Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flutamid Mylan Tablett 250mg Tryckförpackning, 105tabl. (kalenderförp)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flutamid Varunummer: 512087 Apotekets varuid: 19741
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Flutamid Mylan är och vad det används för

  Flutamid Mylan används mot prostatacancer. Prostatan är en körtel belägen vid botten av urinblåsan hos män. Flutamid Mylan används vanligen i kombination med vissa andra läkemedel.

  Flutamid Mylan verkar genom att hindra manligt könshormon från att stimulera tillväxten av prostatacancer.

  Flutamid som finns i Flutamid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Flutamid Mylan

  250mg Tablett
  Flutamid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flutamid Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutamid Mylan
  3. Hur du använder Flutamid Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flutamid Mylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flutamid Mylan är och vad det används för

  Flutamid Mylan används mot prostatacancer. Prostatan är en körtel belägen vid botten av urinblåsan hos män. Flutamid Mylan används vanligen i kombination med vissa andra läkemedel.


  Flutamid Mylan verkar genom att hindra manligt könshormon från att stimulera tillväxten av prostatacancer.


  Flutamid som finns i Flutamid Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flutamid Mylan

  Använd inte Flutamid Mylan

  • om du är allergisk (överkänslig) mot flutamid eller eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du har en allvarlig leversjukdom

  Varningar och försiktighet

  Rådgör med läkare innan behandlingen påbörjas om du:

  • har någon hjärtkärlsjukdom

  • har nedsatt leverfunktion och/eller leverskada

  • har nedsatt njurfunktion

  Kontakta läkare om du under behandlingen får symtom som tyder på leverpåverkan till exempel:

  • gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)

  • klåda

  • mörkfärgad urin

  • buksmärta

  • trötthet

  • aptitlöshet

  • illamående eller kräkningar

  Flutamid Mylan kan förvärra ödem eller svullnad av fotleder särskilt om du sedan tidigare har benägenhet att få ödem och svullnad av fotleder.


  Lämpligt preventivmedel bör användas under behandlingen.


  Under behandlingen kan din läkare behöva kontrollera effekten med regelbundna blodprover.

  Andra läkemedel och Flutamid Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Flutamid Mylan:

  • Warfarin eller andra blodförtunnande medel

  • Teofyllin (medel mot astma)

  Flutamid Mylan med mat, dryck och alkohol

  Stor konsumtion av alkohol bör undvikas medan du tar Flutamid Mylan på grund av risk för leverskada.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Flutamid Mylan är endast avsett för behandling av manliga patienter. Preventivmedel bör användas under behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Flutamid kan medföra trötthet, yrsel och förvirring.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna information för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flutamid Mylan innehåller hjälpämnen

  Flutamid Mylan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Flutamid Mylan

  Ta alltid Flutamid Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare kommer att bestämma vilken dos som är lämplig för dig.


  Vanlig dos är 1 tablett 3 gånger dagligen (var 8:e timme).


  Behandling med Flutamid Mylan ska påbörjas cirka 4 dagar före behandlingen med andra läkemedel som används i kombination med Flutamid Mylan mot prostatacancer för att förhindra en försämring av sjukdomen.


  Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

  Om du använt för stor mängd av Flutamid Mylan

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

  Om du har glömt att använda Flutamid Mylan

  Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg om inte det är nästan dags för din nästa dos. Om så är fallet, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att använda Flutamid Mylan

  Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först rådgöra med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Flutamid Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare om du under behandlingen får symtom som tyder på leverpåverkan till exempel:

  • gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)

  • klåda

  • mörkfärgad urin

  • buksmärta

  • trötthet

  • aptitlöshet

  • illamående eller kräkningar

  Biverkningar som kan rapporterats då Flutamid Mylan använts ensamt (monoterapi):


  Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

  Förstoring av brösten och/eller ömhet i brösten, vätskeutsöndring från brösten.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

  Övergående leverpåverkan, diarré, illamående, kräkning, ökad aptit, trötthet, leverinflammation, sömnlöshet.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

  Vätskeansamling i kroppen (ödem), yrsel, huvudvärk, dimsyn, magbesvär, halsbränna, förstoppning, klåda, blåmärken, aptitlöshet, bältros, värmevallningar, svullnad, svaghet, sjukdomskänsla, törst, bröstsmärta, lupus-liknande syndrom (hud- och bindvävssjukdom), nedsatt sexuell lust, minskat antal spermier, ångest, depression.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

  Ljuskänslighet, brösttumör hos män.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Blodpropp, njurpåverkan och hjärtpåverkan på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen.

  Ökad halt testosteron i blodtest, förändringar i hårets egenskaper kan också förekomma i början av flutamidbehandlingen.


  Behandling med Flutamid Mylan tillsammans med GnRH-analoger (läkemedel som minskar produktion av könshormon):


  Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter):

  Diarré, illamående, kräkningar, värmevallningar, nedsatt sexuell lust, erektionsstörning.


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

  Leverinflammation, svullnad i brösten.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter):

  Förhöjd mängd av vissa ämnesomsättningsprodukter (urea och kreatin) i blodet, blodbrist, minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar, dåsighet, förvirring, nervositet, magbesvär, urogenitala symtom, hudutslag, muskelsvaghet, aptitlöshet, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i kroppen (ödem), irritation på injektionsstället, nedsatt leverfunktion, gulsot, depression, ångest.


  Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):

  Blodpåverkan, lungpåverkan (t.ex. andnöd), inflammatorisk lungsjukdom, mörkgul- eller gröngulfärgad urin, ljusöverkänslighet, hudrodnad, hudsår, allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning), förhöjd mängd socker i blodet, försämring av diabetes, allvarliga leversjukdomar.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Blodpropp, njurpåverkan och hjärtpåverkan på grund av syrebrist i hjärtmuskulaturen


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Flutamid Mylan ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartong efter ”Utg.Dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Flutamid Mylan är flutamid. En tablett innehåller 250 mg flutamid.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 222 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Förpackningsstorlekar: Tryckförpackning med 84 st och 105 st

  Tabletterna är ljusgula, runda, diameter 12,5 mg med skåra på ena sidan och märkta ” FT” och ”250” på var sida om skåran samt märkta med ”G” på andra sidan.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm

  Telefon: 08-555 22 750, Fax: 08-555 22 751, E-post: inform@mylan.se

  Tillverkare

  - Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL, Storbritannien

  - McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2012–02–21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.