Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flumazenil B. Braun Injektionsvätska, lösning 0,1mg/ml Glasampull, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Flumazenil Varunummer: 099321 Apotekets varuid: 16304
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Flumazenil B. Braun är och vad det används för

  Flumazenil som finns i Flumazenil B. Braun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Flumazenil B. Braun är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Flumazenil B. Braun kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.

  Flumazenil B. Braun kan därför användas

  Flumazenil B. Braun kan också användas för diagnostisering eller behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av benzodiazepiner.

  Flumazenil B. Braun används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Flumazenil B. Braun

  0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning

  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Flumazenil B. Braun är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Flumazenil B. Braun
  3. Hur du använder Flumazenil B. Braun
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Flumazenil B. Braun ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Flumazenil B. Braun är och vad det används för

  Flumazenil som finns i Flumazenil B. Braun kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Flumazenil B. Braun är ett motgift (antidot) mot en specifik grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner. Bensodiazepiner har lugnande, sömngivande och muskelrelaxerande verkan. De används för att göra dig sömnig och lugna dig om du är orolig. Flumazenil B. Braun kan fullständigt eller delvis upphäva dessa effekter.


  Flumazenil B. Braun kan därför användas

  • för att väcka dig ur nedsövning som gjorts i samband med kirurgi eller vissa diagnostiska ingrepp

  • för att väcka dig om du hållits sederad för intensivvård.


  Flumazenil B. Braun kan också användas för diagnostisering eller behandling av förgiftningar eller överdoseringar orsakade av benzodiazepiner.


  Flumazenil B. Braun används till barn över 1 år för att väcka barnet när ett läkemedel med bensodiazepin har givits i sömngivande syfte under ett medicinskt ingrepp.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Flumazenil B. Braun

  Använd inte Flumazenil B. Braun

  • om du är allergisk mot flumazenil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du får bensodiazepiner för behandling av ett möjligt livshotande tillstånd (t.ex. för kontroll av trycket i hjärnan eller ett allvarligt epileptiskt anfall)

  Varningar och försiktighet

  Särskild försiktighet måste iakttas

  • om du har epilepsi och har fått behandling med bensodiazepiner under lång tid. I så fall kan administrering av Flumazenil B. Braun orsaka krampanfall.

  • om du har någon svår hjärnskada (och/eller instabilt tryck i hjärnan) eftersom Flumazenil B. Braun kan orsaka förhöjt tryck i hjärnan.

  • om du har någon leversjukdom. Din läkare kommer att justera dosen Flumazenil B. Braun noggrant.

  • om du någon gång tidigare har haft panikattacker eftersom Flumazenil B. Braun kan orsaka nya attacker.

  • om du är mycket nervös inför en operation eller tidigare har haft ångest. Läkaren kommer att justera dosen Flumazenil B. Braun noggrant.

  • om du har fått långvarig behandling med höga doser av bensodiazepiner eftersom det finns risk för abstinenssymtom (abstinenssymtom anges i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”).

  • om du är beroende av alkohol eller läkemedel. I så fall löper du ökad risk för bensodiazepintolerans och -beroende.

  • om du har någon kranskärlsjukdom. Din läkare bör informeras eftersom han/hon kan besluta att förlänga sederingen.


  Vakenhetsgrad och vitala tecken (t.ex. blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens) kontrolleras under en lämplig period efter att du har fått Flumazenil B. Braun. Eftersom Flumazenil B. Brauns verkningstid i allmänhet är kortare än bensodiazepinernas verkningstid, kan sederingen komma tillbaka. Du blir noga övervakad, möjligen på en intensivvårdsavdelning, tills effekten av Flumazenil B. Braun har avtagit.


  Om Flumazenil B. Braun ges åt dig i slutet av operationen för att väcka dig, skall det inte ges innan de muskelavslappnande medicinernas verkningar har försvunnit.


  Innan du ges Flumazenil B. Braun kommer läkaren att beakta att postoperativ smärta kan förekomma efter en större operation


  Om du inte vaknar upp efter att du har fått Flumazenil B. Braun kommer man att överväga vilken annan orsak din sedering beror på, eftersom Flumazenil B. Braun specifikt upphäver bensodiazepinernas effekter.


  Läkaren undviker snabb injektion av Flumazenil B. Braun. Om du har fått långvarig (kronisk) behandling med bensodiazepiner kan snabba injektioner med höga flumazenildoser (över 1 mg) orsaka abstinenssymtom.


  Flumazenil B. Braun rekommenderas inte för behandling av bensodiazepinberoende eller abstinenssymptom orsakade av bensodiazepiner.


  Läkaren administrerar Flumazenil B. Braun med särskild försiktighet vid fall av blandförgiftning med bensodiazepiner och vissa typer av andra antidepressiva medel (så kallade cykliska antidepressiva medel som t.ex. imipramin, klomipramin, mirtazapin eller mianserin). Toxiciteten av dessa antidepressiva medel kan maskeras av skyddande bensodizepineffekter (se även avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Flumazenil B. Braun”).

  Tecken på en signifikant överdos med cykliska antidepressiva medel omfattar:

  • vidgning av pupillen, oförmåga att urinera, muntorrhet

  • allvarlig eller potentiellt livshotande tillstånd som agitation, andningssvårigheter, kramper, hjärtbesvär och koma.

  Barn

  Barn som tidigare sederats med midazolam ska noga observeras på intensivvårdsavdelning i minst 2 timmar efter administration av Flumazenil B. Braun. Återkommande sedering eller andningssvårigheter kan förekomma. Om barnet sederats med andra bensodiazepiner ska övervakningen anpassas enligt deras förväntade verkningstid.


  Barn som är 1 år eller yngre ska endast ges av Flumazenil B. Braun efter att riskerna noga vägts mot fördelarna med en behandling.


  Barn ska endast ges Flumazenil B. Braun efter avsiktlig sedering. Det finns otillräcklig information för andra indikationer. Detsamma gäller barn under 1 års ålder.

  Andra läkemedel och Flumazenil B. Braun

  Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


  Flumazenil motverkar effekten av alla läkemedel som verkar via bensodiazepinreceptorn. Detta omfattar läkemedel som inte tillhör gruppen bensodiazepiner men som har samma verkningsprincip, t.ex. zopiklon, triazolopyridazin och övriga läkemedel.


  Bensodiazepiner kan maskera de toxiska effekterna av vissa psykofarmaka (särskilt tricykliska antidepressiva medel, t.ex. imipramin, se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”). Då man använder flumazenil för att behandla en oavsiktlig överdos måste man ta i beaktande att de toxiska (= giftiga) effekterna av sådana läkemedel som tagits samtidigt kan öka när bensodiazepineffekten avtar.


  Interaktioner med andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet, eller alkohol, har inte observerats.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Eftersom erfarenheterna av Flumazenil B. Braun under graviditet är otillräckliga, ska Flumazenil B. Braun användas med försiktighet under graviditet och endast om nyttan för dig är större än de eventuella riskerna för det ofödda barnet. Administration av Flumazenil B. Braun under pågående graviditet är inte kontraindicerat i nödsituationer.


  Det är inte känt om Flumazenil B. Braun utsöndras i bröstmjölken. Du ska därför avstå från amning i 24 timmar efter administrering av Flumazenil B. Braun. Administrering av Flumazenil B. Braun under amning är inte kontraindicerat i nödsituationer.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Man ska inte köra bil, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst 24 timmar efter att man fått Flumazenil B. Braun för upphävande av bensodiazepiners sedativa verkningar. Detta eftersom det är möjligt att sederingen återkommer.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Flumazenil B. Braun innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml injektionsvätska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


  3. Hur du använder Flumazenil B. Braun

  Flumazenil B. Braun ges av din narkosläkare eller en erfaren läkare. Flumazenil B. Braun ges som en intravenös injektion (i en ven) eller utspädd som en intravenös infusion (som dropp under en längre tidsperiod).


  Flumazenil kan användas samtidigt med andra återupplivningsåtgärder.


  Den rekommenderade doseringen anges nedan:


  Vuxna

  Nedsövning

  Intensivvård

  Dos:

  Inledningsdos:

  0,2 mg administrerat intravenöst under 15 sekunders tid.

  Inledningsdos:

  0,3 mg administrerat intravenöst.

  Ytterligare en dos på 0,1 mg kan injiceras och upprepas med 60 sekunders mellanrum, om den önskade medvetandegraden inte uppnås inom 60 sekunder (upp till en maximal dos på 1,0 mg).

  Ytterligare en dos på 0,1 mg kan injiceras och upprepas med 60 sekunders mellanrum, om den önskade medvetandegraden inte uppnås inom 60 sekunder (upp till en maximal dos på 2,0 mg).

  Den vanliga dosen som krävs ligger mellan 0,3 och 0,6 mg, men kan variera beroende på patientens egenskaper och vilken bensodiazepin som använts.

  Om dåsighet återkommer kan en andra bolusinjektion ges. En intravenös infusion på
  0,1- 0,4 mg/h kan vara användbar. Infusionshastigheten bör avpassas individuellt för att uppnå önskad medvetandegrad.


  Infusionen bör avbrytas var 6:e timme för att kontrollera om sedering återkommer.


  Spädbarn och småbarn, barn och ungdomar (från 1 till 17 år)

  Upphävande av ytlig sövning med bevarad andning

  Dos:

  Injicering av 0,01 mg/kg kroppsvikt (maximal dos 0,2 mg) administrerat intravenöst under 15 sekunders tid. Om patienten inte uppnår den önskade medvetandenivån efter 45 sekunder kan man ge en tilläggsinjektion på 0,01 mg/kg (upp till 0,2 mg).

  Injektionerna kan vid behov upprepas med 60 sekunders mellanrum (högst 4 gånger) upp till en maximal dos på 0,05 mg/kg eller en total dos på 1 mg, beroende på vilken dos som är lägst.


  Nyfödda, spädbarn och småbarn under 1 år

  Det finns otillräckligt med information om användandet av Flumazenil B. Braun till barn under 1 år. Flumazenil B. Braun ska därför endast ges åt barn under 1 år om den potentiella nyttan för barnet överstiger de möjliga riskerna (se även avsnitt 2 “Varningar och försiktighet, Barn”)


  Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion
  Hos patienter med försämrad leverfunktion kan elimineringen av flumazenil vara långsammare än normalt. Därför rekommenderas en noggrann dosjustering.


  För patienter med försämrad njurfunktion krävs inga dosjusteringar.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  För information avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal, se slutet av denna bipacksedel.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • onormalt snabb och djup andning (hyperventilering)

  • störningar i talförmågan


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • långsam eller snabb hjärtfrekvens, extra hjärtslag (extrasystole)

  • andningssvårigheter

  • bröstsmärtor


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • kramper (hos patienter med epilepsi eller allvarlig leversvikt, huvudsakligen efter långtidsbehandling med bensodiazepiner eller vid blandmissbruk av flera mediciner.

  • allergiska reaktioner, inklusive svåra reaktioner som orsakas av allergi (anafylaxi), kan förekomma.


  Andra biverkningar omfattar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • agitation (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

  • svårigheter att somna och att sova ostört (insomnia), sömnighet (somnolens)

  • yrsel, huvudvärk

  • ofrivilliga darrningar eller skakningar (tremor)

  • muntorrhet

  • förnimmelser i huden (t.ex. kyla, värme, stickande eller kittlande, tryckkänsla) utan någon stimulering (parestesi)

  • dubbelseende, skelning (strabismus), ökad tårbildning (rinnande ögon)

  • svettning

  • lågt blodtryck, blodtrycksfall då man reser sig från liggande till stående läge (ortostatisk hypotoni)

  • illamående (under narkos)

  • kräkningar (under narkos), hicka

  • trötthet

  • smärta vid injektionsstället.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • ångest, rädsla (efter snabb injektion, kräver inte behandling)

  • hjärtklappning (palpitationer, efter snabb injektion, kräver inte behandling)

  • onormal hörsel

  • hosta, nästäppa

  • hudrodnad

  • frossa.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • panikattacker hos patienter med tidigare panikreaktioner

  • tillfälligt ökat blodtryck (vid uppvaknande)

  • känslomässig instabilitet

  • onormalt gråtande, agitation och aggressiva reaktioner.


  Flumazenil B. Braun kan orsaka abstinenssymptom om du har behandlats med bensodiazepiner under en längre tidsperiod (ingen känd frekvens). Sådana symtom omfattar upphetsning, ångest, känslomässig instabilitet, förvirring och onormala känselförnimmelser.


  I allmänhet skiljer sig inte biverkningarna hos barn mycket från vuxnas. Onormal gråt, upphetsning och aggressiva reaktioner kan förekomma om Flumazenil B. Braun används för att väcka ditt barn från sedering.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Flumazenil B. Braun ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP respektive Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.


  Hållbarhet efter öppnandet: läkemedlet ska användas omedelbart.


  Hållbarhet efter utspädning: 24 timmar.


  Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för 24 timmar vid 25 ºC. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall läkemedlet användas omedelbart.

  Om det inte används omedelbart så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 - 8ºC, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Använd inte Flumazenil B. Braun om inte lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar.


  Oanvänd lösning ska kasseras i enlighet med lokalt gällande krav.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är flumazenil.


  En milliliter innehåller 0,1 mg flumazenil.

  En ampull på 5 ml innehåller 0,5 mg flumazenil.

  En ampull på 10 ml innehåller 1,0 mg flumazenil.


  Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, koncentrerad ättiksyra, natriumklorid, 4 % natriumhydroxidlösning, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Flumazenil B. Braun är en klar och färglös injektionsvätska, lösning och koncentrat till infusionsvätska, lösning i ofärgade glasampuller.


  Följande förpackningsstorlekar finns:

  Pappkartonger med 5 eller 10 ampuller à 5 ml lösning

  Pappkartonger med 5 eller 10 ampuller à 10 ml lösning


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  B. Braun Melsungen AG
  Carl‑Braun‑Strasse 1
  34212 Melsungen
  Tyskland


  Post adress:
  34209 Melsungen
  Tyskland


  Tel: + 49 5661 71 0
  Fax: + 49 5661 71 4567


  Tillverkare:

  Hameln Pharmaceuticals Gmbh
  Langes Feld 13
  31789 Hameln
  Tyskland


  Tel: + 49 5151/581‑0
  Fax: + 49 5151/581‑258


  Information lämnas av:


  B. Braun Medical AB
  Box 110
  18211 Danderyd


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Österrike

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml Injektionslösung und Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Belgien

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml oplossing voor injectie

  Tyskland

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml Injektionslösung und Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Spanien

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml solución inyectable EFG

  Finland

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injektioneste, liuos

  Island

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml stungulyf

  Italien

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml soluzione iniettabile

  Luxemburg

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml Injektionslösung und Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Nederländerna

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml, oplossing voor injectie

  Norge

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

  Polen

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

  Portugal

  Flumazenilo B. Braun 0,1 mg/ml solução injectável

  Sverige

  Flumazenil B. Braun 0,1 mg/ml injektionsvätska, lösning


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-11-18


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Då Flumazenil B. Braun används som infusion måste preparatet spädas före infusionen. Flumazenil B. Braun ska endast spädas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukos eller 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumklorid + 25 mg/ml (2,5 %) glukos. Flumazenils kompatibilitet med andra injektionsvätskor har inte utretts.

  Detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel förutom de som finns nämnda i detta avsnitt.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.