Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Furadantin® Tablett 50mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nitrofurantoin Varunummer: 026682 Apotekets varuid: 9156
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Furadantin är och vad det används för

  Furadantin innehåller nitrofurantoin, som har bakteriedödande effekt. Det är verksamt mot flertalet bakteriearter som orsakar urinvägsinfektioner.

  Furadantin används vid behandling av urinvägsinfektioner.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Furadantin

  5 mg och 50 mg tabletter
  nitrofurantoin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Furadantin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Furadantin
  3. Hur du använder Furadantin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Furadantin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Furadantin är och vad det används för

  Furadantin innehåller nitrofurantoin, som har bakteriedödande effekt. Det är verksamt mot flertalet bakteriearter som orsakar urinvägsinfektioner.

  Furadantin används vid behandling av urinvägsinfektioner.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Furadantin

  Använd inte Furadantin

  Ska inte ges till nyfödda eller barn under 1 månads ålder.

  Ska inte användas vid amning av barn under 1 månads ålder.

  Ska inte användas av personer med känd brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas.

  Ska inte användas vid starkt nedsatt njurfunktion eller om du är allergisk mot nitrofurantoin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Furadantin om du har någon av följande sjukdomar: sockersjuka (diabetes), blodbrist, B-vitaminbrist eller nedsatt njurfunktion.

  Ibland kan urinen brunfärgas, men det är helt ofarligt.


  Sluta att ta Furadantin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Andra läkemedel och Furadantin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  I omedelbar anslutning till förlossningen ska Furadantin ges endast efter särskilt övervägande.


  Furadantin passerar över i modersmjölken. Använd inte Furadantin vid amning av barn under 1 månads ålder.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Furadantin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Furadantin innehåller laktos

  Furadantin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Furadantin

  Ta alltid Furadantin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna: 50 mg 3 gånger dagligen under 5 dagar.

  Vanlig dos för barn (ej under 1 månads ålder): 3 mg/kg kroppsvikt och dygn uppdelat på minst två doser under en vecka.

  Furadantin skall tas tillsammans med mat, dels för att minska illamående, dels för att förbättra effekten. Tabletterna kan krossas och blandas i lite vätska eller blandas i maten.

  Vid återkommande urinvägsinfektioner är ofta långtidsbehandling under flera månader och även år nödvändig. Det är viktigt att man fullföljer medicineringen enligt läkarens ordination för att förhindra att infektionen återkommer.

  Om du tagit för stor mängd av Furadantin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du glömt att ta Furadantin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Furadantin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Illamående och kräkningar, särskilt vid högre doser och då preparatet intas på fastande mage.

  Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Symtomen är andnöd, feber, trötthet, hudutslag, klåda, huvudvärk, yrsel, diarré, astmatiska symtom, muntorrhet, muskelsmärtor.

  Yttre nervskador med symtom som krypningar och domningar i fötter och händer kan framkallas i för hög dosering i förhållande till njurfunktionen, särskilt hos personer med sockersjuka, blodbrist, B-vitamin brist eller rubbningar i syra-bas balansen. Leverpåverkan och blodbildsförändringar kan förekomma.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Svårighet att fästa blicken, håravfall. Godartad tryckökning inne i skallen. Öronspottkörtelinflammation. Sjuklig ökning av vävnad i lungorna vid långtidsbehandling. Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter så kallat angioödem (se Varningar och försiktighet).

  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal patienter): Mycket svår överkänslighets-reaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaktisk chock). Magsmärtor.


  Om något av dessa biverkningssymtom uppträder ska behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Furadantin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter Utg. dat.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är nitrofurantoin 5 mg respektive 50 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 177,5 mg respektive 132,5 mg, potatisstärkelse, metylcellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Furadantin 5 mg tabletter är gula, runda, kupiga, med krysskåra och präglingen FV inom bågar och en diameter på 9 mm.

  Förpackningsstorlek:

  50 tabletter i plastburk.


  Furadantin 50 mg tabletter är gula, runda, kupiga, med krysskåra och präglingen FZ inom bågar och en diameter på 9 mm.

  Förpackningsstorlekar:

  15 tabletter och 25 tabletter i tryckförpackning, 100 tabletter i plastburk.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon 08-630 19 00.  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016–07–18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.