Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fasigyn® Filmdragerad tablett 500mg Tryckförpackning, 16tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tinidazol Varunummer: 030743 Apotekets varuid: 12704
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Fasigyn är och vad det används för

  Fasigyn innehåller ett ämne som kallas tinidazol och tar död på vissa bakterier och protozoer (encelliga organismer) utan att skada mänsklig vävnad.

  Fasigyn används vid behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier eller protozoer, t ex Trichomonas vaginalis. Dessa infektioner kan uppträda i tarmen samt i könsorganen hos såväl man som kvinna.

  Tinidazol som finns i Fasigyn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Fasigyn

  500 filmdragerade tabletter
  tinidazol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Fasigyn är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Fasigyn
  3. Hur du använder Fasigyn
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Fasigyn ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Fasigyn är och vad det används för

  Fasigyn innehåller ett ämne som kallas tinidazol och tar död på vissa bakterier och protozoer (encelliga organismer) utan att skada mänsklig vävnad.


  Fasigyn används vid behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier eller protozoer, t ex Trichomonas vaginalis. Dessa infektioner kan uppträda i tarmen samt i könsorganen hos såväl man som kvinna.


  Tinidazol som finns i Fasigyn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Fasigyn

  Använd inte Fasigyn

  • om du är allergisk mot tinidazol, andra 5-nitroimidazolderivat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid vissa sjukdomstillstånd i centrala nervsystemet

  • vid en viss sjuklig förändring av blodet (bloddyskrasi)

  Varningar och försiktighet

  Kontakta läkare om du, efter det att du tagit Fasigyn, skulle känna av neurologiska förändringar som t. ex. yrsel, oförmåga att samordna rörelser (ataxi), nedsatt funktion i perifera nerver (kan t ex ge påverkan på känsel eller muskelfunktion) eller krampanfall.

  Barn och ungdomar

  Fasigyn rekommenderas inte till barn under 12 år.

  Andra läkemedel och Fasigyn

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Samtidigt bruk av blodförtunnande mediciner (t ex warfarin), kan påverkas av behandlingen med Fasigyn.

  Fasigyn med mat, dryck och alkohol

  Fasigyn bör om möjligt tas i samband med, eller strax efter måltid.

  Alkoholförtäring bör undvikas. Om alkohol intas under behandlingen och upp till 3 dygn (72 timmar) efter behandlingen, kan den framkalla en rad obehagliga symtom t.ex. rodnad, bukkramper, kräkningar och hjärtklappning.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar Fasigyn under graviditeten.


  Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Fasigyn under amning annat än på bestämd ordination av läkare.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga studier har gjorts, men hittills finns det ingenting som tyder på att Fasigyn påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

  effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Fasigyn

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek och behandlingens längd är olika beroende på vilken infektion som behandlas. Redan efter några dagar kan symtomen avta. Det är emellertid viktigt att hela kuren fullföljs. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.


  Infektioner av Trichomonas vaginalis i slidan hos kvinnor behandlas oftast med en engångsdos. Även sexualpartnern behandlas, då denne kan vara smittad utan att ha några symtom.


  Fasigyn bör om möjligt tas i samband med, eller strax efter måltid.

  Om du använt för stor mängd av Fasigyn

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Fasigyn

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Fasigyn och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)(okänd frekvens):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter


  Följande biverkningar har rapporterats under behandling med Fasigyn:


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

  Nedsatt aptit, yrsel, huvudvärk, svindel, kräkningar, diarré, illamående, magknip. Smakförändringar såsom metallsmak och bitter smak kan upplevas under behandlingen men brukar vara övergående. Allergiska hudreaktioner, klåda.


  Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000, men färre än 1 av 1000 användare):

  Övergående minskning av vita blodkroppar i blodet. Allergiska reaktioner (t ex nässelfeber). Neurologiska förändringar såsom muskelförsvagning i händer och fötter. Inflammation i munslemhinnan. Hudutslag. Mörkfärgning av urinen. Ledsmärta. Feber. Gulsot, leverpåverkan.


  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Läkemedelsöverkänslighet, plötslig överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag och svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna (anafylaktisk chock), kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar i samband med alkoholintag (disulfirameffekt). Krampanfall, oförmåga att samordna rörelser (ataxi), känselrubbningar, rodnad, missfärgning av tungan, tunginflammation, angioödem, nässelutslag, trötthet.


  Rapportering av misstänkta biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Fasigyn ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 °C.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är tinidazol 500 mg per tablett.

  - Övriga innehållsämnen är:

  Alginsyra, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, propylenglykol, titandioxid (E171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende:

  Vita, runda tabletter märkta med FAS 500.


  Förpackningsstorlekar:

  Blister om 4, 16 resp. 20 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Email: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-25


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.