Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ferriprox® Filmdragerad tablett 500mg Plastburk, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Deferipron Varunummer: 003687 Apotekets varuid: 17679
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ferriprox är och vad det används för

  Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron. Ferriprox är ett läkemedel som avlägsnar järn från kroppen

  Ferriprox används för att behandla järnöverskott orsakat av upprepade blodtransfusioner hos patienter med thalassaemia major när gängse behandling med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller otillräcklig.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ferriprox

  500 mg filmdragerade tabletter
  deferipron

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4 .

  • Bifogat denna bipacksedel finner du ett påminnelsekort för patient/vårdare. Du bör lossa kortet, fylla i det och läsa det noggrant. Du bör alltid ha kortet med dig.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ferriprox är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox
  3. Hur du tar Ferriprox
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ferriprox ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ferriprox är och vad det används för

  Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron. Ferriprox är ett läkemedel som avlägsnar järn från kroppen


  Ferriprox används för att behandla järnöverskott orsakat av upprepade blodtransfusioner hos patienter med thalassaemia major när gängse behandling med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller otillräcklig.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

  Ta inte Ferriprox:

  • om du är allergisk mot deferipron eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du haft flera episoder av neutropeni (lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

  • om du haft agranulocytos (mycket lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

  • om du för närvarande tar läkemedel som ger upphov till neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Andra läkemedel och Ferriprox”).

  • om du är gravid eller ammar.

  Varningar och försiktighet:

  • den allvarligaste biverkningen som kan uppkomma medan du tar Ferriprox är att antalet vita blodceller (neutrofiler) blir mycket lågt. Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Eftersom vita blodceller hjälper till att bekämpa infektion kan ett lågt neutrofilantal utsätta dig för risken att utveckla en allvarlig och eventuellt livshotande infektion. För att kontrollera att du inte får neutropeni kommer läkaren att be dig lämna prov för regelbundna blodtest (för att kontrollera antalet vita blodceller) så ofta som varje vecka medan du behandlas med Ferriprox. Det är mycket viktigt att du kommer på dessa återbesök. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som medföljer denna information. Om du får infektionssymtom som feber, halsont eller influensaliknande symtom ska du omedelbart tala om det för din läkare

  • om du är HIV-positiv eller om din njur- eller leverfunktion är nedsatt kan läkaren rekommendera ytterligare tester.


  Din läkare kommer också att be dig komma för provtagning för att kontrollera järnöverskottet i kroppen. Dessutom kanske han eller hon också ber dig genomgå en leverbiopsi.

  Användning av andra läkemedel och Ferriprox

  Ta inte läkemedel som orsakar neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Ta inte Ferriprox”). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Ta inte aluminiumbaserade antacida (syraneutraliserande medel) samtidigt med Ferriprox.


  Vänd dig till läkare eller apotekspersonal innan du tar vitamin C samtidigt med Ferriprox

  Graviditet och amning

  Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om du försöker bli gravid. Detta läkemedel kan skada ditt barn allvarligt. Du måste använda ett effektivt preventivmedel medan du tar Ferriprox. Fråga din läkare vilken metod som är bäst för dig. Om du blir gravid medan du tar Ferriprox ska du genast sluta ta medicinen och meddela din läkare.


  Ta inte Ferriprox om du ammar. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som är bifogat denna bipacksedel.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Ej relevant.


  3. Hur du tar Ferriprox

  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Hur mycket Ferriprox du ska ta beror på din kroppsvikt. Vanlig dos är 25 mg/kg, 3 gånger per dag, för att nå en total daglig dos på 75 mg/kg. Den totala dagliga dosen ska inte överstiga 100 mg/kg. Ta den första dosen på morgonen, den andra dosen mitt på dagen och den tredje dosen på kvällen. Ferriprox kan tas med eller utan mat; det kan dock vara enklare att komma ihåg att ta Ferriprox om du tar det i samband med dina måltider.

  Om du har tagit för stor mängd av Ferriprox

  Det finns inga rapporter om akut överdos med Ferriprox. Om Du av en händelse har tagit mer än den föreskrivna doseringen ska Du kontakta Din läkare.

  Om du har glömt att ta Ferriprox

  Ferriprox är effektivast om du inte hoppar över någon dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det och ta nästa dos vid vanlig tid. Om du skulle missa mer än en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt utan fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ändra inte din dagliga dos utan att först tala med din läkare.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Den allvarligaste biverkningen av Ferriprox är ett mycket lågt antal vita blodkroppar (neutrofiler). Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Ett lågt antal vita blodkroppar kan associeras med en allvarlig och potentiellt livshotande infektion. Rapportera omedelbart till läkaren alla symtom på infektion såsom: feber, halsont eller influensaliknande symtom.


  Mycket vanliga biverkningar (kan påverka fler än 1 person av 10):

  • buksmärta

  • illamående

  • kräkning

  • rödaktig/brun missfärgning av urinen


  Om du mår illa eller kräks kan det hjälpa att ta Ferriprox i samband med mat. Missfärgad urin är en mycket vanlig biverkning och är inte skadligt.


  Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

  • lågt antal vita blodceller (agranulocytos och neutropeni)

  • huvudvärk

  • diarré

  • ökning av leverenzymer

  • trötthet

  • ökad aptit


  Okänd frekvens (kan inte bedömas från tillgängliga uppgifter):

  • allergiska reaktioner bl.a. hudutslag eller nässelfeber


  Händelser med ledsmärta och svullnad varierade från lindrig smärta i en eller flera leder till allvarlig funktionsnedsättning. I de flesta fall försvann smärtan medan patienterna fortsatte att ta Ferriprox.


  Vid uppföljning efter godkännandet av Ferriprox har neurologiska störningar (t.ex. skakningar, gångrubbningar, dubbelseende, ofrivilliga muskelsammandragningar, problem med rörelsekoordination) rapporterats hos barn som frivilligt förskrivits mer än dubbla den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under flera år. De tillfrisknade från dessa symtom efter det att Ferriprox hade satts ut.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ferriprox ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.


  Förvaras vid högst 30ºC.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är deferipron. Varje tablett innehåller 500 mg deferipron.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: Mikrokristallin cellulose, Magnesiumstearat, Kolloidal kiseldioxid.

  Tablettdragering: Hypromellos, Makrogol, Titandioxid.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Ferriprox-tabletterna är vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter som är märkta med ”APO” och ”500” på ena sidan och är släta på den andra. Tabletterna är skårade och kan brytas på mitten. Ferriprox är förpackat i flaskor om 100 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Apotex Europe B.V.

  Darwinweg 20

  2333 CR Leiden

  Nederländerna


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  Apotex Nederland B.V.

  Bio Science Park

  Archimedesweg 2

  2333 CN Leiden

  Nederländerna


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tél/Tel: + 44 1638 72 23 80

  Lietuva

  Swedish Orphan Biovitrum International AB

  c/o UAB CentralPharma Communications

  Tel: + 370 5 2430444

  България

  Chiesi Bulgaria Ltd.

  Тел.: +359 29236524 

  Luxembourg/Luxemburg

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tél/Tel: + 44 1638 72 23 80

  Česká republika

  Apotex (ČR) s.r.o.

  Tel: +00420 234 705 700

  Magyarország

  Chiesi Hungary Kft.

  Tel.: + 36-1-429 1060

  Danmark

  Swedish Orphan Biovitrum A/S

  Tlf: + 45 32 96 68 69

  Malta

  Swedish Orphan Biovitrum S.R.L.

  Tel: + 39 0521 19 111

  Deutschland

  Swedish Orphan Biovitrum GmbH

  Tel: +49 6103 20269-0

  Nederland

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tel: +44 1638 722380

  Eesti

  Swedish Orphan Biovitrum International AB

  c/o CentralPharma Communications OÜ

  Tel: +372 6 015 540

  Norge

  Swedish Orphan Biovitrum AS

  Tlf: + 47 66 82 34 00

  Ελλάδα

  DEMO ABEE

  Τηλ: + 30 210 8161802

  Österreich

  Swedish Orphan Biovitrum GmbH

  Tel: +49 6103 20269-0

  España

  Swedish Orphan Biovitrum S.L.

  Tel: + 34 913 91 35 80

  Polska

  Chiesi Poland Sp.z.o.o.

  Tel.: + 48 22 6201421

  France

  Swedish Orphan Biovitrum

  Tél: + 33 1 85 78 03 40


  Portugal

  Swedish Orphan Biovitrum S.L.

  Tel: + 34 913 91 35 80

  Hrvatska

  Providens d.o.o.

  Tel: + 385 1 4874 500

  România

  CHIESI ROMÂNIA S.R.L.

  Tel: + 40 729 995 020

  Ireland

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tel: + 44 1638 72 23 80

  Slovenija

  Chiesi Slovenija d.o.o.

  Tel: + 386-1-43 00 901


  Ísland

  Swedish Orphan Biovitrum A/S

  Sími: + 45 32 96 68 69

  Slovenská republika

  Chiesi Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421-2-59 30 00 60

  Italia

  Chiesi Farmaceutici S.p.A

  Tel: + 39 0521 2791

  Suomi/Finland

  Oy Swedish Orphan Biovitrum AB

  Puh/Tel: + 358 201 558 840

  Κύπρος

  The Star Medicines Importers Co. Ltd.

  Τηλ: + 357 25 371056

  Sverige

  Swedish Orphan Biovitrum  AB (publ)

  Tel: + 46 8 697 20 00

  Latvija

  Swedish Orphan Biovitrum International AB

  c/o CentralPharma Communications SIA

  Tel: + 371 67 450 497

  United Kingdom

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tel: + 44 1638 722380


  Denna bipacksedel ändrades senast

  05/2016.


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.