Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Humulin® NPH KwikPen Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100IE/ml Förfylld injektionspenna, 5x3ml

258:16

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Insulin human (isophan) Varunummer: 532390 Apotekets varuid: 11073
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD HUMULIN NPH KWIKPEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Humulin NPH KwikPen är en förfylld penna och innehåller den aktiva substansen humaninsulin, som används för att behandla diabetes. Du får diabetes (sockersjuka) om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin, som kontrollerar halten glukos i blodet (blodsockret). Humulin NPH används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Verkningtiden har förlängts genom att tillsätta protaminsulfat i suspensionen.

  Din läkare kan ordinera både Humulin NPH KwikPen och snabbverkande insulin samtidigt. Varje insulinsort har sin egen användarinformation. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Var mycket försiktig om du byter insulin. De olika insulintyperna har olika färger och symboler på förpackningen och ampullen så att du lätt kan skilja på dem.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Humulin NPH KwikPen

  100 IU/ml injektionsvätska, suspension
  (humaninsulin)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD HUMULIN NPH KWIKPEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER HUMULIN NPH KWIKPEN
  3. HUR DU ANVÄNDER HUMULIN NPH KWIKPEN
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR HUMULIN HNPH KWIKPEN SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD HUMULIN NPH KWIKPEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Humulin NPH KwikPen är en förfylld penna och innehåller den aktiva substansen humaninsulin, som används för att behandla diabetes. Du får diabetes (sockersjuka) om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin, som kontrollerar halten glukos i blodet (blodsockret). Humulin NPH används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Verkningtiden har förlängts genom att tillsätta protaminsulfat i suspensionen.

  Din läkare kan ordinera både Humulin NPH KwikPen och snabbverkande insulin samtidigt. Varje insulinsort har sin egen användarinformation. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Var mycket försiktig om du byter insulin. De olika insulintyperna har olika färger och symboler på förpackningen och ampullen så att du lätt kan skilja på dem.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER HUMULIN NPH KWIKPEN

  Använd inte Humulin NPH KwikPen

  - om du tycker att en så kallad insulinkänning (hypoglykemi, lågt blodsocker) börjar. Längre fram i denna användarinformation finns instruktioner om hur du skall göra vid en lindrig insulinkänning (se A i avsnitt 4).

  - om du är allergisk mot humaninsulin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Humulin NPH KwikPen

  - om ditt blodsocker är under god kontroll med ditt nuvarande insulin kanske du inte känner av varningssignalerna när ditt blodsocker blir för lågt. Varningssignalerna finns listade längre fram i denna information. Du bör noga hålla reda på när du skall äta, hur ofta du skall motionera och hur mycket du skall motionera. Du bör också noga kontrollera din blodsockernivå genom att testa ditt blodsocker ofta.

  - vissa personer som har haft insulinkänningar (lågt blodsocker) efter byte från djurinsulin till humaninsulin har rapporterat att de tidiga varningssymtomen varit mindre tydliga eller annorlunda. Om du ofta har insulinkänningar eller har svårt att känna igen dem, tala med din läkare om detta.

  - om du svarar JA på någon av följande frågor, tala med din diabetessköterska, läkare eller apotekspersonal

  • Har du nyligen blivit sjuk?

  • Har du problem med njurar eller lever?

  • Tränar du mer än vanligt?

  - insulinbehovet kan också förändras vid alkoholintag.

  - du bör också tala med din diabetessköterska, läkare eller apotekspersonal om du tänker resa utomlands. Tidsskillnaden mellan länder kan innebära att du måste ta dina injektioner och äta på andra tider än när du är hemma.

  - Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke, utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

  Andra läkemedel och Humulin NPH KwikPen

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Ditt insulinbehov kan förändras om du tar något av följande läkemedel:

  • kortison,

  • läkemedel för sköldkörtelsjukdom,

  • tabletter för behandling av diabetes,

  • acetylsalicylsyra,

  • tillväxthormoner,

  • oktreotid, lanreotid,

  • beta2-stimulerare (t ex ritodrin, salbutamol eller terbutalin),

  • betablockerare,

  • tiazider eller vissa medel mot depression (monoaminoxidashämmare),

  • danazol

  • vissa angiotensinomvandlande (ACE) enzymhämmare (t ex kaptopril, enalapril)

  • angiotensin II-receptorblockerare.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Insulinbehovet avtar vanligtvis under de 3 första månaderna av graviditeten och ökar sedan under de återstående 6 månaderna. Om du ammar kan justering av insulindos och/eller diet vara nödvändig.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras vid hypoglykemi (lågt blodsocker). Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv eller andra för risker (t ex vid bilkörning eller då du använder maskiner). Kontakta din diabetessköterska eller läkare angående lämpligheten av att köra bil om:

  • du ofta drabbas av hypoglykemi

  • dina varningssignaler på hypoglykemi är försvagade eller uteblir helt


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU ANVÄNDER HUMULIN NPH KWIKPEN

  Kontrollera alltid förpackningen och den förfyllda pennans etikett så att namn och insulintyp stämmer när du får den från apoteket. Försäkra dig om att du fått det Humulin som din läkare ordinerat.

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. För att förebygga risken för överföring av sjukdomar ska pennan endast användas av dig, även om kanylen på pennan byts ut.


  Doseringsanvisning

  • Normalt skall du injicera Humulin NPH som ett basinsulin. Din läkare har bestämt vilket insulin du ska använda, hur mycket, när och hur ofta du ska ta insulinet. Dessa instruktioner är personliga och bara till för dig. Följ dem exakt och besök din diabetesklinik regelbundet.

  • Om du byter insulinsort (t ex från djurinsulin till humaninsulin) behöver du kanske ta mer eller mindre än tidigare. Detta kan visa sig vid den första injektionen eller också kan det vara en gradvis förändring över flera veckor eller månader.

  • Injicera Humulin NPH under huden. Du bör inte ta det på något annat sätt. Humulin NPH får under inga omständigheter injiceras intravenöst.

  Förberedelse av Humulin NPH KwikPen

  • Pennan skall rullas fram och tillbaka mellan handflatorna 10 gånger och vändas upp och ned (180°) 10 gånger omedelbart före användning så att insulinsuspensionen blandas ordentligt och blir jämnt grumlig eller mjölkaktig. Om innehållet inte får rätt utseende upprepas proceduren tills en jämn blandning erhålles. Cylinderampullen i pennan innehåller en liten glaspärla för att underlätta blandning. Skaka inte kraftigt, då kan det bildas skum vilket kan påverka doseringsnoggrannheten. Cylinderampullerna i pennan skall kontrolleras ofta och skall inte användas om de innehåller klumpar eller om fasta, vita partiklar fastnar på botten eller väggarna av ampullen och ger ett frostigt utseende. Kontrollera före varje injektion.

  Förberedelse av pennan (se bruksanvisningen)

  • Tvätta händerna.

  • Läs instruktionen hur du skall använda den förfyllda insulinpennan. Följ instruktionen noggrant. Tänk på följande:

  • Använd en ren kanyl. (Kanyler ingår inte förpackningen.)

  • Kontrollera insulinflödet före varje injektion. Då kontrolleras att det kommer insulin från pennan och luftbubblor tas bort. Det kan finnas små luftbubblor kvar i pennan - dessa är ofarliga, men om luftbubblorna är för stora kan de påverka insulindosen.

  Injektion av Humulin NPH

  • Innan injektion ska injektionsstället tvättas som du blivit anvisad. Injicera under huden som du blivit visad. Injicera inte direkt i ett blodkärl. Vänta 5 sekunder efter avslutad injektion innan du drar ut kanylen, då är du säker på att du fått hela dosen. Massera ej injektionsstället. Försäkra dig om att du har minst 1 cm marginal till förra injektionsstället och att du skiftar injektionsställe som du blivit anvisad.

  Efter injektion

  • Så snart du har avslutat injektionen, skruva av kanylen från pennan med hjälp av det yttre kanylskyddet. På så sätt förblir insulinet sterilt och läckage förhindras. Det hindrar även att luft kommer in i pennan och att kanylen täpps igen. Dela aldrig kanyler eller injektionspenna med någon annan. Sätt på skyddshatten på pennan.

  Ytterligare injektioner

  • Varje gång du använder pennan måste du använda en ny kanyl. Ta bort luftbubblor före varje injektion. Du kan se hur mycket insulin som finns kvar genom att hålla pennan så att kanylen pekar nedåt. Skalan på cylinderampullen visar hur många enheter som finns kvar.

  • Blanda aldrig annat insulin i engångspennan. När pennan är tom skall den inte användas igen. Kasta den på ett säkert sätt. Apotekspersonal eller din diabetessköterska kan tala om hur du gör det.

  Om du använt för stor mängd av Humulin NPH

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du använder mera Humulin NPH än du behöver, kan ditt blodsocker bli lågt. Kontrollera ditt blodsocker (se A i avsnitt 4).

  Om du har glömt att använda Humulin NPH KwikPen

  Om du använder mindre Humulin NPH än du behöver, kan din blodsockernivå stiga. Kontrollera ditt blodsocker. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Humulin NPH KwikPen

  Om du använder mindre Humulin NPH än du behöver, kan ditt blodsocker bli för högt. Ändra inte ditt insulinintag om inte din doktor har sagt till dig att göra det.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Humaninsulin kan orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker). För mera information om hypoglykemi se avsnittet nedan ”Vanliga problem vid diabetes”.


  Eventuella biverkningar


  Allmän allergi är mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare). Symptomen är:

  • blodtrycksfall

  • utslag över hela kroppen

  • andningssvårigheter

  • väsande andning

  • hjärtklappning

  • svettning

  Om du tror att du har denna form av insulinallergi, tala genast med din läkare.


  Lokal allergi är vanligt (förekommer hos färre än 1 av 10 användare). Vissa personer får rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället. Detta upphör i regel efter några dagar eller några veckor. Om du får något av dessa symptom, tala med din läkare.


  Lipodystrofi (förtjockad eller skrovlig hud) är mindre vanligt (förekommer hos färre än 1 av 100 användare). Om du märker att huden vid injektionsstället blir förtjockad eller skrovlig, ändra injektionsställe och tala med din läkare.


  Ödem (svullna armar, fotleder; vätskeretention) har rapporterats, särskilt när insulinbehandling påbörjas eller vid förändring i behandlingen för att förbättra kontrollen av ditt blodsocker.


  Vanliga problem vid diabetes

  A. Hypoglykemi

  Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att det inte är tillräckligt med socker i blodet. Detta kan orsakas av:

  • att du tar för mycket Humulin NPH eller annat insulin

  • att du hoppar över eller senarelägger måltider eller ändrar din diet

  • att du tränar eller arbetar för hårt precis före eller efter en måltid

  • att du har en infektion eller är sjuk (speciellt vid diarré eller kräkningar)

  • att ditt behov av insulin har förändrats, eller

  • att du har problem med njurar eller lever som blivit värre.


  Alkohol och vissa mediciner kan påverka blodsockerhalten.


  De första symptomen på låg blodsockerhalt visar sig vanligen snabbt och innebär

  • trötthet

  • hjärtklappning

  • nervositet och skakningar

  • illamående

  • huvudvärk

  • kallsvettning

  Om du inte är säker på att känna igen varningssymptomen, undvik situationer, t ex bilkörning, där du kan utsätta dig själv eller andra för risker p g a hypoglykemi.


  Injicera inte Humulin NPH om du tycker att en så kallad insulinkänning (lågt blodsocker, hypoglykemi) börjar.

  Om ditt blodsocker är lågt, tag glukostabletter, socker eller en söt dryck. Tag sedan frukt, kex eller en smörgås enligt din läkares anvisningar och vila dig en stund. Ofta försvinner en svag insulinkänning eller en lätt överdos av insulin med denna behandling. Om du blir sämre, får andnöd och blir blek, kontakta genast din läkare. Ganska allvarlig hypoglykemi kan behandlas med en glukagoninjektion. Ät glukos eller socker efter glukagoninjektionen. Om du inte förbättras av glukagon bör du behandlas på sjukhus. Be din läkare berätta om glukagon.


  B. Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos

  Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) innebär att din kropp inte har tillräckligt med insulin. Hyperglykemi kan uppträda om:

  • du inte tagit ditt Humulin NPH eller annat insulin

  • du har tagit mindre insulin än vad din läkare sagt

  • du ätit mer än vad din diet tillåter, eller

  • du har feber, infektion eller är emotionellt stressad.


  Hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos. De första symptomen kommer smygande under flera timmar eller dagar. De är:

  • sömnighet

  • ingen aptit

  • ansiktsrodnad

  • fruktlukt från andedräkten

  • törst

  • illamående eller kräkningar

  Allvarliga symptom är tung andning och snabb puls. Sök medicinsk hjälp omedelbart.


  Om hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hyperglykemi (högt blodsocker) inte behandlas kan det få allvarliga konsekvenser och medföra huvudvärk, illamående, kräkningar, uttorkning, medvetslöshet, koma och till och med död.

  Tre enkla åtgärder för att undvika hypoglykemi eller hyperglykemi är:

  • Ha alltid en reservspruta och reservflaska Humulin NPH.

  • Bär alltid någonting med dig som visar att du är diabetiker.

  • Ha alltid socker med dig.


  C. Vid sjukdom

  Om du är sjuk, särskilt om du känner dig illamående eller kräks, kan ditt insulinbehov förändras. Även om du inte äter normalt behöver du fortfarande insulin. Testa urin eller blod, följ anvisningarna beträffande din sjukdom och tala med din diabetessköterska eller läkare.

  5. HUR HUMULIN HNPH KWIKPEN SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Humulin NPH KwikPen skall förvaras i kylskåp (2°C - 8°C) innan du börjar använda den. Får ej frysas. Den penna som för tillfället används skall förvaras i rumstemperatur (vid högst 30°C) och användas inom 28 dagar. Den penna som för tillfället används skall inte förvaras i kylskåp. Utsätt den inte för stark värme eller solljus

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte detta läkemedel om du ser att cylinderampullen innehåller klumpar eller fasta, vita partiklar fastnar på botten eller väggarna av ampullen och ger ett frostigt utseende. Kontrollera detta före varje injektion.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är humaninsulin. Humaninsulin är tillverkat i laboratorium med hjälp av “rekombinant DNA-teknologi”. Det är till sin uppbyggnad identiskt med det hormon som produceras i bukspottkörteln. Därigenom skiljer det sig från djurinsulin. Humulin NPH är en suspension med tillsatt protaminsulfat.

  • Övriga innehållsämnen är protaminsulfat, metakresol, fenol, glycerol, dibasiskt natriumfosfat 7H2O, zinkoxid och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts under tillverkningen för att justera pH.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Humulin NPH KwikPen 100 IU/ml suspension för injektion är en vit, steril suspension och innehåller 100 enheter insulin per milliliter (100 IU/ml) (IU = IE (internationella enheter)). Varje Humulin NPH KwikPen innehåller 300 enheter (3 milliliter).

  Humulin NPH KwikPen ligger i förpackningar med 5 eller 2x5 3 ml:s pennor.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Humulin NPH i Humulin NPH KwikPen är samma Humulin NPH som finns i separata cylinderampuller . I Humulin NPH KwikPen har cylinderampullen helt enkelt byggts in i pennan. När pennan är tom kan den inte användas igen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Humulin NPH KwikPen 100 IU/ml suspension för injektion tillverkas av:

  Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike

  Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:

  Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Huminsulin “Lilly“ Basal 100 I.E./ml - KwikPen (Österrike)

  Humuline-KwikPen NPH (Belgien, Luxemburg, Nederländerna)

  Humulin N KwikPen (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien)

  Huminsulin Basal (NPH) 100 KwikPen (Tyskland)

  Humulin NPH KwikPen (Danmark, Finland, Island, Norge, Slovenien, Sverige)

  Humulin (NPH) KwikPen (Grekland)

  Humulina NPH KwikPen 100 (Spanien)

  Humulin I KwikPen (Irland, Storbritannien)

  Umuline NPH KwikPen (Frankrike)  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-07-29

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.