Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Entocort® Tablett och vätska till rektal suspension 2mg Tryckförpackning + flaska, 7x(I+II)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Budesonid Varunummer: 072298 Apotekets varuid: 6159
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Entocort är och vad det används för

  Entocort är ett kortisonpreparat som dämpar inflammationer i tarmen.

  Entocort används vid såriga inflammationer i tjocktarmen (ulcerös kolit) och inflammationer i ändtarmen (proktit).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Entocort

  2 mg tablett och vätska till rektalsuspension
  budesonid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Entocort är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Entocort
  3. Hur du använder Entocort
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Entocort ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Entocort är och vad det används för

  Entocort är ett kortisonpreparat som dämpar inflammationer i tarmen.


  Entocort används vid såriga inflammationer i tjocktarmen (ulcerös kolit) och inflammationer i ändtarmen (proktit).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Entocort

  Använd inte Entocort

  • om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Entocort, särskilt om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:


  • bakterie-, svamp- eller virusinfektion

  • någon leversjukdom


  När man byter från vanliga kortisontabletter till Entocort eller avslutar behandlingen med Entocort kan man tillfälligt få en del symtom som utslag, rinnsnuva och muskelvärk. Om du får sådana besvär eller får huvudvärk, blir trött eller illamående ska du kontakta läkare.

  Andra läkemedel och Entocort

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Entocort, till exempel:

  • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol och itrakonazol)

  • HIV-proteashämmare (mot HIV-infektion)

  • läkemedel mot klimakteriebesvär (östrogener) och graviditet ( p-piller)

  • karbamazepin (mot epilepsi)

  Entocort kan påverka ett test som görs för att kontrollera hypofysens funktion, kallat ACTH stimuleringstest, så att testet ger felaktigt låga värden.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns risk att fostret påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Entocort om du är gravid.


  Budesonid passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning av Entocort under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Entocort påverkar inte din förmåga att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Entocort

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna: Innehållet i 1 flaska färdigblandad rektalsuspension ges i ändtarmen till kvällen.


  Entocort rektalsuspension består av två delar: en tablett och en flaska med vätska.

  Före användning ska tabletten lösas i vätskan och en gulaktig vätska bildas.

  Se punkt 6, Bruksanvisning.

  Färdigblandad rektalsuspension ska användas omedelbart.

  Om du har tagit för stor mängd av Entocort

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

  • illamående, diarré, gasbildning

  • nässelfeber, hudutslag

  • depression


  Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

  • sömnlöshet

  • rastlöshet, kraftig drift att vara fysiskt aktiv med samtidig mental oro (psykomotorisk hyperaktivitet)

  • oro, ångest.


  Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

  • tecken och symtom på systemisk påverkan av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna

  • aggressivitet

  • grumling av ögonlinsen (även baksidan av linsen), grön starr (glaukom)

  • blålila missfärgning av huden som orsakas av blödningar under huden.


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • svåra allergiska reaktioner


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Entocort ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  En tablett till rektalsuspensionen innehåller:

  • Den aktiva substansen är budesonid 2,3 mg.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 263 mg, laktosmonohydrat 1,3 mg, färgämne (riboflavinnatriumfosfat E101), magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid och krospovidon.


  En ml vätska till rektalsuspension innehåller:

  • Natriumklorid, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E218, propylparahydroxibensoat E216), renat vatten.


  Den färdigblandade rektalsuspensionen innehåller 2,3 mg budesonid. När du tar rektalsuspensionen stannar en del av rektalsuspensionen kvar i flaskan eftersom det är svårt att tömma den helt. Det gör att du får i dig cirka 2 mg budesonid, vilket är den dos man eftersträvar.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tabletterna är runda, svagt gula, märkta BAI på en sida och 2.3 på den andra.

  Vätskan är klar och färglös.


  Entocort 2 mg tablett och vätska till rektalsuspension är en kombinationsförpackning som innehåller 7 upplösbara tabletter, 7 flaskor vätska med 115 ml i varje och 7 st. plastpåsar att användas som handskydd.


  Tabletterna är förpackade i blister av aluminium.

  Vätskan är förpackad i en polyetylenflaska försedd med rektalpip.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Str.80, 79618 Rheinfelden, Tyskland.


  Lokal representant för innehavaren av godkännandet för försäljning:

  Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma, Sverige.


  Tillverkare

  Takeda Nycomed AS, Solbærvegen 5, 2409 Elverum, Norge


  Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice, Polen


  Bruksanvisning

  Bild på flaskan

  1. Skruva av korken med rektalpip på flaskan - låt skyddshylsan sitta kvar.

  2. Tryck ut 1 tablett ur förpackningen och lägg den i flaskan.

  3. Skruva fast rektalpipen på flaskan och kontrollera att skyddshylsan sitter ordentligt på.

  4. Skaka flaskan kraftigt i minst 10 sekunder eller tills tabletten är helt upplöst och en svagt gulaktig vätska har bildats.


  5. Använd bifogad plastpåse som handskydd när du ger rektalsuspensionen i ändtarmen.

  6. Ligg ner på vänster sida. Skaka om flaskan några gånger innan du tar av skyddshylsan från rektalpipen på flaskan.

  7. Trä in handen i plastpåsen och fatta tag kring flaskan.

  8. För in rektalpipen i ändtarmen och pressa ut flaskans innehåll så fullständigt som möjligt i ändtarmen. Dra ut pipen.

  9. Efter användning dras plastpåsen över flaskan som kastas.

  10. Rulla över på magen och ligg kvar så i 5 minuter. Välj sedan en bekväm sovställning. Rektalsuspensionen bör hållas kvar i tarmen så länge som möjligt, helst över natten.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  13/09/2016


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.