Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

HBVAXPRO® Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10mikrogram Förfylld spruta, 1x 1,0ml, 2st nålar

226:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hepatit B-ytantigen Varunummer: 113606 Apotekets varuid: 23789
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Administreringssätt

  Läkare eller sjuksköterska kommer att ge vaccinet som en injektion i muskeln. Övre armens muskel är det bästa injektionsstället på vuxna och tonåringar.

  Detta vaccin skall aldrig ges i ett blodkärl.

  I undantagsfall kan detta vaccin ges under huden till patienter med trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar) eller till personer som riskerar blödning.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  HBVAXPRO 10 mikrogram

  , injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Hepatit B-vaccin (rDNA)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller viktig information.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM
  3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Detta vaccin används för aktiv immunisering mot hepatit B virusinfektion, orsakad av alla kända subtyper, hos individer 16 år och äldre som riskerar att exponeras för hepatit B virus.


  Sannolikt inkluderar skyddet även hepatit D, eftersom hepatit D ej förekommer i frånvaro av hepatit B infektion.


  Vaccinet skyddar ej mot infektion orsakad av andra agens såsom hepatit A, hepatit C och hepatit E och andra patogener kända att infektera levern.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM

  Använd inte HBVAXPRO 10 mikrogram

  • om du är allergisk mot hepatit B ytantigen eller mot något av övriga innehållsämnen i HBVAXPRO (se avsnitt 6.)

  • om du har en allvarlig sjukdom med feber


  Varningar och försiktighet

  Behållaren till detta läkemedel innehåller latexgummi. Latexgummi kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får HBVAXPRO 10 mikrogram.

  Graviditet och amning

  Förskrivning av vaccinet till gravida eller ammande kvinnor skall ske med försiktighet.


  Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  HBVAXPRO förväntas ha ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra motorfordon eller sköta maskiner.


  HBVAXPRO 10 mikrogram innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. väsentligen natriumfri.


  3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS

  Dosering

  Den rekommenderade dosen vid varje injektion (1 ml) är: 10 mikrogram för individer (16 år och äldre).


  En vaccinationsomgång skall inkludera minst tre injektioner.


  Två immuniseringsscheman kan användas:

  • två injektioner med ett intervall på en månad följt av en tredje injektion 6 månader efter den första administreringen (0,1,6 månader)

  • om snabb immunitet önskas: tre injektioner med ett intervall på en månad och en fjärde dos 1 år senare (0,1,2,12 månader).


  Vid exponering för hepatit B virus nyligen kan en första dos av HBVAXPRO ges tillsammans med lämplig dos av immunoglobulin.


  Vissa lokala vaccinationsschema omfattar idag rekommendationer för en boosterdos. Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska informerar dig om en boosterdos skall ges.


  HBVAXPRO 10 mikrogram rekommenderas inte för individer yngre än 16 år. Rätt styrka för administrering till individer från nyfödda till 15 års ålder är HBVAXPRO 5 mikrogram.

  Administreringssätt

  Läkare eller sjuksköterska kommer att ge vaccinet som en injektion i muskeln. Övre armens muskel är det bästa injektionsstället på vuxna och tonåringar.


  Detta vaccin skall aldrig ges i ett blodkärl.


  I undantagsfall kan detta vaccin ges under huden till patienter med trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar) eller till personer som riskerar blödning.

  Om du missar en dos HBVAXPRO 10 mikrogram

  Om du missar en inplanerad injektion, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din läkare eller sjuksköterska kommer att bestämma när den missade dosen skall ges.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Liksom med andra hepatit B vacciner har i många fall orsakssambandet mellan biverkningar och vaccinet ej fastställts.


  De vanligaste biverkningarna är reaktioner på injektionsstället: ömhet, rodnad och förhårdning.


  Andra biverkningar har rapporterats mycket sällan:

  • lågt antal blodplättar, sjukdom i lymfknutor

  • allergiska reaktioner

  • störningar i nervsystemet såsom domningar och stickningar, ansiktsförslappning, nervinflammationer inkluderande Guillain-Barrés syndrom, inflammation i ögonnerven som leder till försämrad syn, hjärninflammation, förvärrande av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel och svimningar

  • lågt blodtryck, inflammation i blodkärlen

  • astmaliknande symptom

  • kräkningar, illamående, diarré, magsmärtor

  • hudreaktioner såsom eksem, utslag, håravfall, klåda, nässelfeber och blåsor på huden

  • ledsmärta, ledinflammation, muskelsmärta, smärta i extremiteterna

  • trötthet, feber, vag sjukdomskänsla, influensaliknande symptom

  • förhöjning av leverenzymer

  • ögoninflammation med smärta och rodnad  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS

  Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten.


  Förvaras i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

  Får ej frysas.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är:

  Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *................................ 10 mikrogram 

  Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

  * framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.


  Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  HBVAXPRO 10 mikrogram är en suspension i en spruta.

  Förpackningstorlekar om 1, 10 och 20 förfyllda sprutor med 2 separata nålar.

  Förpackningsstorlekar om 1 och 10 förfyllda sprutor utan nål, eller med 1 separat nål.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning: 

  Sanofi Pasteur MSD SNC

  162 avenue Jean Jaurès

  69007 Lyon

  Frankrike


  Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: 

  Merck Sharp and Dohme, B.V.

  Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem

  Nederländerna


  Ytterligare upplysningar om detta vaccin kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.  België/Belgique/Belgien

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tél/Tel: +32.2.726.95.84

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel.: +370.5.2780.247

  България 

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД 
  Тел.: +359 2 819 3737

  Luxembourg/Luxemburg

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tél: +32.2.726.95.84

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o,

  Tel.: +420.233.010.111

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft
  Tel.: +36 1 888 5300

  Danmark

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tlf: +45 23 32 69 29

  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

  Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

  Deutschland

  Sanofi Pasteur MSD GmbH,

  Tel: +49 30 499198-0

  Nederland

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tel: +31.23.567.96.00

  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ,
  Tel: +372.614.4200

  Norge

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tlf: +47.67.50.50.20

  Ελλάδα

  ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.,
  Τηλ: +30.210.8009111

  Österreich

  Sanofi Pasteur MSD GmbH,
  Tel: +43 1 890 34 91 14

  España

  Sanofi Pasteur MSD S.A.,
  Tel: +34.91.371.78.00

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.,
  Tel.: +48.22.549.51.00

  France

  Sanofi Pasteur MSD SNC,
  Tél: +33.4.37.28.40.00

  Portugal

  Sanofi Pasteur MSD, SA,
  Tel: +351.21.470.45.50

  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.,
  Tel: +385 1 66 11 333

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

  Ireland

  Sanofi Pasteur MSD Ltd,
  Tel: +3531.468.5600

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Tel: +386.1.520.4201

  Ísland

  Sanofi Pasteur MSD,
  Sími: +32.2.726.95.84

  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
  Tel: +421.2.58282010

  Italia

  Sanofi Pasteur MSD Spa,
  Tel: +39.06.664.092.11

  Suomi/Finland

  Sanofi Pasteur MSD,
  Puh/Tel: +358.9.565.88.30

  Κύπρος 

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited


  Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

  Sverige

  Sanofi Pasteur MSD,
  Tel: +46.8.564.888.60

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: +371.67364.224

  United Kingdom

  Sanofi Pasteur MSD Ltd,
  Tel: +44.1.628.785.291


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  05/2015. Information om denna medicin finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Instruktioner

  Innan det administreras skall vaccinet granskas visuellt med avseende på partiklar och/eller avvikande utseende. Sprutan skall omskakas väl tills en något opak vit suspension erhålls.

  Nålen fästs genom att vrida medsols tills nålen sitter säkert fast i sprutan.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.