Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Immunate Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1000IE Injektionsflaskor, 10ml (I+II)

3963:05

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Antihemofilifaktor Varunummer: 101196 Apotekets varuid: 17468
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD IMMUNATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Immunate används vid behandling av och för att förebygga blödningar hos personer med hemofili typ A.

  Immunate kan även användas vid behandling av förvärvad (icke medfödd) faktor VIII-brist.

  Immunate skall ges intravenöst efter upplösning i medföljande spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor). Immunate ska injiceras långsamt och du bör inte överskrida en hastighet av 2 ml/min.

  Beredning av lösning:

  Använd aseptisk teknik

  Administrering:

  Använd aseptisk teknik.

  Injektion:

  Infusion:

  Om lösningen ges som infusion skall ett infusionsset för engångsbruk med lämpligt filter användas.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  IMMUNATE

  250 IE, 500 IE, 1000 IE pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD IMMUNATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER IMMUNATE
  3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNATE
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR IMMUNATE SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD IMMUNATE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Immunate innehåller koagulationsfaktor VIII, som saknas hos personer med hemofili typ A (medfödd faktor VIII-brist), även kallat blödarsjuka. Faktor VIII är viktig för att blodet ska kunna koagulera. Hemofili typ A är en ärftlig blodsjukdom, som utmärks av blödningar som antingen uppstår spontant eller p.g.a. en mindre skada.


  Immunate används vid behandling av och för att förebygga blödningar hos personer med hemofili typ A.

  Immunate kan även användas vid behandling av förvärvad (icke medfödd) faktor VIII-brist.

  2. INNAN DU ANVÄNDER IMMUNATE

  Använd inte IMMUNATE

  Om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva ämnet eller något av de övriga innehållsämnena i Immunate.

  Var särskilt försiktig med IMMUNATE

  Om du får allergiska reaktioner eller andra överkänslighetsreaktioner, t.ex. hudutslag (nässelutslag), tryck över bröstet, andningssvårigheter, yrsel eller svimningskänslor skall tillförseln av läkemedlet genast avbrytas. Kontakta omedelbart din läkare. Se även avsnittet för "Biverkningar".


  Den maximala dagsdosen för detta läkemedel innehåller mer än 200 mg natrium. Detta bör beaktas av personer som ordinerats saltfattig kost.


  Om blödningen inte är under kontroll efter given dos, kontakta din läkare. För närmare information, se även avsnittet för "Biverkningar".


  Virusvarning

  När läkemedel framställs av humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att de med risk för att bära på en infektion utesluts, samt att varje donation och plasmapool testas för tecken på virus/infektion. Tillverkarna av dessa produkter inkluderar dessutom steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja virus. Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel tillverkade av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra typer av infektioner.


  De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som HIV, hepatit B och hepatit C, och för det icke-höljeförsedda hepatit A-viruset. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke-höljeförsedda virus som parvovirus B19.

  Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot hepatit A och B, om du regelbundet/upprepat behandlas med Immunate.


  Immunate innehåller blodgrupp-isoagglutinin (ihopklumpande ämnen mot blodgrupp A och B som finns naturligt i blodet hos människor med blodgrupp A, B eller AB). Hos patienter med blodgrupp A, B eller AB kan därför de röda blodkropparna gå sönder (hemolys) när läkemedlet ges flera gånger med korta intervall eller i mycket höga doser.


  Du bör notera namn och satsnummer på Immunate vid varje behandlingstillfälle. Detta är viktigt för att du i efterhand lätt ska kunna kontrollera vilken produktsats du har använt. Etiketten med satsnummer finns på injektionsflaskan och kan tas loss och klistras in i journalhandlingen eller motsvarande behandlingsdokument.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Eftersom hemofili typ A är mycket sällsynt hos kvinnor saknas erfarenhet av användning av Immunate under graviditet och amning. Det är därför inte känt om Immunate kan förorsaka fosterskador. Följ de anvisningar du får av din läkare vid graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inget som tyder på att Immunate påverkar förmågan att köra bil eller hantera maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER IMMUNATE

  Dosering och behandlingstid är individuell. Följ de doseringsanvisningar du fått av din läkare.

  Om du upplever att effekten av Immunate är otillräcklig, vänd dig till din läkare.

  Immunate skall ges intravenöst efter upplösning i medföljande spädningsvätska (vatten för injektionsvätskor). Immunate ska injiceras långsamt och du bör inte överskrida en hastighet av 2 ml/min.


  Beredning av lösning:

  Använd aseptisk teknik


  1. Värm den oöppnade flaskan innehållande spädningsvätska (aqua ad iniect.) till rums- eller kroppstemperatur (max. 37°C).

  2. Avlägsna skyddshättorna från flaskorna med pulver och vatten (fig. A) och desinficera båda gummipropparna.

  3. Tag överföringskanylen och tryck dess vågiga kant på vattenflaskan (fig. B).

  4. Avlägsna skyddshöljet från den andra änden av överföringskanylen utan att vidröra den fria nålen.

  5. Vänd vattenflaskan och överföringskanyl upp och ned över flaskan med pulver och stick in den fria nålen genom gummiproppens mitt, så långt det går, på flaskan med pulver (fig. C). Vattnet sugs in i flaskan med pulver genom vakuum.

  6. Ta efter cirka en minut isär de båda flaskorna genom att ta bort överföringskanylen, kopplad till vattenflaskan, från flaskan med pulver (fig. D). Då preparatet löser sig lätt, rulla eventuellt flaskan mycket försiktigt några varv så att pulvret löser sig helt.
   OBS! Skaka inte flaskan.


  Administrering:

  Använd aseptisk teknik.


  Injektion:

  1. För att undvika att partiklar från gummiproppen överförs tillsammans med läkemedlet ska den bifogade filternålen användas. Sätt fast filternålen på medföljande engångsspruta och stick in den genom gummiproppen (fig. E).

  2. Eventuellt skum försvinner om sprutan tas bort ett ögonblick från filternålen.

  3. Dra upp lösningen i sprutan via filternålen (fig. F).

  4. Tag bort filternålen från sprutan och injicera långsamt lösningen intravenöst (maximal injektionshastighet: 2 ml per minut) med den medföljande "butterfly"-nålen (eller med engångsnålen).


  Infusion:

  Om lösningen ges som infusion skall ett infusionsset för engångsbruk med lämpligt filter användas.

  immunate


  fig. A

  fig. B

  fig. C

  fig. D

  fig. E

  fig. F

  Om du tagit för stor mängd av Immunate

  Inga symtom på överdosering är kända.

  Tromboemboliska händelser kan inträffa.

  Hemolys (onormalt snabb nedbrytning av röda blodkroppar) kan inträffa hos patienter med blodgrupp A,B, eller AB.

  Om du har glömt att ta IMMUNATE

  Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta nästa dos snarast möjligt och följ därefter ordinarie doseringsschema. Kontakta din läkare.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Immunate orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner eller andra överkänslighetsreaktioner kan uppträda vid behandling med Immunate. I vissa fall har allvarliga allergiska reaktioner (s.k. anafylaxi) och chocktillstånd förekommit. Tecken på sådana reaktioner kan inkludera svullnad av bl.a. ansikte, ögonlock, tunga och/eller svalg, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, andnöd, sväljsvårigheter, brännande och stickande känsla på insticksstället, frossa, värmevallningar, hudrodnad, huvudvärk, hudutslag, lågt blodtryck (med symtom som t.ex. yrsel, matthetskänsla och svimningskänslor), trötthet, illamående, rastlöshet, hjärtklappning, tryckkänsla över bröstet, smärta i bröstet, stickningar och kräkningar.

  Om sådana symtom uppstår, avbryt genast behandlingen och kontakta din läkare omedelbart.


  I sällsynta fall har feber förekommit.


  Andra biverkningar som har rapporterats är (frekvensen är inte känd): blekhet, hosta, onormal svettning och muskelsmärta.


  Utveckling av antikroppar som neutraliserar effekten av faktor VIII, s.k. inhibitorer, är en välkänd komplikation vid behandlingen av patienter med hemofili typ A. Om sådana inhibitorer uppkommer, kommer det att yttra sig i form av för svag effekt. I sådana fall ska du kontakta din läkare.


  När läkemedlet ges flera gånger med korta intervall eller i mycket höga doser, kan de röda blodkropparna gå sönder (hemolys) hos patienter med blodgrupp A, B eller AB.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  5. HUR IMMUNATE SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. (Flaskan med vattnet kan spricka.)

  Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan.


  Färdigberedd lösning:

  Immunate bör ges inom 3 timmar efter upplösning vid 15°C - 25°C.

  Överbliven lösning skall kasseras.


  Använd inte Immunate om du ser att lösningen är grumlig eller har fällningar. Blandad lösning ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

  Lösningen ska vara klar eller något opalescent.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är koagulationsfaktor VIII

  • Övriga innehållsämnen är albumin, glycin, lysinhydroklorid, natriumklorid, trinatriumcitratdihydrat, kalciumkloriddihydrat och vatten för injektionsvätskor (spädningsvätska)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Immunate är ett sterilt, frystorkat koncentrat av koagulationsfaktor VIII.

  Varje förpackning innehåller en injektionsflaska med pulver (koncentrat) i styrkorna 250, 500 eller 1000 IE och en injektionsflaska med 5 ml, 5 ml resp 10 ml spädningsvätska. Dessutom medföljer ett set för beredning och injektion innehållande: en överförings-/filternål, en engångsspruta, en engångsnål och en ”butterfly”-nål.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Baxalta Innovations GmbH

  Industriestrasse 67

  1221 Wien, Österrike


  Ombud i Sverige:

  Baxalta Sweden AB

  Box 1254

  164 94 KISTA

  Baxter AG

  Industriestrasse 67

  1221 Wien, Österrike


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2015–08–28

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.