Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Estracyt® Kapsel, hård 140mg Glasburk, 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Estramustin Varunummer: 415158 Apotekets varuid: 12789
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Estracyt är och vad det används för

  Estracyt innehåller den aktiva substansen estramustinfosfat. Estramustinfosfat antas verka på två sätt. Det ena är genom att hämma delningen av cancercellerna, som då dör. Det andra är genom att sänka mängden testosteron i kroppen vilket hämmar prostatacancerceller och därmed kan lindra symtom vid prostatacancer.

  Estracyt användes vid långt framskridna stadier av prostatacancer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Estracyt

  140 mg kapslar, hårda
  estramustinfosfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Estracyt är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt
  3. Hur du använder Estracyt
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Estracyt ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Estracyt är och vad det används för

  Estracyt innehåller den aktiva substansen estramustinfosfat. Estramustinfosfat antas verka på två sätt. Det ena är genom att hämma delningen av cancercellerna, som då dör. Det andra är genom att sänka mängden testosteron i kroppen vilket hämmar prostatacancerceller och därmed kan lindra symtom vid prostatacancer.


  Estracyt användes vid långt framskridna stadier av prostatacancer.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Estracyt

  Använd inte Estracyt

  • om du är allergisk mot estramustinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Estracyt:

  • om du har känd hjärtsjukdom

  • om du har kärlsjukdomar i hjärnan

  • om du har kranskärlssjukdom

  • om du är disponerad för blodpropp

  • om du har förhöjda värden av kalcium i blodet

  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

  • om du har diabetes,

  • om du har förhöjt blodtryck  

  • om du lider av vätskeansamling i ben

  • om du har kroniskt hjärtfel

  Andra läkemedel och Estracyt

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

  Det verksamma ämnet, estramustinfosfat, bildar ett svårlösligt salt med kalcium, magnesium och aluminium och därigenom minskas upptaget. Läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. läkemedel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt.


  Estracyt med mat, dryck och alkohol

  Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, ska inte tas samtidigt som Estracyt.


  Graviditet, amning och fertilitet

  Estracyt kan orsaka skada på spermierna. Därför bör män som behandlas med Estracyt använda något tillförlitligt antikonceptionsmedel.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Estracyt har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.  3. Hur du använder Estracyt

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna är 2-3 kapslar 2 gånger dagligen.

  Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med vatten  minst 1 timme före eller tidigast 2 timmar efter måltid.

  Kalciumhaltiga födoämnen, t.ex. mjölkprodukter, och läkemedel som innehåller kalcium, magnesium eller aluminium, t.ex. medel mot sur mage, vitaminpreparat och kalciumtabletter ska inte tas samtidigt som Estracyt kapslar. Samma tidsintervall som vid måltid gäller här.


  Om du använt för stor mängd av Estracyt

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du har glömt att använda Estracyt

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Estracyt och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande rapporterade allvarliga symtom:

  Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion eller angioödem som förekommer hos ett okänt antal användare.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Blodvärdena kan försämras, saltansamling i kroppen med åtföljande svullnad, hjärtsvikt, magbesvär i form av illamående och kräkningar kan förekomma, diarré, leverpåverkan, bröstkörtelförstoring.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Minskat antal blodplättar, onormal trötthet, huvudvärk, hjärtinfarkt, blodpropp.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  Förvirring, depression, hudutslag, muskelsvaghet, högt blodtryck, impotens, syrebrist i hjärtmuskulaturen (myokardischemi) som kan ge upphov till kärlkramp och andfåddhet.


  5. Hur Estracyt ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. I öppnad förpackning är kapslarna hållbara 5 månader.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är estramustinnatriumfosfat motsvarande estramustinfosfat 140 mg.

  • Övriga innehållsämnen är talk, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kiseldioxid kollodial vattenfri, gelatin och titandioxid (färgämne E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Estracyt finns som en vit kapsel, 18,5 x 6,5 mm


  Förpackningsstorlek: 100 kapslar.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-12-22


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.