Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Fareston® Tablett 60mg Blister 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Toremifen Varunummer: 540021 Apotekets varuid: 21556
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Fareston orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Alla biverkningar är inte lika vanliga, hur vanlig en biverkning är definieras enligt följande:

  Mycket vanliga biverkningar:

  Värmevallningar, svettningar.

  Vanliga biverkningar:

  Trötthet, ödem (svullnad), illamående, kräkningar, hudutslag, klåda, yrsel, depression, blödning från livmodern, vita flytningar.

  Mindre vanliga biverkningar:

  Huvudvärk, viktökning, sömnstörningar, andfåddhet, förstoppning, aptitlöshet, tillväxt av livmoderslemhinnan, blodpropp.

  Sällsynta biverkningar:

  Svindel, polyper i livmoderslemhinnan, ökade laboratorievärden för vissa leverenzym (transaminaser).

  Mycket sällsynta biverkningar:

  Förändringar i livmoderslemhinnan (endometriet), livmodercancer, håravfall, grumling av ögats hornhinna, gulsot.

  Du bör omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande symtom: svullnad eller ömhet i vaden, oförklarlig andfåddhet eller plötslig bröstsmärta, vaginalblödning eller förändringar i vaginalflytningar.

  Fareston ger en dosberoende förlängning av QTc-intervallet. Förändringar av ditt elektrokardiogram (förlängt QTc-intervall, arytmier) är därför möjliga biverkningar.

  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Användarinformation


  Fareston 60 mg tablett

  Aktiv substans: toremifencitrat


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

  • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

  I denna bipacksedel finner du information om:

  1. Vad Fareston är och vad det används för

  2. Att tänka på innan du tar Fareston

  3. Hur du tar Fareston

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur Fareston ska förvaras

  6. Övriga upplysningar


  1. VAD FARESTON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

  Fareston innehåller det aktiva ämnet toremifen, ett antiöstrogen. Fareston används vid behandling av en viss typ av brösttumör hos kvinnor som har haft sin sista menstruation.

  2. INNAN DU TAR FARESTON

  Ta inte Fareston

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot toremifen eller mot något av övriga innehållsämnen i Fareston.

  • Om du har en förtjockning av livmoderslemhinnan.

  • Vid allvarliga leverproblem.

  • om du är född med, eller senare har fått hjärtproblem där vissa speciellaförändringar uppträder på ditt elektrokardiogram (EKG, diagram som visar hjärtats elektriska aktivitet)

  • om du har obalans i blodets salthalt, speciellt om du har för låg koncentration kalium i blodet (hypokalemi) och för närvarande inte behandlas för detta

  • om ditt hjärta slår väldigt långsamt (bradykardi)

  • om du har hjärtsvikt

  • om du tidigare har haft onormal hjärtrytm (arytmier)

  • om du tar andra läkemedel som ger vissa inormala EKG. förändringar (se avsnitt “Intag av andra läkemedel”). Detta eftersom Fareston kan orsaka en viss typ av EKG- förändring: en förlängning av QT- intervallet, dvs fördröjd överledning av vissa elektriska signaler

  Var särskilt försiktig med Fareston

  • om du har okontrollerad diabetes eller vid starkt nedsatt allmäntillstånd.

  • om du tidigare har haft djup ventrombos, lungemboli, eller vissa typer av onormal hjärtrytm (se “Ta inte Fareston”) bör du som regel inte använda Fareston.

  • Om du har skelettmetastaser kan hyperkalcemi (ökad kalciumkoncentration i blodet) uppkomma i början av behandlingen och därför måste kalciumnivån kontrolleras.

  • Rådfråga din läkare om du behöver genomgå gynekologisk undersökning i början och med regelbundna intervall under behandlingen med Fareston eller inte.


  Intag av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Dosen av en del av dem kan behöva ändras då du behandlas med Fareston.

  Exempel på sådana läkemedel är: diuretika av tiazidtyp, antikoagulantia (medel mot blodpropp) av warfarintyp, vissa antiepileptika (medel för behandling av epilepsi t.ex. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital) vissa antimykotika (medel för behandling av svampinfektioner som t.ex. ketokonazol) och vissa antibiotika (t.ex. erytromycin och troleandomycin).


  Var medveten om följande när du tar Fareston:

  Risken för förändringar i hjärtrytm ökar om du tar Fareston tillsammans med andra läkemedel som påverkar hjärtat. Ta därför inte Fareston tillsammans med följande läkemedel:

  • läkemedel mot arytmier såsom kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid

  • neuroleptika såsom fenotiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid

  • vissa läkemedel mot mikroorganismer (moxifloxacin, erytromycin intravenöst, pentamidin, läkemedel mot malaria särskilt halofantrin)

  • vissa antihistaminer (terfenadin, astemizol, mizolastin)

  • vissa övriga läkemedel (cisaprid, vincamin intravenöst, bepidril, difemanil).

  Om du blir inlagd på sjukhus eller ordineras ett nytt läkemedel, tala om för läkaren att du använder Fareston.


  Graviditet och amning
  Fareston rekommenderas till kvinnor som har haft sin sista menstruation. Det ska inte användas under graviditet eller amning.

  Körförmåga och användning av maskiner
  Toremifen har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Viktig information om några innehållsämnen i Fareston
  Fareston innehåller laktos (30 mg per tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  3. HUR DU TAR FARESTON

  Ta alltid Fareston enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotek om du är osäker. Vanlig dos är en tablett à 60 mg dagligen. Tabletten ska sväljas. Fareston kan tas med eller utan mat.


  Om du har tagit för stor mängd av Fareston

  Kontakta din läkare omedelbart. Symtom på överdos kan vara yrsel och huvudvärk.


  Om du har glömt att ta Fareston

  Om du glömt att ta en dos, ta nästa tablett som vanligt och fortsätt behandlingen enligt anvisningen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett

  Om du glömt flera doser, kontakta din läkare och följ dennes anvisningar.


  Om du slutar att ta Fareston

  Behandlingen med Fareston bör avbrytas endast om din läkare har rekommenderat det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Fareston orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Alla biverkningar är inte lika vanliga, hur vanlig en biverkning är definieras enligt följande:

  • mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

  • vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100

  • mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

  • sällsynta: förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

  • mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

  • ingen känd frekvens: frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data.

  Mycket vanliga biverkningar:

  Värmevallningar, svettningar.


  Vanliga biverkningar:

  Trötthet, ödem (svullnad), illamående, kräkningar, hudutslag, klåda, yrsel, depression, blödning från livmodern, vita flytningar.


  Mindre vanliga biverkningar:

  Huvudvärk, viktökning, sömnstörningar, andfåddhet, förstoppning, aptitlöshet, tillväxt av livmoderslemhinnan, blodpropp.


  Sällsynta biverkningar:

  Svindel, polyper i livmoderslemhinnan, ökade laboratorievärden för vissa leverenzym (transaminaser).


  Mycket sällsynta biverkningar:

  Förändringar i livmoderslemhinnan (endometriet), livmodercancer, håravfall, grumling av ögats hornhinna, gulsot.


  Du bör omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande symtom: svullnad eller ömhet i vaden, oförklarlig andfåddhet eller plötslig bröstsmärta, vaginalblödning eller förändringar i vaginalflytningar.


  Fareston ger en dosberoende förlängning av QTc-intervallet. Förändringar av ditt elektrokardiogram (förlängt QTc-intervall, arytmier) är därför möjliga biverkningar.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

  5. HUR FARESTON SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Fareston kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apotek hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är toremifen; varje tablett inehåller 60 mg (som citrat).

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, laktos, povidon, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vita, runda, plana tabletter med fasade kanter, på ena sidan märkta TO 60.


  30 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Orion Corporation
  Orionintie 1
  FIN-02200 Espoo
  FINLAND


  Tillverkare

  Orion Corporation, Orion Pharma
  Tengströminkatu 8
  FIN-20360 Turku
  FINLAND


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


  België/Belgique/Belgien

  Baxter Belgium SPRL

  Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

  B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

  Tel: +32 2 650 1711

  Luxembourg/Luxemburg

  Baxter Belgium SPRL

  Bd. de la Plaine/Pleinlaan 5

  B-1050 Brussel/Bruxelles/Brüssel

  Tel: +32 2 650 1711

  България

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FIN-02200 Espoo

  Tel: +358 10 4261

  Magyarország

  Orion Pharma Kft.

  Xenter13 Irodaház, Pap Károly u. 4-6 VII. emelet H-1139 Budapest

  Tel: +36 1 239 9095

  Ceská republika

  Orion-yhtymä Oyj

  Zelený pruh 95-97

  140 00 Praha 4

  Tel: +420 227 027 263

  Malta

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FIN-02200 Espoo

  Tel: +358 10 4261

  Danmark

  Orion Pharma A/S

  Møllevej 9

  DK-2990 Nivå

  Tel: +45 49 12 6600

  Nederland

  Baxter B.V.

  Kobaltweg 49

  NL-3542 CE Utrecht

  Tel: +31 30 32 24 88911

  Deutschland

  Baxter Deutschland GmbH

  Edisonstraβe 3-4

  85716 Unterschleiβheim

  Tel: +49 89 31 701 -0

  Norge

  Orion Pharma AS

  Gjerdrumsvei 8

  Pb. 4366 Nydalen

  NO-0402 Oslo

  Tel: +47 40 00 42 10

  Eesti

  Orion Pharma Eesti OÜ

  Lastekodu tn.5-24

  EE-10115 Tallinn

  Tel: +372 6 616 863

  Österreich

  Baxter Vertriebs GmbH

  Landstrasser Hauptstraβe 99/Top 2 A

  A-1030 Wien

  Tel: +43 1 71120-0

  Ελλáδa

  Αγίου Δημητρίου 63

  GR-174 55 Άλιμος

  Tηλ: +30 210 98 97300

  Polska

  Orion Oyj S.A.

  Przedstawicielstwo w Polsce

  Ul. Parandowskiego 19

  PL-01-699 Warszawa

  Tel: +48 22 8333177, 8321036

  España

  Schering-Plough, S.A.

  Edificio Amura

  C/Cantabria, 2-3Ea Planta

  E-28108 Alcobendas (Madrid)

  Tel: +34 91 567 3000

  Portugal

  Rue Agualva dos Açores 16

  PT-2735-557 Agualva Cacem

  Tel: +351 21 433 9300

  France

  Laboratoire HRA Pharma

  15, rue Béranger

  F-75003 Paris

  România

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FIN-02200 Espoo

  Tel: +358 10 4261

  Ireland

  Orion Pharma (Ireland) Ltd

  c/o Allphar Services Ltd.

  Belgrad Road

  Tallaght

  IRL-Dublin 24

  Tel: +353 1 404 16 00

  Slovenija

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FIN-02200 Espoo

  Tel: +358 10 4261

  Ísland

  Vistor hf.

  Hörgatún 2

  IS-210 Garðabær

  Tel: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Orion-yhtymä Oyj

  Ruzová dolina 6

  821 08 Bratislava 2

  Tel.: +421 2 5022 1215

  Italia

  Schering-Plough S.p.A

  Via fratelli Cervi snc

  Centro Direzionale Milano Due

  Palazzo Borromini

  I-20090 Segrate (Milano)

  Tel: + 39 02 21018.1

  Suomi/Finland

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FIN-02200 Espoo/Esbo

  Tfn: +358 10 4291

  Κύπρος

  Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ

  Οδός Αγίου Νικολάου 8,

  CY-1055 Λευκωσία

  Τηλ.: +357-22 757.188

  Sverige

  Orion Pharma AB

  Djupdalsvägen 7

  SE-192 30 Sollentuna

  Tel: +46 8 623 6440

  Latvija

  Orion Corporation

  Orion Pharma parstavnieciba

  Bauskas iela 58-244

  LV-1004 Ríga

  Tel.: +371 745 55 63

  United Kingdom

  Orion Pharma (UK) Ltd

  Oaklea Court

  22 Park Street, Newbury

  Berkshire, RG14 1EA

  Tel.: + 44 1635 520 300

  Lietuva

  UAB Orion Pharma

  Kubiliaus str. 6

  LT-08234 Vilnius

  Tel. +370 5 276 9499

  Senaste revision.

  2009–03–02.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.