Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Flagyl® Tablett 200mg Blister, 21tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metronidazol Varunummer: 025718 Apotekets varuid: 6835
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Flagyl (metronidazol) dödar vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier) och har dessutom effekt mot infektioner orsakade av encelliga organismer (protozoer).Flagyl används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Flagyl används också för att undvika infektioner i samband med operation och vidare för att behandla infektioner orsakade av vissa encelliga organismer (protozoer).Exempel på tillfällen då Flagyl används: Vid infektioner i bukhålan; Crohns sjukdom i aktivt skede; vissa infektioner i slidan samt infektioner som utgår från tänderna.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Flagyl

  200 mg resp 400 mg Tabletter
  Metronidazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU TAR FLAGYL
  3. HUR DU TAR FLAGYL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR FLAGYL SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD FLAGYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Flagyl (metronidazol) dödar vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier) och har dessutom effekt mot infektioner orsakade av encelliga organismer (protozoer).
  Flagyl används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Flagyl används också för att undvika infektioner i samband med operation och vidare för att behandla infektioner orsakade av vissa encelliga organismer (protozoer).
  Exempel på tillfällen då Flagyl används: Vid infektioner i bukhålan; Crohns sjukdom i aktivt skede; vissa infektioner i slidan samt infektioner som utgår från tänderna.

  2. INNAN DU TAR FLAGYL

  Ta inte Flagyl:

  • om du är allergisk mot metronidazol, liknande substanser eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

  Var särskilt försiktig med Flagyl

  Vid långtidsbehandling med Flagyl (t.ex. vid Crohns sjukdom) kan stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall förekomma. Kontakta läkare om du får sådana symtom.

  Flagyl skall användas med försiktighet till personer som lider av vissa sjukdomar i hjärnan eller nervsystemet.
  Flagyl kan mörkfärga urin.


  Flagyl kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


  Sluta att ta Flagyl och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

  Användning av andra läkemedel

  Behandlingen med Flagyl kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot:

  • alkoholism (disulfiram)

  • blodpropp (warfarin)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin)

  • epilepsi (fenytoin, fenobarbital)

  • cancer (5-fluorouracil, busulfan)

  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering, även receptfri sådan.

  Användning av Flagyl med mat och dryck

  Om alkohol intas under pågående Flagylbehandling kan reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla uppträda. Alkoholförtäring bör därför undvikas under behandlingen och minst ett dygn efter avslutad Flagylbehandling.

  Graviditet och amning

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med din läkare innan du använder Flagyl under graviditet.

  Flagyl passerar över i modersmjölk. Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Förvirring, yrsel, hallucinationer, kramper respektive övergående synförändringar är sällsynta biverkningar av Flagyl.
  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. HUR DU TAR FLAGYL

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Flagyl tabletter ska sväljas.


  Doseringsanvisning. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstypen. Redan efter ett par dagar kan besvären avta. Det är emellertid mycket viktigt att kuren fullföljs enligt anvisningen på apoteksetiketten. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

  Om du har tagit för stor mängd av Flagyl

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Flagyl orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Diffusa symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående. En metallisk smak i munnen.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni).


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Feber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, lokal vätskesvullnad och blodtrycksfall (anafylaxi). Blodbildsförändringar såsom agranulocytos, se ”Var särskilt försiktig med Flagyl”. Huvudvärk. Stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall. Inflammation i munnen (munmukosit), smärta i maggropen, illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, smakförändringar. Inflammation i bukspottkörteln. Hudreaktioner såsom utslag, rodnad, blåsor, klåda. Svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), se ”Var särskilt försiktig med Flagyl”. Värmevallning. Förvirring, hallucinationer. Övergående synförändringar. Urinen kan tillfälligt mörkfärgas, vilket är ofarligt. Leverpåverkan (bl.a. gulsot).


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Påverkan på hjärnan som kan orsaka förvirring, rubbning i samordningen av muskelrörelser (ataxi), talrubbning, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus), darrningar och ostadig gång. Dessa biverkningar försvinner när behandlingen upphör.


  Andra biverkningar (Ingen känd frekvens): Hjärnhinneinflammation. Ögonsmärta (optisk neurit, optisk neuropati). Försämrad hörsel/hörselnedsättning. Tinnitus. Sänkt stämningsläge. Missfärgning eller beläggning på tungan. Läkemedelsutlösta hudutslag (utslag som återkommer på samma plats vid upprepad behandling), Steven-Johnsons syndrom med symtom som allvarlig hud- och slemhinnepåverkan och hög feber. Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning).


  Biverkningarnas frekvens, typ och svårighetsgrad hos barn är desamma som hos vuxna.
  Höga doser och långtidsbehandling ökar risken för biverkningar.
  Tala om för din läkare om du får biverkningar.

  5. HUR FLAGYL SKA FÖRVARAS

  Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter Utg.dat.
  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  En tablett innehåller:

  • Den aktiva substansen är 200 mg respektive 400 mg metronidazol.

  • Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, makrogol och hypromellos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Flagyl 200 mg tabletter är vita, runda (diameter ca 10 mm), kupade med texten “FLAGYL 200” präglat på ena sidan.
  Flagyl 400 mg tabletter är vita, kapselformade (längd ca 18 mm) med texten “FLAGYL 400” präglat på ena sidan.


  200 mg tabletter:
  Blisterförpackning med 21 tabletter


  400 mg tabletter:
  Blisterförpackningar med 14 respektive 30 tabletter
  Plastburk med 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-10-18

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.