Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Hepsera® Tablett 10mg Plastflaska, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Adefovir Varunummer: 014510 Apotekets varuid: 9881
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Vad det används för

  Hepsera används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna, en infektion orsakad av hepatit B-virus (HBV).

  Infektion med hepatit B-virus leder till att levern skadas. Hepsera minskar mängden virus i kroppen och har visats minska leverskadan.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Hepsera

  10 mg tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD HEPSERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR HEPSERA
  3. HUR DU TAR HEPSERA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR HEPSERA SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD HEPSERA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Vad Hepsera är

  Hepsera tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirala läkemedel.

  Vad det används för

  Hepsera används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna, en infektion orsakad av hepatit B-virus (HBV).

  Infektion med hepatit B-virus leder till att levern skadas. Hepsera minskar mängden virus i kroppen och har visats minska leverskadan.


  2. INNAN DU TAR HEPSERA

  Ta inte Hepsera

  • Om du är allergisk mot adefovir, adefovirdipivoxil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Tala omedelbart om för din läkare om du kan vara allergisk mot adefovir, adefovirdipivoxil eller något annat innehållsämne i Hepsera.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Hepsera

  • Tala om för din läkare om du har haft en njursjukdom, eller om prover har visat att du har problem med njurarna. Hepsera kan påverka njurfunktionen. Risken för att detta sker ökar vid långvarig användning av Hepsera. Din läkare bör ta prover för att kontrollera att njurarna och levern fungerar som de ska, före och under behandlingen. Beroende på resultaten kan din läkare ändra på hur ofta du ska ta Hepsera.

  • Om du är över 65 år kan din läkare kontrollera ditt hälsotillstånd noggrannare.

  • Sluta inte att ta Hepsera utan att rådgöra med din läkare.

  • När du har slutat att ta Hepsera ska du omedelbart tala om för din läkare om du får några nya, ovanliga eller förvärrade symtom som du märker efter avslutad behandling. Vissa patienter har haft symtom eller blodprovsresultat som har visat att deras hepatit har förvärrats efter avslutad behandling med Hepsera. Det är därför bäst att din läkare kontrollerar ditt hälsotillstånd även efter avslutad behandling med Hepsera. Du kan behöva lämna blodprover i flera månader efter behandling.

  • När du har börjat behandlingen med Hepsera:

  • ska du vara uppmärksam på eventuella tecken på mjölksyraacidos – se avsnitt 4, Eventuella biverkningar.

  • ska din läkare ordna med blodprover var tredje månad för att kontrollera att läkemedlet håller din kroniska infektion med hepatit B under kontroll.

  • Var noga med att inte smitta andra människor. Hepsera minskar inte risken för att du ska smitta andra med HBV via sexuell kontakt eller blodsmitta. Du måste fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika detta. Det finns ett vaccin som skyddar dem som riskerar att bli smittade med HBV.

  • Om du är hiv positiv, kommer detta läkemedel inte att hålla din hiv infektion under kontroll.


  Barn och ungdomar

  • Hepsera ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 år.

  Intag av andra läkemedel

  • Ta inte Hepsera om du tar något annat läkemedel som innehåller tenofovir.

  • Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

  • Det är särskilt viktigtatt du talar om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit något av följande läkemedel som kan skada njurarna eller interagera med Hepsera:

   • vankomycin och aminoglykosider, mot bakteriella infektioner

   • amfotericin B, mot svampinfektioner

   • foskarnet, cidofovir eller tenofovirdisoproxilfumarat, mot virusinfektioner

   • pentamidin, mot andra typer av infektioner.


  Intag av Hepsera med mat och dryck

  Hepsera kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  • Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om Hepsera är säkert att använda under graviditet hos människor.

  • Använd en effektiv preventivmetod för att undvika att bli gravid, om du är en fertil kvinna som tar Hepsera.

  • Amma inte medan du tar Hepsera. Det är inte känt om den aktiva substansen i detta läkemedel utsöndras i bröstmjölk.

  Hepsera innehåller laktos

  Om du är laktosintolerant, eller om du har fått veta att du inte tål vissa sockerarter, ska du berätta det för din läkare innan du tar Hepsera.


  3. HUR DU TAR HEPSERA


  Ta alltid detta läkemedel helt enligt läkarens anvisningar. Detta för att vara säker på att ditt läkemedel ger full effekt och för att minska utvecklingen av resistens mot behandlingen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  • Rekommenderad dos är en 10 mg tablett varje dag, intagen med eller utan mat.

  • Annan dos kan ges till patienter med njurproblem.


  Om du har tagit för stor mängd av Hepsera

  Om du oavsiktligt tar för många Hepsera-tabletter, kontakta omedelbart din läkare eller närmaste sjukhus.

  Om du har glömt att ta Hepsera eller om du kräks

  Det är viktigt att du inte glömmer någon dos.

  • Om du glömmer en dos Hepsera, ta den så snart du kan och ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

  • Om det snart är dags att ta nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen. Vänta och ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos (två doser nära efter varandra).

  • Om du kräks mindre än 1 timme efter det att du har tagit Hepsera, ska du ta en ny tablett. Du behöver inte ta någon ny tablett om du kräks mer än 1 timme efter det att du har tagit Hepsera.

  Om du slutar att använda Hepsera

  Om du slutar att ta Hepsera

  • Tala omedelbart om för din läkare om du får några nya, ovanliga eller förvärrade symtom som du märker efter avslutad behandling. Se avsnitt 2 för mer information.

  • Sluta inte att ta Hepsera utan att rådfråga din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket sällsynta biverkningar

  (Biverkningar som uppträder hos färre än 1 av 10 000 personer som tar Hepsera)

  • Mjölksyraacidos är en allvarlig men mycket sällsynt biverkan av att ta Hepsera. Hepsera kan orsaka för mycket mjölksyra i blodet och förstoring av levern. Mjölksyraacidos uppträder oftare hos kvinnor, särskilt om de är mycket överviktiga. Människor med leversjukdom kan också löpa risk.

  Några av tecknen på mjölksyraacidos är:

  • Illamående och kräkningar

  • Magont

  Kontakta omedelbart din läkare om du får något av dessa symtom. De är desamma som några av Hepseras vanliga biverkningar. Om du får något av dem är det sannolikt inte allvarligt, men du måste kontrollera det. Din läkare kommer att kontrollera dig regelbundet medan du tar Hepsera.


  Vanliga biverkningar

  (Biverkningar som uppträder hos 1 till 10 av 100 personer som tar Hepsera)

  • Huvudvärk

  • Illamående

  • Diarré

  • Matsmältningsbesvär, inklusive gasbildning eller obehag efter måltider

  • Magont

  • Njurproblem, som visar sig i blodprover

  Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för något av dessa symtom.


  Mycket vanliga biverkningar

  (Biverkningar som uppträder hos fler än 10 av 100 personer som tar Hepsera)

  • Svaghet

  Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för detta.


  Biverkningar före eller efter levertransplantation

  Vissa patienter har upplevt:

  • Hudutslag och klåda - vanligt

  • Illamående eller kräkning - vanligt

  • Njursvikt - vanligt

  • Njurproblem - mycket vanligt

  Tala med läkare eller apotekspersonal om du oroar dig för något av detta.

  • Blodprover kan också visa sänkta fosfatnivåer (vanligt) eller förhöjda kreatininnivåer (mycket vanligt) i blodet.


  Andra eventuella biverkningar

  Vissa patienter kan också få:

  • Njursvikt

  • Skada i njuren (njurtubuliceller)

  • Njurproblem kan leda till nedsatt benhårdhet (som orsakar skelettsmärta och ibland frakturer) och muskelsmärta eller muskelsvaghet

  • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR HEPSERA SKA FÖRVARAS


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter {Utg.dat}. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 30 °C (86 ºF). Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Tillslut flaskan väl.


  Lämna överblivna tabletter till apoteket. Behåll dem endast om din läkare säger åt dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Hepsera är adefovirdipivoxil. Varje tablett innehåller 10 mg adefovirdipivoxil.

  • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, talk och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Hepsera 10 mg tabletter är runda, vita till benvita tabletter. Tabletterna är präglade med ”GILEAD” och ”10” på ena sidan och en stiliserad kontur av en lever på den andra sidan. Hepsera 10 mg tabletter tillhandahålls i flaskor som innehåller 30 tabletter och med kiselgel som torkmedel. Torkmedlet finns antingen i en separat påse eller en liten dosa och får ej sväljas.

  Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga: Ytterkartonger som innehåller 1 flaska med 30 tabletter och ytterkartonger som innehåller 90 (3 flaskor med 30 tabletter). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Gilead Sciences International Limited

  Cambridge

  CB21 6GT

  Storbritannien


  Tillverkare:

  Gilead Sciences Ireland UC

  IDA Business and Technology Park

  Carrigtohill

  County Cork

  Irland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

  België/Belgique/Belgien

  Gilead Sciences Belgium SPRL- BVBA

  Tél/Tel: + 32(0) 24 01 35 79

  Lietuva

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

  България

  Gilead Sciences International Ltd

  Teл: + 44 (0) 20 7136 8820

  Luxembourg/Luxemburg

  Gilead Sciences Belgium SPRL- BVBA

  Tél/Tel: + 32(0) 24 01 35 79

  Česká republika

  Gilead Sciences s.r.o.

  Tel: + 420 222 191 546

  Magyarország

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  Danmark

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

  Malta

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  Deutschland

  Gilead Sciences GmbH

  Tel: + 49 (0) 89 899890-0

  Nederland

  Gilead Sciences Netherlands B. V

  Tel: + 31 (0) 20 718 3698

  Eesti

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

  Norge

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

  Ελλάδα

  Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

  Τηλ: + 30 210 8930 100

  Österreich

  Gilead Sciences GesmbH

  Tel: + 43 1 260 830

  España

  Gilead Sciences, S.L.

  Tel: + 34 91 378 98 30

  Polska

  Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

  Tel: + 48 22 262 8702

  France

  Gilead Sciences

  Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

  Portugal

  Gilead Sciences, Lda.

  Tel: + 351 21 7928790

  Hrvatska

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  România

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  Ireland

  Gilead Sciences Ltd

  Tel: + 44 (0) 1223 897555

  Slovenija

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  Ísland

  Gilead Sciences Sweden AB

  Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

  Slovenská republika

  Gilead Sciences International Ltd

  Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

  Italia

  Gilead Sciences S.r.l.

  Tel: + 39 02 439201

  Suomi/Finland

  Gilead Sciences Sweden AB

  Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

  Κύπρος

  Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

  Τηλ: + 30 210 8930 100

  Sverige

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

  Latvija

  Gilead Sciences Sweden AB

  Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

  United Kingdom

  Gilead Sciences Ltd

  Tel: + 44 (0) 1223 897555


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  01/2015

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.emea.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finnd på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.emea.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finnd på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.