Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hydrea® Kapsel, hård 500mg Glasburk 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydroxikarbamid Varunummer: 521757 Apotekets varuid: 7611
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hydrea är och vad det används för

  Hydrea är ett cytostatika det vill säga ett läkemedel som minskar celldelning hos celler som delar sig snabbt, såsom cancerceller. Detta leder till att cellerna dör.

  Hydrea används mot kronisk leukemi (blodcancer) samt vissa andra typer av blodsjukdomar.

  Hydroxikarbamid som finns i Hydrea kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hydrea

  500 mg hårda kapslar
  Hydroxikarbamid
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hydrea är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Hydrea
  3. Hur du tar Hydrea
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hydrea ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hydrea är och vad det används för

  Hydrea är ett cytostatika det vill säga ett läkemedel som minskar celldelning hos celler som delar sig snabbt, såsom cancerceller. Detta leder till att cellerna dör.


  Hydrea används mot kronisk leukemi (blodcancer) samt vissa andra typer av blodsjukdomar.


  Hydroxikarbamid som finns i Hydrea kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Hydrea

  Ta inte Hydrea

  • om du är allergisk mot hydroxikarbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Hydrea:

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har nedsatt leverfunktion

  • om du har nedsatt benmärgsfunktion (bestäms med hjälp av blodprov).

  • om du är äldre kan lägre doser krävas

  • om du har för avsikt att vaccinera dig


  Det är viktigt att inta rikligt med vätska under behandlingen.

  Barn och ungdomar

  Effekt och säkerhet av Hydrea har inte fastställts hos barn.

  Andra läkemedel och Hydrea

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


  Samtidig användning av Hydrea med andra läkemedel som påverkar benmärgen (t.ex. cytostatika) eller strålbehandling kan öka risken för vissa biverkningar.


  Samtidig användning av Hydrea och levande vacciner rekommenderas inte eftersom det kan öka biverkningarna av vaccinet och medföra en ökad risk för allvarlig infektion då kroppens normala försvarsmekanismer kan vara nedsatta av behandlingen med Hydrea.


  Hydrea kan öka koncentrationen av urinsyra i blodet. Dosen av läkemedel som används mot höga halter urinsyra, t.ex. allopurinol kan därför behöva ändras.


  Hos patienter som behandlats med Hydrea i kombination med läkemedel mot hiv-infektion (didanosin, stavudin) har inflammation i bukspottkörteln och leverskada (i vissa fall har dessa biverkningar lett till döden), liksom nervpåverkan i händer och fötter (perifer neuropati), uppkommit.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Risk för fosterskadande effekt. Hydrea ska ej användas under graviditet annat än på strikt ordination av läkare.


  Hydrea ska inte användas under amning. Amning bör avbrytas under behandling med Hydrea.


  Spermieproduktionen kan påverkas. Före behandling bör möjligheten att bevara sperma övervägas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Hydrea innehåller laktos

  Hydrea innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du tar Hydrea

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Kapslarna sväljes hela.


  Hydrea-kapslarna ska hanteras med försiktighet. Håll Hydrea borta från barn och husdjur. Följande åtgärder förhindrar exponering:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter varje hantering av produkten eller använd skyddshandskar.

  • Om kapseln går sönder eller löses upp ska händerna tvättas omsorgsfullt med vatten.

  Om du har tagit för stor mängd av Hydrea

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112,) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Hydrea

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Kontakta din läkare om du har glömt att ta dosen.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

  • Kraftig infektion

  • Trötthet och/eller blekhet

  • Oförklarliga blåmärken eller blödningar
   Dessa symtom kan vara tecken på minskad aktivitet i blodbildande organ, en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • Svårigheter att andas

   Detta kan vara tecken på lungpåverkan, en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).

  • Sår på huden

   Dessa symtom kan vara tecken på inflammation i hudens blodkärl, en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).


  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • blodbrist

  • aptitlöshet

  • inflammation i bukspottkörteln (ibland dödlig)

  • illamående och kräkningar

  • diarré

  • inflammation i munslemhinnan

  • förstoppning

  • irritation i magen och/eller matsmältningskanalen

  • hudutslag, inklusive utslag i form av fläckar och blemmor samt upphöjda utslag

  • håravfall

  • inflammation i hud, underhud och angränsande muskler

  • hudrodnad i ansiktet eller på armar och ben/händer och fötter

  • avflagnande hud

  • sår i huden

  • pigmentfläckar

  • hud- och nagelförtvining

  • ökad mängd av urinsyra

  • ökad mängd urinämne i blodet

  • ökad mängd kreatinin i blodet

  • urineringssvårigheter

  • upphörd eller minskad spermieproduktion

  • feber

  • köldrysningar

  • kraftlöshet

  • sjukdomskänsla


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • hudcancer

  • desorientering

  • hallucinationer

  • krampanfall

  • yrsel

  • huvudvärk

  • nervpåverkan i händer och fötter

  • dåsighet

  • ökad mängd leverenzymer i blodet

  • försvårat gallflöde

  • leverinflammation (hepatit)

  • leverskada (ibland dödlig)


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • onormala blodvärden orsakade av restprodukter av den sönderfallande tumören som bland annat kan leda till förändringar i hjärtrytmen och försämrad njurfunktion (tumörlyssyndrom)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Hydrea ska förvaras


  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hydroxikarbamid. En kapsel innehåller 500 mg hydroxikarbamid.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 42,2 mg, vattenfritt dinatriumfosfat, vattenfri citronsyra, magnesiumstearat, gelatin, erytrosin (E127), indigokarmin (E132), titandioxid (E171) samt gul järnoxid (E172).


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningsstorlek: 100 kapslar i en glasburk.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  SE 171 23 Solna


  Tillverkare

  Corden Pharma Latina S.p.A.

  Via del Murillo Km 2.800

  IT 04013 Sermoneta

  Latina, Italien


  Information lämnas av

  Bristol-Myers Squibb AB

  Box 1172

  171 23 Solna


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-13


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.