Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fluorescite Injektionsvätska, lösning 100mg/ml Injektionsflaska, 12x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: fluorescein Varunummer: 090970 Apotekets varuid: 24003
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Du ska INTE ges Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska

  - om du är allergisk (överkänslig) mot fluorescein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Berätta för din läkare om du tror att du är överkänslig eller allergisk mot fluorescein eller något annat innehållsämne i Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare

  I denna bipacksedel finner du information om:
  2. Innan du använder läkemedlet
  3. Hur du använder läkemedlet
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur läkemedlet ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   

  2. Innan du använder läkemedlet

  Du ska INTE ges Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska

  - om du är allergisk (överkänslig) mot fluorescein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Berätta för din läkare om du tror att du är överkänslig eller allergisk mot fluorescein eller något annat innehållsämne i Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du ges Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska


  - om du har någon annan sjukdom, t.ex. hjärt-kärlsjukdom eller diabetes mellitus


  - om du har nedsatt njurfunktion. Då kan din läkare ge dig en lägre dos Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska än normalt.


  - om du använder läkemedel av typ betablockerare. Betablockerare används för att behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar och används också som ögondroppar för behandling av glaukom (grön starr). En allergisk reaktion på Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska kan orsaka hastigt blodtrycksfall. Blodtrycket kan bli lägre hos patienter som behandlas med betablockerare (t.ex. atenolol, sotalol, propranolol, metoprolol, bisoprolol).


  - om du har reagerat på fluorescein tidigare. Du kan behöva erhålla ett annat läkemedel för att dämpa illamåendet.


  -om du står på diet med lågt natriuminnehåll. Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska innehåller upp till 3,15 mmol (72,45 mg) natrium per dos.


  Om något av ovanstående påståenden gäller dig eller om du är osäker, tala om det för läkaren innan du ges Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska.

  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta läkemedel får ej användas tillsammans med andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Graviditet och fertilitet

  Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är gravid bör Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska bara användas efter det att din läkare har föreskrivit detta. Beroende på begränsad erfarenhet av detta läkemedel bör man vara försiktig med användningen av Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska under graviditet.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar. Fluorescein, den aktiva substansen i Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska går över i modersmjölk och utsöndras långsamt därifrån. Av den anledningen bör du inte amma under 7 dagar efter tillförsel av Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska. Under dessa dagar bör bröstmjölken pumpas ur och kastas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Som en del av din ögonundersökning kan du ges ögondroppar som vidgar pupillen. Detta kan tillfälligt påverka din syn och din förmåga att köra bil och använda maskiner. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän din syn har blivit normal.

  Viktig information om några innehållsämnen i Fluorescite

  Detta läkemedel innehåller upp till 3,15 mmol (72,45 mg) natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder läkemedlet


  Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska ges av din läkare. Beroende på ditt tillstånd kanske dosen behöver justeras. Eftersom detta är en produkt som inte studerats på barn finns inga uppgifter om lämplig dos för barn. Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska bör därför inte användas till patienter under 18 års ålder eftersom effekt och säkerhet inte säkerställts hos denna grupp.


  Injektion

  Oftast ges en flaska Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska vilken injiceras i en ven i armen. Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska bör inte injiceras intratekalt (i ryggmärgskanalen) eller intraarteriellt (i artärer).

  Om du har ytterligare frågor om hur Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska tillförs, kontakta läkare.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats:


  Mycket vanliga biverkningar

  Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  Illamående.


  Vanliga biverkningar

  Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  Kräkningar, magproblem, svimning, klåda, vätska eller blod läcker från venen.


  Mindre vanliga biverkningar

  Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  Huvudvärk, yrsel, stickningar i huden, hosta, känsla av trång strupe, buksmärtor, utslag, försämrad talförmåga, smärta, värmekänsla, överkänslighet, inflammation i venerna.


  Sällsynta biverkningar

  Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

  Allvarlig allergisk reaktion, hjärtstillestånd, lågt blodtryck, chock, andningsproblem eller pipljud när du andas (bronkospasm).


  Mycket sällsynta biverkningar

  Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  Anafylaktisk chock, kramper, angina pectoris, låg hjärtfrekvens, snabb hjärtfrekvens, högt blodtryck, blodkärlskramp, kramp i vadmusklerna, dålig cirkulation, hudrodnad, blekhet, blodvallningar, andningsstillestånd, vätska i lungorna, astma, försämrad andningsfunktion, svullnad i strupen, andnöd, nässvullnad, nysningar.


  Har rapporterats

  Förekommer hos ett okänt antal användare

  Stroke, bröstsmärta, medvetslöshet, skakningar, onormal eller minskad känslighet i huden, utslag, kallsvettning, hudinflammation, svettning, ödem (svullnad), allmän svaghet, hjärtinfarkt, svalgirritation, hudmissfärgning, onormal smakupplevelse och frossa.


  Efter tillförsel av Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska kan du uppleva att smaken förändras. Din hud kan bli gulfärgad; denna färg försvinner oftast efter 6–12 timmar. Din urin kan också bli skarpt gul; det kan ta 24–36 timmar innan färgen blir normal igen.


  Efter injektion kan inflammation i venen och blodproppar i venen uppkomma. Om lösningen läcker från venen under injektionen kan huden skadas och venen, nerver och vävnader nära injektionsstället inflammeras. Detta kan leda till svår smärta. Om du upplever smärta eller andra problem vid injektionsstället så kontakta din läkare. Du kan behöva få smärtstillande medel eller annan behandling för att avhjälpa problemen.


  Som tidigare nämnts kan fluorescein ge oväntade allvarliga biverkningar. De förekommer oftare om du fått liknande reaktioner på fluorescein tidigare eller om du lider av allergier (orsakade av föda eller läkemedel), eksem, astma eller hösnuva.


  Om du upplever någon av biverkningarna eller om du märker biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkaren.


  Blod- och urintester

  Det är möjligt att fluorescein kan påverka vissa blod- och urintester under 3–4 dagar efter du erhållit det. Om du ska genomgå blod- eller urintester eller ytterligare röntgenundersökningar under denna period, så berätta för läkaren att du erhållit fluorescein.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur läkemedlet ska förvaras


  - Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  - Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  - En injektionsflaska ska användas omedelbart efter det att den har öppnats.

  - Din läkare eller sköterska vet hur man förvarar Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska.

  - Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  - Använd inte Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska om injektionsflaskan är spräckt eller skadad på något sätt.

  - Lösningen ska inspekteras för att se om den innehåller partiklar eller missfärgningar innan den används. Lösningen får bara användas om den är klar och fri från partiklar.

  - Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är fluorescein.

  1 ml lösning innehåller 100 mg fluorescein (som 113,2 mg fluoresceinnatrium).

  En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 500 mg fluorescein (som 566 mg fluoresceinnatrium).


  Övriga innehållsämnen är natriumhydroxid och/eller saltsyra (för att justera surhetsgraden) samt vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska är en klar röd-orange injektionsvätska.

  Fluorescite 100 mg/ml injektionsvätska tillhandahålls i förpackningar med 12 flaskor à 5 ml injektionsvätska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Alcon Nordic A/S

  Edvard Thomsens Vej 14

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 3636 4300


  Tillverkare

  S. A. Alcon-Couvreur N. V.

  Rijksweg 14

  B-2870 Puurs

  Belgien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:  Namn på medlemsstat

  Läkemedlets namn

  Österrike

  Fluorescein 100mg/ml Injektionslösung

  Tjeckiska republiken

  Fluorescite 100mg/ml injekční roztok

  Danmark

  Anatera 100 mg/ml solution for injection

  Estland

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Finland

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Frankrike

  FLUORESCITE 100 mg/ml

  Tyskland

  Fluorescein Alcon 10%

  Ungern

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Island

  Anatera 100 mg/ml solution for injection

  Irland

  Anatera 100mg/ml solution for injection

  Lettland

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Litauen

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Nederländerna

  Fluorescite 100mg/ml oplossing voor injectie

  Norge

  Anatera 100 mg/ml solution for injection

  Polen

  Fluorescite

  Portugal

  Fluorescite 100 mg/ml solução injectável

  Slovakien

  Fluorescite

  Slovenien

  Anatera 100 mg/ml raztopina za injiciranje

  Spanien

  Fluorescite 100 mg/ml solución inyectable

  Sverige

  Fluorescite 100 mg/ml solution for injection

  Storbritannien

  Anatera 100mg/ml solution for injection  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-10


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Den fullständiga produktresumén tillhandahålls som ett separat dokument i läkemedelsförpackningen.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.