Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Heracillin® Pulver till oral suspension 50mg/ml Glasflaska, 100ml

215:62

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Flukloxacillin Varunummer: 442368 Apotekets varuid: 9333
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Heracillin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Heracillin, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Heracillin skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.

  Heracillin används för behandling av infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Heracillin

  50 mg/ml pulver till oralsuspension
  flukloxacillin
  sackaros

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Heracillin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin
  3. Hur du tar Heracillin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Heracillin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Heracillin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Heracillin, flukloxacillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt. Heracillin skiljer sig från vanligt penicillin genom att det är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som har förmåga att bryta ner vanligt penicillin.


  Heracillin används för behandling av infektioner i hud- och mjukdelar samt infektioner i leder, skelett och lungor.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Heracillin

  Använd inte Heracillin

  • Om du/ditt barn är allergisk mot penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  Varningar och försiktighet

  • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Heracillin. Om du/ditt barn är överkänslig mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare innan Heracillin används.

  • Risk för diarré och tjocktarmsinfektion finns. Om du får problem med diarré ska du därför kontakta läkare.

  • Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.

  Andra läkemedel och Heracillin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta då vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Heracillin, till exempel vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), mot gikt (probenecid) och vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin).

  Heracillin med mat och dryck

  Heracillin ger bäst effekt om läkemedlet tas mellan måltiderna.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Inga kända risker vid användning under graviditet.


  Flukloxacillin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Heracillin under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Heracillin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du får yrsel, ska du inte köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Heracillin innehåller sackaros

  Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du/ditt barn tar denna medicin. Höga doser av Heracillin suspension kan innehålla mer än 5 g sackaros per dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

  Då suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


  3. Hur du tar Heracillin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter din/ditt barns kroppsvikt och ålder. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Suspensionen omskakas väl före användning.


  Även om du/ditt barn känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Heracillin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

  Om du har tagit för stor mängd av Heracillin

  Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Heracillin

  Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare omedelbart om någon av följande allvarliga biverkningar inträffar:


  Heracillin kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du/ditt barn får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din/ditt barns medicinering.


  Heracillin kan i sällsynta fall ge upphov till en kraftig akut allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion). En sådan reaktion kan vara livshotande. Om ett eller flera av följande symtom uppkommer bör sjukvården omedelbart kontaktas. Symtomen vid en sådan reaktion kan vara hudrodnad, kliande nässelliknande utslag (urtikaria), andnöd och yrsel.


  Tala omedelbart om för läkare om du får långvarig eller svår diarré. Detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation som orsakats av Clostridium difficile-bakterien och som kan kräva behandling. Denna biverkan är sällsynt.


  Andra biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Magbesvär, främst illamående eller diarré.

  • Hudutslag


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

  • Nässelutslag

  • Blodbildsförändring (eosinofili).


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Leverpåverkan.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • Klåda


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Yrsel, buksmärtor, kräkningar.


  Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen främst på tungan kan också orsakas av svampinfektion.


  Risk för leverskada finns, det är sällsynt men ökar troligen vid högre ålder och vid längre tids behandling.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Heracillin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Bereds på apotek till oral suspension.
  Förvaring innan beredning: förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som står på förpackningen efter "Utg. dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Färdigberedd oral suspension är hållbar i 14 dygn vid förvaring vid 2°C - 8°C (i kylskåp).


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen flukloxacillin. 1 ml oral suspension innehåller flukloxacillinmagnesiumoktahydrat motsvarande flukloxacillin 50 mg.

  • Övriga innehållsämnen är konserveringsmedel (natriumbensoat E 211), socker (sackaros) 550 mg, sackarinnatrium (sötningsmedel), citronsyra, natriumcitrat, smakämnen (blodapelsin, tuttifrutti, mentol), xantangummi, samt renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Heracillin pulver till oral suspension är ett vitt till nästan vitt pulver.


  100 ml flaska.

  Beredes på apotek till oral suspension.


  Heracillin finns även som barntablett 125 mg.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna.

  Telefon 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-06-20


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.