Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

FIRMAGON Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 120mg Startförpackning, injektionsflaskor 2st pulver + 2st vätska, 2st sprutor, 2st + 2st nålar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Degarelix Varunummer: 040251 Apotekets varuid: 23373
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad FIRMAGON är och vad det används för

  FIRMAGON innehåller degarelix.

  Degarelix är en syntetisk hormonblockerare som används vid behandling av prostatacancer hos vuxna män. Degarelix liknar ett naturligt hormon (gonadotropinfrisättande hormon, GnRH) och blockerar dess effekter genom en direkt verkan. Därigenom minskar degarelix omedelbart nivån av det manliga hormonet testosteron som stimulerar prostatacancer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  FIRMAGON

  120 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
  degarelix

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad FIRMAGON är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder FIRMAGON
  3. Hur du använder FIRMAGON
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur FIRMAGON ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad FIRMAGON är och vad det används för

  FIRMAGON innehåller degarelix.

  Degarelix är en syntetisk hormonblockerare som används vid behandling av prostatacancer hos vuxna män. Degarelix liknar ett naturligt hormon (gonadotropinfrisättande hormon, GnRH) och blockerar dess effekter genom en direkt verkan. Därigenom minskar degarelix omedelbart nivån av det manliga hormonet testosteron som stimulerar prostatacancer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder FIRMAGON

  Använd inte FIRMAGON

  • om du är allergisk mot degarelix eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala om för läkaren om du har något av följande:

  • Några kardiovaskulära tillstånd eller problem med hjärtrytmen (arytmi) eller behandlas med läkemedel mot detta tillstånd. Risken för hjärtrytmrubbningar kan öka vid användning av FIRMAGON.

  • Diabetes mellitus. Förvärring eller debut av diabetes kan inträffa. Om du har diabetes kan du behöva mäta blodsockret oftare.

  • Leversjukdom. Leverfunktionen kan behöva övervakas.

  • Njursjukdom. Användning av FIRMAGON har inte undersökts hos patienter med allvarlig njursjukdom.

  • Osteoporos (benskörhet) eller något annat tillstånd som kan påverka styrkan i dina ben. En minskad testosteronnivå kan minska kalcium i benet (benförtunning).

  • Allvarlig överkänslighet. Användning av FIRMAGON har inte undersökts hos patienter med allvarliga överkänslighetsreaktioner.

  Barn och ungdomar

  Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar.

  Andra läkemedel och FIRMAGON

  FIRMAGON kan påverka vissa läkemedel som används mot hjärtrytmrubbningar (t ex kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller andra läkemedel som kan påverka hjärtrytmen (t ex metadon (som används för smärtlindring eller som avgiftning vid missbruk), cisaprid, moxifloxacin (ett antibiotika), antipsykotiska medel).


  Tala om för läkaren om du tar, eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Trötthet och yrsel är vanliga biverkningar som kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Dessa biverkningar kan orsakas av behandlingen eller vara symtom på sjukdomen.


  3. Hur du använder FIRMAGON

  Detta läkemedel injiceras vanligen av en sköterska eller läkare.


  Rekommenderad startdos är två injektioner om 120 mg. Därefter kommer du att få en injektion om 80 mg per månad. Den injicerade vätskan bildar en gel från vilken degarelix frisätts under en månad.


  FIRMAGON får ENDAST injiceras under huden (subkutant). FIRMAGON får INTE ges i ett blodkärl (intravenöst). Försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika injektion i en ven av misstag. Injektionsstället varierar inom bukområdet.

  Om du har glömt att använda FIRMAGON

  Tala med läkaren om du tror att din månadsdos av FIRMAGON har glömts bort.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  Mycket allvarliga allergiska reaktioner är sällsynta för detta läkemedel. Upplever du svåra utslag, klåda och får svårighet att andas, kan detta vara symptom på en allvarlig allergisk reaktion.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  Värmevallningar, smärta och rodnad vid injektionsstället. Biverkningar vid injektionsstället är vanligare med startdosen än med underhållsdosen.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • svullnad, knutor och förhårdnad på injektionsstället

  • frossa, feber eller influensaliknande symtom efter injektionen

  • sömnproblem, trötthet, yrsel, huvudvärk

  • viktökning, illamående, diarré, förhöjda leverenzymvärden

  • ökad svettning (inkluderat nattliga svettningar), hud­utslag

  • blodbrist (anemi)

  • smärta och obehag i muskler och skelett

  • förminskad testikelstorlek, bröst­svullnad, impotens


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • förlust av sexualdrift, smärta i testiklarna, bäcken­smärta, utebliven sädesuttömning, irritation i genitalierna, bröst­smärta

  • depression, mental försämring

  • hudrodnad, håravfall, knutor i huden, känselbortfall

  • allergiska reaktioner, nässelfeber, klåda

  • nedsatt aptit, förstoppning, kräkning, muntorrhet, buk­smärta, magbesvär, blodsockerhöjning/diabetes, kolesterolökning, förändringar av kalcium i blodet, viktminskning

  • högt blodtryck, förändringar i hjärtrytmen, förändringar i EKG (QT-förlängning), känsla av oregelbundna hjärt­slag, andnöd, svullna händer och fötter

  • muskel­svaghet, muskelryckningar, svullna/stela leder, ben­skörhet/ben­brist, ömma leder

  • tätare och brådskande urinering, svårighet att urinera, smärtsam urinering, nattlig urinering, försämrad njurfunktion, inkontinens

  • dimsyn

  • obehag vid injektion inklusive blodtrycksfall och långsam hjärtrytm (vasovagal reaktion)

  • sjukdomskänsla


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  Neotropen feber (ett mycket lågt antal vita blodkroppar i kombination med feber), hjärtattack och hjärtsvikt.


  Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • infektion, abscess eller nekros (lokal vävnadsdöd) vid injektionsstället


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur FIRMAGON ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på ytterkartong, injektionsflaska och spruta. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Efter beredning

  Detta läkemedel är hållbart i 2 timmar vid 25ºC.

  På grund av risken för mikrobiologisk kontaminering bör detta läkemedel användas omedelbart. Om det inte används omedelbart är användning av detta läkemedel användarens ansvar.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är degarelix. Varje injektionsflaska innehåller 120 mg degarelix (som acetat). 1 ml färdigberedd lösning innehåller 40 mg degarelix.

  • Övrigt innehållsämne i pulver är mannitol (E421).

  • Vätskan består av vatten till injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  FIRMAGON är ett pulver och lösningsmedel för injektionsvätska, lösning. Pulvret är vitt till benvitt. Lösningsmedlet är en klar, färglös lösning.


  Förpackningsstorlek med 2 tråg innehållande:

  2 injektionsflaskor med pulver innehållande 120 mg degarelix och 2 förfyllda sprutor med 3 ml

  spädningsvätska, 2 sprutkolvar, 2 adaptrar till injektionsflaska och 2 injektionsnålar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Ferring Pharmaceuticals A/S

  Kay Fiskers Plads 11

  DK-2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +45 88 33 88 34


  Tillverkare

  Ferring GmbH

  Wittland 11

  D-24109 Kiel

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  nv Ferring sa

  Tel/Tél: +32-53 72 92 00

  ferringnvsa@ferring.be

  Lietuva

  UAB PharmaSwiss

  Tel: +370 5 2790762

  lithuania.info@pharmaswiss.com

  България

  Аквaxим АД

  Тел.: +359 2 807 5022

  aquachim@aquachim.bg

  Luxembourg/Luxemburg

  nv Ferring sa

  Belgique/Belgien

  Tel/Tél: +32-53 72 92 00

  ferringnvsa@ferring.be

  Česká republika

  Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

  Tel: +420 241 041 111

  czinfo@ferring.com

  Magyarország

  Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  Tel.: +36 1 236 3800

  ferring@ferring.hu

  Danmark

  Ferring Lægemidler A/S

  Tlf: +45 88 16 88 17

  Malta

  E.J. Busuttil Ltd

  Tel: +356 21447184

  admin@ejbusuttil.com

  Deutschland

  Ferring Arzneimittel GmbH

  Tel: +49-(0)431-5852 0

  info-service@ferring.de

  Nederland

  Ferring BV

  Tel: +31-235680300

  infoNL@ferring.com

  Eesti

  PharmaSwiss Eesti OÜ

  Tel: +372 682 7400

  estonia.info@pharmaswiss.com

  Norge

  Ferring Legemidler AS

  Tlf: +47 22 02 08 80

  mail@oslo.ferring.com

  Ελλάδα

  Ferring Ελλάς MEΠΕ

  Τηλ: +30 210 68 43 449

  Österreich

  Ferring Arzneimittel GesmbH

  Tel: +43 1 60 808 0

  office@ferring.at

  España

  Ferring, S.A.U.

  Tel: +34 91 799 47 80

  es0-Registros@ferring.com

  Polska

  Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z.o.o.

  Tel.: +48 22 246 06 80

  ferring@ferring.pl

  France

  Ferring S.A.S.

  Tél : +33 1 49 08 91 23

  Portugal

  Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

  Tel: +351 21 940 51 90

  geral@ferring.com

  Hrvatska

  PharmaSwiss d.o.o.

  Tel: +385(1)6311-833

  România

  Ferring Pharmaceuticals SA

  Reprezentanţa în România

  Tel: +40 356 113 270

  Ireland

  Ferring Ireland Ltd.

  Tel: +353 (0)1 4637355

  enquiries.ireland@ferring.com

  Slovenija

  SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

  Tel: +386 1 5899 179

  regulatory@salus.si

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 70 00

  Slovenská republika

  FERRING Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 54 416 010

  SK0-Recepcia@ferring.com

  Italia

  Ferring S.p.A.

  Tel: +39 02 640 00 11

  Suomi/Finland

  Ferring Lääkkeet Oy

  Puh/Tel: +358-207 401440

  info@ferring.fi

  Κύπρος

  A. Potamitis Medicare Ltd

  Τηλ: +357 22583333

  a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

  Sverige

  Ferring Läkemedel AB

  Tel: +46 40 691 69 00

  info@ferring.se

  Latvija

  PharmaSwiss SIA Latvia

  Tālr.: +371 6 750 2185

  latvia.info@pharmaswiss.com

  United Kingdom

  Ferring Pharmaceuticals Ltd

  Tel: +44 844 931 0050

  contact@ferring.co.uk


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–07–01


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Bruksanvisning för korrekt användning


  OBSERVERA:

  • SKAKA INTE INJEKTIONSFLASKAN


  Förpackningen innehåller två injektionsflaskor med pulver och två förfyllda injektionssprutor med spädningsvätska som måste färdigställas för subkutan injektion. Nedanstående procedur måste alltså upprepas en gång.


  Fastsättning av adapter på injektionsflaska

  1. Ta bort skyddet från adapterförpackningen. Sätt fast adaptern på injektionsflaskan med pulver genom att pressa ner adaptern tills spetsen trycks genom gummiproppen och adaptern knäpps på plats.

  2. Förbered den förfyllda sprutan genom att sätta fast sprutkolven.

  Fastsättning av spruta på injektionsflaska

  3. Ta bort skyddshatten från den förfyllda sprutan. Sätt fast sprutan på injektionsflaskan med pulver genom att skruva fast den på adaptern. Överför all spädningsvätska till injektionsflaskan med pulver.

  Upplösning av pulver

  4. Med sprutan fortfarande fastsatt på adaptern, snurra försiktigt tills vätskan är klar och utan olösta partiklar. Om pulvret fäster vid glaset ovanför vätskeytan kan injektionsflaskan lutas försiktigt.

  För att undvika skumbildning: skaka inte flaskan.


  En ring med små luftbubblor på vätskans yta är acceptabelt. Beredningsprocessen tar vanligtvis några minuter men kan i vissa fall ta upp till 15 minuter.

  Updrag av injektionslösning

  5. Vänd injektionsflaskan upp-och-ner och dra upp lösningen till markeringen på injektionssprutan.


  Se alltid till att dra upp exakt volym och avlägsna eventuella luftbubblor.

  6. Ta bort sprutan från adaptern och sätt fast nålen för djup subkutan injektion på sprutan.

  Subkutan injektion

  7. Utför en djup subkutan injektion. För att göra detta:

  Ta tag i huden på buken, lyft upp den subkutana vävnaden och stick in nålen djupt i minst 45 graders vinkel.


  Injicera 3 ml FIRMAGON 120 mg långsamt omedelbart efter beredningen*.

  8. Injektionerna bör inte ges i områden där patienten exponeras för tryck, t ex i närheten av bälte eller byxlinning eller nära revbenen.

  Injicera inte direkt i en ven. Dra försiktigt tillbaka kolven för att se om blod sugits upp. Om det finns blod i sprutan kan produkten inte längre användas. Avbryt processen och kassera sprutan och nålen. (Färdigställ en ny dos för patienten.)

  9. Upprepa beredningsprocessen för den andra dosen. Välj ett annat injektionsställe och injicera 3 ml.

  * Kemisk och fysisk stabilitet vid användning har visats för 2 timmar vid 25ºC. Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte beredningsmetoden utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.