Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Enanton® Depot Dual Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 30mg Förfylld tvåkammarspruta 1st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Leuprorelin Varunummer: 441057 Apotekets varuid: 17029
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Enanton Depot Dual är och vad det används för

  Enanton Depot Dual är ett läkemedelspreparat som ges som en injektion under huden. Läkemedlet innehåller leuprorelinacetat, som är ett syntetiskt hormon som minskar testosteron- och östrogenhalterna i kroppen. Läkemedlet används för att behandla avancerad prostatacancer.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Enanton Depot Dual

  30 mg pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
  Leuprorelinacetat

   


  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Enanton Depot Dual är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Enanton Depot Dual
  3. Hur du använder Enanton Depot Dual
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Enanton Depot Dual ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Enanton Depot Dual är och vad det används för

  Enanton Depot Dual är ett läkemedelspreparat som ges som en injektion under huden. Läkemedlet innehåller leuprorelinacetat, som är ett syntetiskt hormon som minskar testosteron- och östrogenhalterna i kroppen. Läkemedlet används för att behandla avancerad prostatacancer.


  2. Vad du behöver veta innan du använder Enanton Depot Dual

  Använd inte Enanton Depot Dual

  - om du är allergisk (överkänslig) mot leuprorelinacetat, något av övriga innehållsämnen i Enanton Depot Dual (anges i avsnitt 6) eller mot andra ämnen som liknar leuprorelin (syntetiskt GnRH eller GnRH-derivat).


  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Enanton Depot Dual:

  - om du har nedsatt njurfunktion

  - om du lider av förträngningar i urinvägarna

  - om du lider av ryggmärgskompression

  - om du har diabetes mellitus

  - om du har en ökad risk för sjukdomar i ämnesomsättningen eller hjärtkärlsjukdom.

  - om du har hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Enanton Depot Dual.

  Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar Enanton Depot Dual. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Enanton Depot Dual.

  Andra läkemedel och Enanton Depot Dual

  Enanton Depot Dual kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Ej relevant då preparatet endast är avsett för män (för behandling av prostatacancer).

  Körförmåga och användning av maskiner

  Preparatet kan förorsaka utmattning, trötthet och svindel och kan därför påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Enanton Depot Dual innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill natriumfritt.


  3. Hur du använder Enanton Depot Dual

  Dosering och behandlingstid

  • En läkemedelsbehandling av prostatacancer är oftast långvarig.

  • Din läkare har ordinerat en lämplig dos och behandlingstid med tanke på din sjukdom.

  • En dos ges var sjätte månad.


  Läkemedlet ges som en injektion under huden till dig av sjukvårdspersonal.

  Läkemedlet får inte injiceras på samma plats två gånger i följd, utan injektionsställe ska varieras från gång till gång.

  Huden kring injektionsstället får inte masseras.

  Om du tycker att läkemedlets effekt är för stark eller för svag, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Enanton Depot Dual

  Eftersom du får injektionen på ett sjukhus av utbildad personal, är det mycket osannolikt att du får en överdos. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

  Humörförändringar, depression. Blodvallningar. Värmekänsla, reaktion vid injektionsstället. Svettning. Nedsatt sexlust, impotens, minskad testikelstorlek. Förhöjd mängd av leverenzymet laktatdehydrogenas i blodet.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

  Blodbrist, minskad mängd blodplättar. Viktförändringar, nedsatt aptit, förhöjda blodvärden för fett, socker, kalium och urinsyra. Huvudvärk, yrsel, myrkrypningar. Dövhet, tinnitus. EKG-förändringar, förstorat hjärta. Blodvallning i ansiktet. Illamående, kräkning. Förhöjda levervärden, gulsot. Hudinflammation, ökad hårväxt på huvudet, utslag, klåda. Ledvärk, bensmärta, smärta i axlarna, nederdelen av ryggen, armarna eller benen. Behov att kissa ofta, blod i urinen, förhöjda mängder urinämne i blodet. Bröstförstoring, obehag i bäckenbotten. Svårigheter att gå, svullnad på grund av vätskeansamling (ödem), tryckkänsla över bröstet, stelhet, sjukdomskänsla, trötthet, feber. Smärta, förhårdnad eller rodnad vid injektionsstället.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

  Svår allergisk reaktion (svullnad i läppar och struphuvud, andningssvårigheter, nässelutslag). Vävnadsdöd i hypofysen. Blodpropp. Lunginflammation, blodpropp i lungorna. Diarré. Muskelvärk, minskad benmassa. Böld vid injektionsstället.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

  Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).

  Observera

  I början av behandlingen kan sjukdomssymtomen tillfälligt förvärras, vilket kan leda till bensmärta, symtom från urinvägarna, svaghet i benen och myrkrypningar.

  Dessutom kan manliga användare få förändringar i ämnesomsättningen (t ex ökade blodsockernivåer eller förvärrad diabetes) eller en ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  5. Hur Enanton Depot Dual ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


  Efter beredning ska suspensionen administreras omedelbart.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  Den aktiva substansen i Enanton Depot Dual är leuprorelinacetat 30 mg motsvarande leuprorelin.

  Övriga innehållsämnen är:

  Pulver: poly(DL-laktid) och mannitol.

  Vätska: mannitol, karmellosnatrium, polysorbat 80, koncentrerad ättiksyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Den förfyllda sprutan är en tvåkammarspruta med vitt pulver i främre kammaren och klar färglös vätska i bakre kammaren.

  Läkemedlet levereras i förpackningar av kartong innehållande en förfylld spruta med tillhörande injektionsnål (23 G).

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  Ombud:

  Orion Pharma AB

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Telefon: 08 – 623 64 40

  e-postadress: info@orionpharma.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-19


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Beredning och administrering av injektionsvätskan

  Den förfyllda sprutan är en tvåkammarspruta med vitt pulver i främre kammaren och klar färglös vätska i bakre kammaren.


  Pulver och vätska ska blandas före användning. Läs och följ nedanstående instruktioner.

  1. För att förbereda för en injektion skruvas den vita kolven fast i injektionssprutan.

  2. Försäkra dig om att nålen är ordentligt fastskruvad på sprutan.

  3. Knacka försiktigt på sprutan så att inga större mängder pulver sitter kvar på kammarens vägg.

  4. Håll sprutan upprätt med injektionsnålens spets uppåt. Tryck långsamt in kolven (under cirka 6-8 sekunder) tills gummiproppen är vid den blå linjen mitt på sprutan och vätskan börjat blandas med pulvret.

  5. Håll sprutan upprätt. Blanda pulvret och vätskan noggrant genom att skaka försiktigt eller rulla sprutan mellan handflatorna så att en jämn suspension erhålles. Suspensionen har ett mjölklikt utseende.

  6. Om pulvret fastnar vid gummiproppen knacka försiktigt med fingret på injektionssprutan.

  7. Håll sprutan upprätt. Dra med motsatt hand upp nålskyddet utan att vrida.

  8. Håll sprutan upprätt. Tryck kolven framåt för att avlägsna all luft ur sprutan.

  9. Injicera hela sprutans innehåll subkutant (t.ex. buk, lår eller glutealregion) direkt efter beredning. OBS! Aspirera innan för att kontrollera att injektionen inte ges i ett blodkärl. Då suspensionen sätter sig mycket snabbt efter beredning ska Enanton Depot Dual blandas och användas omedelbart.

  10. Patienten ska instrueras att inte massera injektionsstället.

  Liksom med andra läkemedel som kan komma att administreras kroniskt genom injektion ska injektionsstället periodvis varieras. Då produkten inte innehåller något konserveringsmedel ska suspensionen kasseras om den inte används omedelbart.

  Var noggrann med att injektionen inte ges i ett blodkärl eftersom den i sådana fall kan orsaka blodpropp.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.