Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hyalgan Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Förfylld spruta, (Luer-lock) 1x2ml (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Hyaluronsyra Varunummer: 487629 Apotekets varuid: 22477
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Hyalgan är och vad det används för

  Hyalgan innehåller natriumhyaluronat som är ett kroppseget ämne som bland annat finns i kroppens leder. Vid ledförslitning (artros) sjunker halterna av natriumhyaluronat i ledvätskan. Genom att tillföra ämnet genom injektion direkt i leden stimuleras kroppen till att producera mer natriumhyaluronat.

  Hyalgan används för att behandla mild till måttlig artros i knäleden. Läkemedlet minskar smärtan och förbättrar ledens funktion. Effekten varar i några månader.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Hyalgan

  10 mg/ml injektionsvätska, lösning
  natriumhyaluronat
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Hyalgan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Hyalgan
  3. Hur du använder Hyalgan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Hyalgan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Hyalgan är och vad det används för

  Hyalgan innehåller natriumhyaluronat som är ett kroppseget ämne som bland annat finns i kroppens leder. Vid ledförslitning (artros) sjunker halterna av natriumhyaluronat i ledvätskan. Genom att tillföra ämnet genom injektion direkt i leden stimuleras kroppen till att producera mer natriumhyaluronat.


  Hyalgan används för att behandla mild till måttlig artros i knäleden. Läkemedlet minskar smärtan och förbättrar ledens funktion. Effekten varar i några månader.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Hyalgan

  Använd inte Hyalgan

  • om du är allergisk mot natriumhyaluronat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om benet som ska injiceras har nedsatt avflöde av blod eller lymfa.

  • om du är allergisk mot kycklingprotein

   .

  Varningar och försiktighet

  • Om din hud i injektionsområdet är infekterad eller påverkad av någon annan sjukdom.

  • Om din knäled är svårt inflammerad.

  • Överkänslighetsreaktioner kan förekomma, men eftersom produkten är höggradigt renad är det mycket ovanligt.

  • Injektionen måste ges på ett noggrant och hygieniskt sätt för att minimera risken för infektion.

  • Före behandling med Hyalgan ska eventuellt överskott av ledvätska avlägsnas.

  • Hyalgan får inte injiceras i blodkärl.

  • Erfarenhet av behandling av barn saknas.

  • Man bör undvika ansträngande fysisk aktivitet och att bära tungt timmarna efter injektionen.

  • Hyalgan ska inte heller användas samtidigt som desinfektionsmedel som innehåller så kallade kvartära ammoniumsalter, eftersom dessa kan förstöra det aktiva ämnet.


  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Hyalgan.

  Andra läkemedel och Hyalgan

  Hyalgan ska inte injiceras i knäleden samtidigt som något annat läkemedel injiceras i samma led, eftersom det saknas erfarenhet av detta.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Graviditet: Erfarenheten av att använda Hyalgan under graviditet är begränsad.

  Amning: Natriumhyaluronat passerar över i modersmjölk men det är osannolikt att barnet påverkas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Hyalgan kan i sällsynta fall orsaka smärta och svullnad i knät. Detta kan påverka säkerheten när du kör något fordon.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Hyalgan innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill natriumfritt.


  3. Hur du använder Hyalgan

  Hyalgan kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal, som en injektion i knäleden. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du använt för stor mängd av Hyalgan

  Om du fått för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

  Lokala reaktioner: smärta, utgjutning, svullnad, irritation, inflammation, rodnad, nedsatt rörlighet i leden, obehag, värmekänsla, överkänslighet, klåda, utslag.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  Lokala reaktioner: blödning, knöl, knuta, domning, blåsa, inflammation i ledkapseln eller leden, ledstelhet, infektion i leden, (allvarliga) överkänslighetsreaktioner, olika typer av hudutslag och hudrodnader, eksem, klåda, nässelutslag. Allmän värmekänsla, feber, serumsjuka (fördröjd överkänslighetsreaktion såsom klåda, utslag, feber, ledvärk och trötthet), olika typer av svullnader såsom svullnad av mun- och halsslemhinnor och ansiktet.


  Sluta att ta Hyalgan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Hyalgan ska förvaras

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är natriumhyaluronat 10 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hyalgan injektionsvätska är en klar och trögflytande lösning.


  Förpackningsstorlekar:

  Injektionsflaska i glas med gummipropp och aluminiumförsegling: 1x2 ml (endos), 5x2 ml (endos).

  Förfylld spruta i glas med plastkolv och gummitätning: 1x2 ml (endos), 5x2 ml (endos).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Takeda Pharma AB

  Box 3131

  169 03 Solna

  Tel. 08-731 28 00

  E-post: infosweden@takeda.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015‑04‑28


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  God aseptisk teknik ska tillämpas vid intraartikulär injektion för att minimera risken för infektion i leden.


  Patienten bör ligga ner med knäet något böjt. Eventuellt överskott av ledvätska aspireras före administration av Hyalgan. Även utan klinisk hydrops kan lite ledvätska aspireras för att säkerställa intraartikulärt läge.


  Lokal anestesi kan eventuellt läggas i huden och ledkapseln.


  2 ml av vätskan från en injektionsflaska eller en förfylld spruta, injiceras intraartikulärt i knäet. Produkten får inte spädas före användning.


  De förfyllda sprutorna är färdiga att användas. De ska bara förses med en steril injektionsnål (ej bipackad).

  Injektionsflaskorna/sprutorna är avsedda för engångsbruk. Eventuellt överblivet innehåll ska kasseras.


  Injektionsstället täcks med ett sterilt förband efter injektionen.


  Knäet bör hållas i stillhet och onödig belastning bör undvikas i några timmar efter injektionen.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.