Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Ery-Max® Granulat till oral suspension i dospåse 200mg Dospåse, 20st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Erytromycin Varunummer: 129825 Apotekets varuid: 9339
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Ery-Max är och vad det används för

  Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.

  Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri, vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien samt vid ögoninfektion och lunginflammation hos nyfödda orsakade av Chlamydia-bakterien.

  Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner vid överkänslighet för penicillin.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Ery-Max

  200 mg granulat till oralsuspension, dospåse
  erytromycin
  sackaros

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Ery-Max är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max
  3. Hur du tar Ery-Max
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Ery-Max ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Ery-Max är och vad det används för

  Ery-Max stör bakteriernas produktion av för dem livsviktiga ämnen och hindrar dem därmed från att föröka sig.


  Ery-Max används vid lunginflammation orsakad av vissa ovanliga bakterier, vid kikhosta och difteri, vid infektioner i underlivet orsakade av Chlamydia-bakterien samt vid ögoninfektion och lunginflammation hos nyfödda orsakade av Chlamydia-bakterien.


  Ery-Max används även vid öroninflammation, halsfluss, lunginflammation och hud- och mjukdelsinfektioner vid överkänslighet för penicillin.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Ery-Max

  Använd inte Ery-Max

  Om du är allergisk mot erytromycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Om ditt barn visat sig vara överkänslig för makrolider (den grupp av antibiotika som Ery-Max tillhör) eller har vissa hjärtrytmrubbningar (långt QT-syndrom, eller förvärvad QT-förlängning) ska Ery-Max inte användas. Ery-Max ska inte heller användas om barnet samtidigt använder läkemedel som innehåller terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergi), cisaprid (läkemedel mot störningar i mag-tarmkanalen), disopyramid (läkemedel mot hjärtbesvär), pimozid (läkemedel vid psykisk sjukdom), ergotamin (läkemedel mot migrän), dihydroergotamin (läkemedel mot lågt blodtryck) eller statiner (läkemedel för kontroll av blodfetter).

  Varningar och försiktighet

  Om ditt barn har nedsatt leverfunktion eller myastenia gravis bör du rådgöra med läkare innan behandling med Ery-Max påbörjas.

  Om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir irriterat vid matning bör du omedelbart kontakta läkare eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.

  Andra läkemedel och Ery-Max

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ery-Max, till exempel vissa läkemedel:


  • mot hjärtbesvär (kinidin, digoxin)

  • mot smärta vid operationer (alfentanil)

  • mot Parkinsons sjukdom (bromokriptin)

  • mot ångest (buspiron)

  • vid transplantation (ciklosporin, takrolimus)

  • mot magsår (cimetidin)

  • mot allergi (fexofenadin)

  • mot epilepsi (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital)

  • mot psykiska sjukdomar (klozapin)

  • mot inflammation (metylprednisolon)

  • mot erektionsproblem (silfenadil)

  • mot astma (teofyllin)

  • mot smärta (tramadol)

  • mot sömnbesvär (triazolam, zopiklon)

  • med lugnande effekt (alprazolam, midazolam)

  • med blodförtunnande effekt (warfarin)

  • vid behandling av cancer (vinca-alkaloider)

  • vid tuberkulos (rifampicin)


  Användningen av naturläkemedel innehållande Johannesört kan påverka behandlingen med Ery-Max.

  Ery-Max med mat och dryck

  Ery-Max kan tas direkt före eller i samband med måltid.

  Graviditet och amning

  Det finns risk för fosterskadande effekter. Ery-Max ska därför inte användas vid graviditet eller då graviditet planeras annat än på bestämd ordination av läkare.


  Erytromycin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ery-Max under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ery-Max har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Ery-Max innehåller sackaros

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

  Då granulatet innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


  3. Hur du tar Ery-Max

  Ta alltid Ery-Max enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter barnets kroppsvikt.


  Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Ery-Max kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Bruksanvisning

  Påsen klipps upp eller rivs av på ena sidan. Innehållet rörs ut med lite vatten (20-30 ml).

  Om du har tagit för stor mängd av Ery-Max

  Om ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Magknip, illamående, diarré och hudutslag.

  Mindre vanliga: Nässelutslag.

  Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): Förhöjda levervärden, ökning av gallfärgämne (bilirubinstegring), gallstockning i levern (intrahepatisk gallstas), kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) och övergående hörselförlust.

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärtat (förlängt QTc-intervall, syns på EKG), påverkan på hjärtrytmen.


  Kontakta omedelbart läkare om du behandlar ett spädbarn och barnet kräks eller blir oroligt i samband med matning eftersom detta kan bero på pylorusstenos, en förträngning i nedre magmunnen.


  Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt.


  Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas. Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Ery-Max ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  1 dospåse innehåller:

  • Den aktiva substansen är erytromycin etylsuccinat motsvarande erytromycin 200 mg.

  • Övriga innehållsämnen är sackaros (socker) 792 mg, karmellosnatrium, magnesiumaluminiumsilikat, natriumcitrat, smakämne (körsbär).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Granulat till oral suspension, dospåse, dospåsar i ask 20 st

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

  Telefon 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.