efter 10 minuter, får du bara ta en puff till under den här episoden.

  Du ska vänta fyra timmar innan du behandlar nästa episod av genombrottssmärta.

  Du kan använda Instanyl för att behandla upp till fyra episoder av genombrottssmärta per dag.


  Om du upplever mer än fyra episoder av genombrottssmärta per dag, ska du kontakta läkaren eftersom din vanliga behandling mot cancersmärta kan behöva ändras.


  Du ska kryssa i rutorna i broschyren på ovansidan av den yttre, barnskyddande asken för att hålla reda på hur många doser av Instanyl du har använt.


  Ändra inte själv dosen av Instanyl eller dina andra smärtläkemedel. Dosändring måste göras tillsammans med läkaren.


  Instanyl ska användas i näsan.


  Läs instruktioner för användning i slutet av bipacksedeln för att lära dig använda Instanyl

  Om du har använt för stor mängd Instanyl eller om du tror att någon av misstag har använt Instanyl

  Kontakta läkare, sjukhus eller akutmottagning för bedömning av risken och för råd om du har använt för stor mängd Instanyl.


  Symtom på överdos är:

  Sömnighet, dåsighet, yrsel, nedsatt kroppstemperatur, långsamma hjärtslag, svårigheter att koordinera armar och ben.

  Vid allvarliga fall kan för mycket Instanyl leda till koma, sedering, kramper eller svåra andningsbesvär (mycket långsam eller ytlig andning).

  Om du upplever något av ovanstående symtom ska du omedelbart söka läkare.


  Information till vårdare

  Om du märker att den person som tar Instanyl plötsligt agerar långsamt, har andningsbesvär eller om du har svårigheter att väcka personen:

  • Ska du omedelbart ringa ambulans.

  • När du väntar på hjälp måste du försöka hålla personen vaken genom att prata med personen eller då och då försiktigt skaka personen.

  • Om personen har svårt att andas ska du uppmana personen att andas var 5:e–10:e sekund.

  • Om personen har slutat andas, ska du försöka återuppliva henne/honom tills ambulanspersonalen kommer.


  Ring omedelbart efter ambulans om du tror att någon av misstag tagit Instanyl. Försök hålla personen vaken tills ambulansen kommer.

  Om någon av misstag har tagit Instanyl kan de få samma symtom som de som beskrivs ovan för överdosering.

  Om du har glömt att använda Instanyl

  Om du fortfarande har genombrottssmärta, kan du ta Instanyl enligt läkarens anvisningar. Om genombrottssmärtan har gått över, ta inte Instanyl förrän vid nästa episod med genombrottssmärta.

  Om du slutar att använda Instanyl

  Du ska sluta använda Instanyl när du inte längre har någon genombrottssmärta. Du ska dock fortsätta ta dina vanliga smärtstillande läkemedel för att behandla din cancersmärta. Kontakta läkare för att bekräfta den korrekta dosen av dina vanliga läkemedel om du är osäker. Du kan känna av abstinenssymtom som liknar de möjliga biverkningarna av Instanyl när du slutar använda Instanyl. Om du märker av abstinenssymtom ska du kontakta läkare. Din läkare kommer att utvärdera om du behöver läkemedel för att minska eller ta bort abstinenssymtomen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Biverkningarna upphör ofta eller minskar i intensitet om du fortsätter använda läkemedlet.


  Avsluta behandlingen och kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller akutmottagning om du:

  • Upplever svårigheter att andas,

  • Har ett rosslande ljud när du andas in,

  • Upplever en krampaktig smärta,

  • Får extrem yrsel.

  Dessa biverkningar kan vara mycket allvarliga.


  Andra biverkningar som rapporteras efter användning av Instanyl:

  Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Sömnighet, yrsel, även med svårigheter att hålla balansen, huvudvärk, halsirritation, illamående, kräkningar, blodvallningar, värmekänsla, omfattande svettning.


  Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Läkemedelsberoende, sömnighet, dåsighet, krampaktiga muskelsammandragningar, onormal och till och med obehaglig känsla i huden, smakförändringar, åksjuka, lågt blodtryck, andningsbesvär, näsblödningar, sår i näsan, rinnsnuva, förstoppning, inflammation i munnen, muntorrhet, smärta i huden, hudklåda, feber.


  Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare):

  Fall, diarré, konvulsioner (krampanfall), svullnad av armar och ben, ser och hör saker som inte finns (hallucinationer), trötthet, sjukdomskänsla, abstinenssyndrom (kan visa sig i form av följande biverkningar: illamående, kräkning, diarré, oro, frossa, darrningar och svettning). Det har också förekommit rapporter om att det uppstått ett hål i näsans skiljevägg (skiljer näsborrarna åt).


  Du ska tala om för läkaren om du drabbas av återkommande näsblödningar eller obehag i näsan.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Instanyl ska förvaras

  Det smärtlindrande läkemedlet i Instanyl är mycket starkt och kan vara livshotande för barn. Instanyl måste förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Placera alltid nässprayen i den barnskyddande asken efter användning.

  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Förvaras vid högst 30ºC. Förvara nässprayen stående. Får ej frysas. Om Instanyl nässpray fryses kan spraypumpen spricka. Om du är osäker på hur pumpen har förvarats, ska du kontrollera spraypumpen före användning.


  Instanyl vars utgångsdatum har passerat eller inte längre behövs kan fortfarande innehålla tillräckligt med läkemedel för att vara skadligt för andra personer, särskilt barn. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Alla oanvända nässprayer ska alltid lämnas tillbaka på ett systematiskt sätt och helst i den barnskyddande asken och kasseras enligt lokala krav eller lämnas in på apoteket. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är fentanyl. Innehållet är:

  50 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 500 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 50 mikrogram fentanyl.

  100 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 1 000 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 100 mikrogram fentanyl.

  200 mikrogram/dos: 1 ml innehåller fentanylcitrat motsvarande 2 000 mikrogram fentanyl. 1 puff (100 mikroliter) innehåller 200 mikrogram fentanyl.


  Övriga innehållsämnen är natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Instanyl är en nässpray, lösning. Lösningen är klar och färglös. Den förvaras i en brun glasflaska med en doseringspump.

  Nässprayen levereras i en barnskyddande ask och finns i tre olika förpackningsstorlekar: 1,8 ml (motsvarande 10 doser), 2,9 ml (motsvarande 20 doser) och 5,0 ml (motsvarande 40 doser).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  De tre olika dosstyrkorna för Instanyl skiljer sig åt genom olika färg på etiketterna:

  50 mikrogram/dos har en orange etikett

  100 mikrogram/dos har en lila etikett

  200 mikrogram/dos har en grön-blå etikett.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Takeda Pharma A/S

  Dybendal Alle 10

  DK-2630 Taastrup

  Danmark


  Tillverkare

  Takeda GmbH

  Robert-Bosch-Strasse 8

  D-78224 Singen

  Tyskland

  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  België/Belgique/Belgien/Luxembourg/Luxemburg

  Takeda Belgium

  Tel/Tél: +32 2 464 06 11

  takeda-belgium@takeda.com

  Lietuva

  Takeda, UAB

  Tel: +370 521 09 070

  България

  Такеда България

  Тел.: + 359 2 958 27 36;

  Magyarország

  Takeda Pharma Kft.

  Tel.: +361 2707030

  Česká republika

  Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

  Tel: +420 234 722 722

  Malta / Κύπρος

  Takeda Pharma A/S

  Tel./ Τηλ: +45 46 77 11 11

  Danmark

  Takeda Pharma A/S

  Tlf/Tel: +45 46 77 11 11

  Nederland

  Takeda Nederland bv

  Tel: +31 23 56 68 777

  Deutschland

  Takeda GmbH

  Tel.:+49 (0) 800 825 3325

  medinfo@takeda.de

  Norge

  Takeda Nycomed AS

  Tlf.: +47 6676 3030

  infonorge@takeda.com

  Eesti

  Takeda Pharma AS

  Tel: +372 6177 669

  info@takeda.ee

  Österreich

  Takeda Pharma Ges.m.b.H

  Tel: +43 (0) 800 20 80 50


  Ελλάδα

  TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

  Τηλ.: +30 210 6387800

  gr.info@takeda.com

  Polska

  Takeda Polska Sp. z o.o.

  Tel: +48 22 608 13 00

  España

  Takeda Farmacéutica España S.A.

  Tel: +34 917 14 99 00

  spain@takeda.com

  Portugal

  Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

  Tel: + 351 21 120 1457

  France

  Takeda France S.A.S

  Tel.: +33 1 46 25 12 00

  România

  Takeda Pharmaceuticals SRL

  Tel: +40 21 335 03 91

  Hrvatska

  Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

  Tel: +385 1 377 88 96

  Slovenija

  Takeda GmbH Podružnica Slovenija

  Tel.: +386 (0) 59 082 480

  Ireland

  Takeda Products Ireland Ltd.

  Tel: +353 (0) 1 6420021

  Slovenská republika

  Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 (2) 20 602 600

  Ísland

  Vistor hf.

  Tel.: +354 535 7000

  vistor@vistor.is

  Suomi/Finland

  Takeda Oy

  Puh/Tel: +358 20 746 5000

  infoposti@takeda.com

  Italia

  Grünenthal Italia S.r.l.

  Tel.: +39 02 4305 1

  Sverige

  Takeda Pharma AB

  Tel: +46 8 731 28 00

  infosweden@takeda.com

  Latvija

  Takeda Latvia SIA

  Tel: +371 67840082

  United Kingdom

  Takeda UK Ltd.

  Tel: +44 (0) 1628 537 900



  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu


  Denna bipacksedel ändrades senast

  10/2016


  INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV INSTANYL NÄSSPRAY

  Läs följande instruktioner noga för att lära dig använda Instanyl nässpray

  • Innan du använder pumpen första gången: Pumpa sprayen tills en fin dimma kommer ut (3-4 tryck på nässprayen krävs). Det är viktigt att du inte riktar sprayen mot dig själv eller andra personer. Om du inte har använt Instanyl på mer än 7 dagar måste du trycka på pumpen och spraya en gång i luften innan du tar nästa dos.

  • När produkten förbereds på detta sätt avges läkemedel. Därför gäller följande:

  • Förberedelsen med 5 tryckningar ska göras i ett välventilerat utrymme.

  • Rikta inte nässprayen mot dig själv eller andra.

  • Rikta inte nässprayen mot ytor och föremål som kan komma i kontakt med andra, särskilt barn.

  Instanyl ska användas på följande sätt:

  • Snyt dig om du känner dig täppt eller om du är förkyld.

  • Sitt eller stå upp.

  • Ta bort skyddshatten från sprayen.

  • Håll sprayen upprätt.

  • Böj huvudet lätt framåt.

  • Stäng en näsborre genom att sätta ett finger på näsans sida och sätt in sprayspetsen i den andra näsborren (ca 1 cm). Det spelar ingen roll vilken näsborre du använder. Om du behöver ta en andra dos efter 10 minuter för att få tillräcklig smärtlindring, så ska denna dos tas i den andra näsborren.

  • Tryck på pumpen en gång snabbt samtidigt som du andas in genom näsan. Det är möjligt att du inte känner av dosen i näsan, men du har fått den när du har tryckt på pumpen.

  • Sätt alltid tillbaka Instanyl i den barnskyddande asken efter användning.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.