Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Epirubicin Ebewe Injektionsvätska, lösning 2mg/ml Injektionsflaska, 25ml

341:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Epirubicin Varunummer: 011685 Apotekets varuid: 9749
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Epirubicin Ebewe är och vad det används för

  Epirubicin Ebewe är ett läkemedel mot cancer som tillhör en grupp läkemedel som kallas antracykliner. Dessa verkar genom att skada cellernas arvsmassa, skadorna hindrar cellens tillväxt och förökning. Epirubicin Ebewe kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot cancer.

  Epirubicin Ebewe kan används vid behandling av bröstcancer och cancer i urinblåsan.

  Epirubicin som finns i Epirubicin Ebewe kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Epirubicin Ebewe

  2 mg/ml injektionsvätska/ koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Epirubicinhydroklorid
  natrium

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Epirubicin Ebewe är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Epirubicin Ebewe
  3. Hur du använder Epirubicin Ebewe
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Epirubicin Ebewe ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Epirubicin Ebewe är och vad det används för

  Epirubicin Ebewe är ett läkemedel mot cancer som tillhör en grupp läkemedel som kallas antracykliner. Dessa verkar genom att skada cellernas arvsmassa, skadorna hindrar cellens tillväxt och förökning. Epirubicin Ebewe kan användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel mot cancer.


  Epirubicin Ebewe kan används vid behandling av bröstcancer och cancer i urinblåsan.


  Epirubicin som finns i Epirubicin Ebewe kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Epirubicin Ebewe

  Använd inte Epirubicin Ebewe

  - om du är allergisk mot epirubicin eller mot något annat innehållsämne i Epirubicin Ebewe.

  - om du ammar


  Dessutom ska Epirubicin Ebewe inte ges till dig:

  via injektion (intravenöst):

  • om du har kraftig minskning av mängden blodceller (myelosuppression) orsakat av cancerläkemedel eller strålbehandling

  • om du har uttalad nedsättning av leverfuktionen

  • om du har svår hjärtsvikt, nylig hjärtinfarkt eller svåra rytmrubbmingar i hjärtat

  • om du har fått maximal livstidsdos av den läkemedelsgrupp som Epirubicin Ebewe tillhör (antracykliner)

  • om du har allvarlig infektion

  • om du har kärlkramp (instabil angina pectoris)

  • om du har sjukdom i hjärtmuskeln

  direkt i blåsan (intravesikalt):

  • om du har urinvägsinfektion

  • om du har tumörer i urinblåsan som trängt igenom blåsväggen

  • om du har inflammation i urinblåsan

  • har blod i urinen

  • om din läkare har svårigheter att sätta in katetern i urinblåsan

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du får Epiribicin Ebewe

  • Om du har kvarstående biverkningar från tidigare behandlingsomgång så som infektion och sår i munnen.

  • Om du har hjärt-kärl sjukdom

  • Om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

  • Om du har fått eller ska få strålbehandling i bröstregionen

  • Om du har fått epirubicin eller liknande läkemedel mot cancer (antracykliner) för behandling av cancer tidigare

  • Om du upplever obehag eller smärta i eller omkring injektionsstället under infusionen. Tala omedelbart om det för läkaren. Det kan eventuellt vara läckage till omgivande vävnad.


  Din läkare kommer före och under behandling göra regelbundna kontroller av att ditt hjärta och lever fungerar normalt och blodprov kommer att tas för att kontrollera att antalet blodkroppar i ditt blod är tillfredsställande.


  Urinen kan bli rödfärgad i 1-2 dagar efter administreringen av Epiruibicin Ebewe.

  Andra läkemedel och Epirubicin Ebewe

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Epirubicin Ebewe kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som till exempel:

  • Cimetidin (läkemedel som minskar syran i magen)

  • Andra läkemedel mot cancer t. ex.paklitaxel, trastuzumab och docetaxel

  • Interferon α2b (mot vissa former av cancer och leversjukdomar)

  • Kinin (mot kramper eller malaria)

  • Dexverapamil (läkemedel som ökar effekten av vissa cancerläkemedel)

  • Sulfonamider (vätskedrivande läkemedel),

  • Kloramfenikol (antibiotika),

  • Fenytoin (mot epilepsi),

  • Amidopyrinderivat (används för att behandla smärta),

  • Antiretrovirala medel (läkemedel för behandling av virussjukdom)

  • Dexrazoxan (andra läkemedel för behandling av cancer)

  • Andra läkemedel som kan ge liknande biverkningar på hjärtat, benmärgen och/eller levern som Epirubicin Ebewe


  Om Epirubicin Ebewe ges tillsammans med andra läkemedel mot cancer kan biverkningarna av läkemedlen blir svårare.


  Vaccination med levande vaccin bör undvikas hos patienter som får Epirubicin Ebewe.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.


  Epirubicin Ebewe kan ge fosterskador om det används under graviditeten. Det är viktigt att du informerar läkare om du är gravid eller blir gravid under behandlingen. Du ska inte använda Epirubicin Ebewe under graviditet om inte din läkare särskilt rekommenderat det.


  Om du eller din partner behandlas med Epirubicin Ebewe, rekommenderas effektivt preventivmedel för att undvika graviditet under behandlingen. Om du eller din partner blir gravid under pågående behandling bör ni kontakta er läkare.


  Det finns risk för att behandling med Epirubicin Ebewe orsakar skador på spermieproduktionen. Manliga patienter bör överväga nedfrysning av spermier innan behandlingsstart.


  Epirubicin Ebewe kan vara skadligt för barn som ammas. Därför måste mödrar avbryta amning innan behandling påbörjas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Epirubicin Ebewe innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller 9 mg natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


  3. Hur du använder Epirubicin Ebewe

  Epirubicin Ebewe ges till dig av läkare eller sjuksköterska, antingen direkt i blodet eller in i urinblåsan. Läkaren bestämmer rätt dos och behandlingstid för dig. Hur stor dos du får påverkas av vilken typ av cancer som du har, din hälsa, längd, vikt, leverfunktion och eventuell annan behandling som du får.


  Bröstcancer

  Epirubicin Ebewe kan ges som injektion i en ven under 5-15 minuter. Det kan också spädas och sedan ges långsamt som dropp i en ven, vanligtvis under 30-60 minuter. Dosen i en behandlingsomgång kan ges som en engångsdos eller delas upp på 2-3 dagar. En vanligt tidsintervall mellan behandlingar är 3 veckor.


  Blåscancer

  Vid behandling av cancer i urinblåsan sprutas Epirubicin Ebewe in i urinblåsan via en kateter(slang) vanligtvis 8 gånger med en veckas mellanrum


  Lösningen ska hållas kvar i urinblåsan minst 1 timme efter att den sprutats in. Du behöver vända dig några gånger under behandlingen för att se till att alla delar av urinblåsan kommer i kontakt med läkemedlet.

  Om du använt för stor mängd av Epirubicin Ebewe

  Du kommer att få detta läkemedel på sjukhus så det är osannolikt att du får för liten eller för stor mängd läkemedel. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om du är orolig för något.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Tala om omedelbart om för läkare eller sjukvårdspersonal om du upplever några av följande symtom:

  • Rodnad, smärta eller svullnad vid injektionsstället. Detta kan uppstå om läkemedlet läcker utanför blodkärlet och injektionen ska då stoppas

  • Snabb puls, andnöd eller svullnad av anklar. Dessa symtom kan uppträda flera veckor efter avslutad behandling och tyder på hjärtpåverkan

  • Svårigheter att andas, väsande andning, svullnad av ansikte, sväljsvårigheter, hudrodnad, detta kan tyda på svår allergisk reaktion


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

  • Nedsatt produktion av blodceller i din benmärg (myelosuppression)

  • Minskade mängder vita blodkroppar

  • Blodbrist

  • Håravfall

  • Rödfärgad urin under 1 till 2 dagar efter administrering


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  • Infektioner

  • Aptitlöshet

  • Uttorkning

  • Blodvallningar

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Diarré

  • Inflammation i mag-tarmkanalen, matstrupen och munnen (Mucosit, esofagit, stomatit)

  • Rodnad vid injektion- eller infusionssstället

  • Inflammation i urinblåsan efter dosering direkt till urinblåsan


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  • Minskat antal blodplättar

  • Inflammation i blodkärl med eller utan samtidig blodpropp


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  • Blodcancer (leukemi)

  • Svåra allergiska reaktioner (anafylaxi/anafylaktoida reaktioner)

  • Ökade mängder urinsyra i blodet

  • Yrsel

  • Hjärtsvikt (kronisk hjärtinsufficiens)

  • Skadliga reaktioner på hjärtat (kardiotoxicitet) såsom oregelbunden hjärtrytm eller hjärtmuskelsjukdom

  • Snabb eller långsam puls

  • Nässelutslag

  • Utebliven menstruation

  • Avsaknad av spermier i sädesvätskan

  • Feber, frossa, sjukdomskänsla, svaghet.

  • Förändrade levervärden


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  • Blodförgiftning med eller utan chock.

  • Lunginflammation

  • Blödning och bristande syresättning till vävnad på grund av nedsatt benmärgsfunktion.

  • Inflammation i ögat (konjuktivit, keratit)

  • Chock

  • Blodpropp som kan inkludera blodpropp i lungan

  • Skada på vävnaden vid injektionsstället såsom hudutslag, klåda, hudförändringar, rodnad

  • Ökad pigmentering av hud och naglar

  • Överkänslighet för ljus

  • Överkänslighet i bestrålad hud (radiation-recall reaction)

  • Minskning av vänster hjärtkammares kapacitet utan några symtom

  • Hårda och mindre elastiska vener (fleboskleros), smärta, svår vävnadsinflammation (cellulit), vävnadsdöd efter oavsiktlig injektion i omgivande vävnad.

  • Munsår, smärtor i munnen, blödning i munnen, svidande känsla i slemhinnor och sår på munslemhinnan.

  • Pigmentering av munslemhinnan.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Epirubicin Ebewe ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid 2°C – 8°C (i kylskåp).


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efterUtg. dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är epirubicinhydroklorid 2 mg/ml.

  - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar röd lösning.

  Förpackningsstorlekar: 5 ml, 5 x 5 ml, 25 ml, 50 ml och 100 ml i injektionsflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG

  Mondseestrasse 11

  A-4866 Unterach

  Österrike


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-07-01


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Cytostatika


  Försiktighetsåtgärder vid hantering

  Följande skyddsinstruktioner ges på grund av substansens toxiska egenskaper:

  • personal skall tränas i god teknik för rekonstituering och hantering

  • gravid personal skall inte arbeta med detta läkemedel

  • personal som hanterar Epirubicin Ebewe skall använda skyddsutrustning: skyddsglasögon, skyddsrock, engångshandskar och operationsmunskydd

  • en speciell yta skall avsättas för rekonstituering (helst i dragskåp). Arbetsytan skall täckas av plastklätt absorberande papper för engångsbruk

  • alla föremål, inklusive handskar, som har använts för rekonstituering, administrering eller rengöring, skall placeras i avfallspåsar för högriskändamål för att brännas vid hög temperatur.


  Inaktivering av material som spills eller läcker kan göras med 1 % -ig natriumhypokloritlösning eller enklast med fosfatbuffert (pH>8) till avfärgning av lösningen.

  Allt rengöringsmaterial skall förstöras som beskrivits ovan.

  Om Epirubicin Ebewe kommer i kontakt med hud eller slemhinnor skall det utsatta området noga tvättas med tvål och vatten. Om substansen kommer i ögonen skölj med vatten eller steril koksaltlösning varefter ögonläkare kontaktas.


  Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.


  Blandbarhet

  Epirubicin Ebewe är blandbart med fysiologisk koksaltlösning och glukos infusionsvätska 50 mg/ml.


  Hållbarhet

  Drag upp lösningen från flaskan omedelbart före användning. Ur mikrobiologisk synpunkt, skall lösningen användas omgående. Om så ej är fallet är förvaringstid och förvaringsbetingelser användarens ansvar och ska normalt ej överstiga 24 timmar vid 2°C – 8°C, såvida inte spädning skett under kontrollerade, validerade aseptiska förhållanden. Tester av utspädd lösning upp till 96 timmar vid 2°C-8°C och vid rumstemperatur (20 - 25°C) visar inga signifikanta förändringar utan skydd för ljus.


  Intravenösadministrering

  Om läkemedlet förvaras kallt kan det övergå till gelform. Gelen återgår till en något viskös till lättflytande lösning efter 2 till maximalt 4 timmar i kontrollerad rumstemperatur (15° till 25 °C).


  Epirubicin Ebewe kan ges som intravenös injektion via en venkanyl under 3-10 minuter under pågående vätskeinfusion eller som intravenös infusion i fysiologisk koksaltlösning eller glukos infusionsvätska 50 mg/ml under 5-15 minuter. Detta minskar risken att Epirubicin Ebewe hamnar extravasalt med vävnadsskada som följd.


  I syfte att minska risken för hjärttoxicitet ges Epirubicin Ebewe numera ofta som intravenös infusion under 30-60 minuter.


  Intravesikaladministrering

  För intravesikal administrering spädes den beräknade dosen i 50 ml steril fysiologisk koksaltlösning.


  Lösningen, som instilleras med hjälp av en kateter, kvarhålles i blåsan en timme och under denna tid vändes patienten med jämna mellanrum. Behandlingen avslutas med blåstömning. Den urtömda urinen innehållande Epirubicin Ebewe kan neutraliseras med stark basisk tillsats t.ex. natriumhypoklorit, natriumhydroxid eller ett starkt basiskt rengöringsmedel. Det basiska medlet tillsätts till färgomslag från rött till djupblått. Denna blandning får stå tills den är avfärgad, 8-12 timmar. Därefter kan lösningen hällas ut i toalett/avlopp.


  Inkompabiliteter

  Långvarig kontakt med alkaliska lösningar måste undvikas eftersom det orsakar hydrolys av läkemedlet. Epirubicin Ebewe får ej blandas med heparin eftersom detta medför utfällning. Till dess ytterligare information finns tillgänglig bör Epirubicin Ebewe inte ges i samma lösning som andra läkemedel.


  Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.