Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Glucobay Tablett 50mg Blister, 120tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Akarbos Varunummer: 580635 Apotekets varuid: 9268
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD GLUCOBAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Medel vid diabetes (blodsockersänkande). Glucobay verkar i tarmen genom att försena upptaget av glukos i blodet. Glucobay används vid icke-insulinkrävande diabetes mellitus (s.k. åldersdiabetes eller typ 2-diabetes) där enbart kostbehandling inte ger tillfredsställande resultat.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Glucobay

  50 mg, 100 mg tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD GLUCOBAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GLUCOBAY
  3. HUR DU ANVÄNDER GLUCOBAY
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR GLUCOBAY SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Tyskland

  Tillverkare

  Bayer Pharma AG, D-51368 Leverkusen, Tyskland

  1. VAD GLUCOBAY ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Medel vid diabetes (blodsockersänkande). Glucobay verkar i tarmen genom att försena upptaget av glukos i blodet. Glucobay används vid icke-insulinkrävande diabetes mellitus (s.k. åldersdiabetes eller typ 2-diabetes) där enbart kostbehandling inte ger tillfredsställande resultat.


  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GLUCOBAY

  Använd inte Glucobay

  - om du är allergisk mot akarbos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (som anges i avsnitt 6),

  - om du har en kronisk tarmsjukdom, tarmsår, inflammatorisk tarmsjukdom eller tarmobstruktion eller risk för tarmobstruktion

  - om du har nedsatt leverfunktion

  - om du har njursvikt

  - om du är i ett tillstånd som kan förvärras av ökad gasbildning i tarmen.

  Varningar och försiktighet

  Glucobay har blodsockersänkande effekt, men ger inte själv hypoglykemi (onormalt lågt blodsocker). Däremot kan samtidig behandling med Glucobay och insulin eller blodsockersänkande tabletter (t.ex. sulfonureider, metformin) ge upphov till hypoglykemi (onormalt lågt blodsocker). I sådana fall ska du ta ren glukos (druvsockertabletter) och inte socker. I enstaka fall kan hypoglykemisk koma förekomma.

  Användning av Glucobay med mat och dryck

  Det är viktigt att man fortsätter med rekommenderade kostråd vid behandling med Glucobay tabletter. Man bör inte avsluta behandlingen med Glucobay utan att rådgöra med läkare eftersom det kan medföra en ökning av blodsockret.

  Graviditet och amning

  Begränsad erfarenhet av användning. Glucobay ska inte användas under graviditet. Rådgör med läkare om annan behandling under graviditet.

  Glucobay ska inte användas under amning. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns inga uppgifter om att Glucobay påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

  Andra läkemedel och Glucobay

  Behandlingseffekten kan påverkas om Glucobay och matsmältningsenzym eller kolestyramin (medel mot höga blodfetter) tas samtidigt. Akarbos kan påverka effekten av digoxin (en hjärtmedicin) vid samtidig behandling. Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner.


  3. HUR DU ANVÄNDER GLUCOBAY

  Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig. Du bör avvakta effekt av kostbehandling innan du börjar med Glucobay. Glucobay tabletter sväljes hela tillsammans med vätska precis före maten eller tuggas tillsammans med föda i början av en måltid.

  Du ska börja med en låg dos som därefter långsamt höjs för att minska eventuella tarmbiverkningar.

  Vanligt doseringsschema för vuxna kan vara:


  Frukost

  Lunch

  Middag

  Vecka 1-3

  -

  -

  50 mg

  Vecka 4-6

  50 mg

  -

  50 mg

  Vecka 7-9

  50 mg

  50 mg

  50 mg

  Fortsätt behandlingen med 50 mg x 3 i totalt 4-6 veckor. Med ledning av blodsockersvaret kan dosen därefter ökas enligt följande doseringsschema.


  Frukost

  Lunch

  Middag

  Vecka 1-3

  50 mg

  50 mg

  100 mg

  Vecka 4-6

  100 mg

  50 mg

  100 mg

  Vecka 7-9

  100 mg

  100 mg

  100 mg

  Vanlig underhållsdos är 100 mg 3 gånger dagligen.

  Säkerhet och effekt för Glucobay för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts.

  Om du använt för stor mängd av Glucobay

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har tagit för stor dos ska du undvika kolhydrathaltig mat och dryck i cirka 4 - 6 timmar efter tablettintaget, annars finns risk för gasbildning, svullen buk och diarré.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Mycket vanliga: (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

  väderspänning.


  Vanliga: (färre än 1 av 10 patienter men fler än 1 av 100 användare)

  diarré, mag/buksmärta.


  Mindre vanliga: (färre än 1 av 100 patienter men fler än 1 av 1000 patienter)

  illamående , kräkningar, sura uppstötningar.


  Sällsynta: (färre än 1 av 1000 patienter men fler än 1 av 10 000)

  svullnad, ödem, gulsot.


  Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  sänkt antal trombocyter (blodplättar), allergiska reaktioner med symtom som hudutslag och nässelutslag, pneumatosis cystoides intestinalis (tarmsjukdom med gasfyllda blåsor i tarmslemhinnan), akut generaliserad exantematös pustulos (hudreaktion med utbredda hudrodnader och varblåsor)..


  Hos patienter som fått vanlig dos (50-100 mg 3 gånger dagligen) har man i sällsynta fall observerat onormala leverfunktionsvärden. Värdena kan återgå till normal nivå under pågående Glucobay-behandling. I enstaka fall har svårare leverpåverkan med eller utan gulsot förekommit. I dessa fall bör Glucobaybehandlingen genast avbrytas. Din läkare kan ordinera blodprovskontroll regelbundet under det första behandlingsåret. Det görs för att på ett tidigt stadium kunna utesluta leverpåverkan.

  Efter lansering har fall avleversjukdom, onormal leverfunktion och leverskada rapporterats. Enstaka fall av leversjukdomen fulminant hepatit med dödlig utgång har också rapporterats, framförallt från Japan.

  Om du inte följer strikt diabeteskost kan tarmsymtomen förvärras. Detta gäller speciellt vid intag av socker eller sockerhaltig mat på grund av att kolhydratjäsningen i tarmen ökar. I enstaka, ytterst sällsynta fall kan tarmvred förekomma.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. HUR GLUCOBAY SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är akarbos.

  Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, majsstärkelse.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tablett 50 mg: Vit till gulvit, rund tablett med skåra, Ø 7 mm, märkt med Bayerkors och G50.

  Brytskåran är inte till för att dela tabletten i två lika stora delar utan bara för att underlätta nedsväljning.

  Tabletter i blister: 30 st, 120 st.


  Tablett 100 mg: Vit till gulvit, avlång tablett med skåra, 13 mm i längd, märkt G100.

  Tabletten kan delas i två lika stora delar.

  Tabletter i blister: 120 st.


  Information lämnas av

  Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel 08-580 223 00.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013-08-28

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.