Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Folacin® Tablett 5mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Folsyra Varunummer: 038547 Apotekets varuid: 14001
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Folacin är och vad det används för

  Folacin innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyran i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet.

  Folacin ges vid folsyrabrist eller vid risk för folsyrabrist.

  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Folacin

  5 mg tabletter
  folsyra

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Folacin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin
  3. Hur du använder Folacin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Folacin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Folacin är och vad det används för

  Folacin innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräcklig mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyran i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet.


  Folacin ges vid folsyrabrist eller vid risk för folsyrabrist.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering. Följ alltid läkarens ordination som är skriven på apoteksetiketten.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Folacin

  Använd inte Folacin

  • om du är allergisk (överkänslig) mot folsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i Folacin.

  Varningar och försiktighet

  • Använd inte Folacin utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

  • Folacin bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folacin.

  Andra läkemedel och Folacin

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter), p-piller, levodopa (vid Parkinsons sjukdom) och vissa antibiotika.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

  Går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Folacin påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Folacin

  Använd alltid Folacin enligt läkarens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Doseringen av Folacin är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.

  • Vanlig dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett à 5 mg dagligen i ca 2 veckor. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett à 1 mg dagligen.

  • Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folacin tas enligt läkares föreskrift.

  • Vanlig dos vid folsyrabrist hos barn (10-18 år): 1 tablett à 1 mg dagligen.


  Folacin finns även som 1 mg tablett (se separat bipacksedel för mer information).

  Om du använt för stor mängd av Folacin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Folacin

  Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att använda Folacin

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Klåda, hudutslag, nässelfeber.

  Ingen känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Folacin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är folsyra. En tablett innehåller 5 mg folsyra.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat, povidon och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Folacin 5 mg tabletter är gula, runda och kupade med brytskåra.


  Folacin 5 mg finns i burk med 98, 100 och 1000 (för dosdispensering) tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Detta läkemedel finns som 5 mg och 1 mg tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08 – 550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Tillverkare:

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro

  Sweden


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-05-13


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.