Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

EMEND Kapsel, hård 80mg+125mg Blister, 1kaps 125mg + 2kaps 80mg

Snabbfakta
Verksamt ämne: Aprepitant Varunummer: 017331 Apotekets varuid: 7918
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad EMEND är och vad det används för

  EMEND innehåller den aktiva substansen aprepitant och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptorantagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. EMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. EMEND kapslar används hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling vid cancer) som mycket ofta eller ofta orsakar illamående och kräkningar (såsom cisplatin, cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  EMEND

  125 mg och 80 mg kapslar, hårda
  aprepitant

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.Om du är förälder till ett barn som tar EMEND, läs noga igenom denna information.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller barnet. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar liknande sjukdomstecken.

  • Om du eller barnet får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad EMEND är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar eller ger EMEND
  3. Hur du tar eller ger EMEND
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur EMEND ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad EMEND är och vad det används för

  EMEND innehåller den aktiva substansen aprepitant och tillhör en grupp läkemedel som kallas "neurokinin 1 (NK1) receptorantagonister". I hjärnan finns ett särskilt område som styr illamående och kräkningar. EMEND fungerar genom att blockera signaler till det området och minskar på detta sätt illamående och kräkningar. EMEND kapslar används hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder i kombination med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar som orsakas av cytostatika (behandling vid cancer) som mycket ofta eller ofta orsakar illamående och kräkningar (såsom cisplatin, cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

  2. Vad du behöver veta innan du tar eller ger EMEND

  Ta inte EMEND

  • om du eller barnet är allergisk mot aprepitant eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • tillsammans med läkemedel som innehåller pimozid (används för behandling av psykiatriska sjukdomar), terfenadin och astemizol (används vid hösnuva och andra allergiska tillstånd), cisaprid (används för att behandla matsmältningsbesvär). Tala om för läkaren om du eller barnet använder dessa läkemedel eftersom behandlingen måste anpassas innan du eller barnet börjar använda EMEND.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar EMEND eller ger detta läkemedel till barnet.


  Om du eller barnet har någon leversjukdom tala med läkare innan behandling med EMEND. Levern har en viktig funktion vid nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Läkaren kan därför behöva övervaka din eller barnets leverfunktion.

  Barn och ungdomar

  Ge inte EMEND 80 mg och 125 mg kapslar till barn under 12 års ålder, eftersom 80 mg och 125 mg kapslarna inte har studerats i denna åldersgrupp.

  Andra läkemedel och EMEND

  EMEND kan påverka andra läkemedel både under och efter behandlingen med EMEND. En del läkemedel ska inte användas tillsammans med EMEND (t ex pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid), eller kräver en dosjustering av det läkemedlet (se även Ta inte EMEND).


  Effekterna av EMEND eller andra läkemedel kan påverkas om du eller barnet tar EMEND tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller barnet tar något av följande läkemedel:


  • preventivmedel som t ex p-piller, p-plåster, implantat och vissa livmoderinlägg (spiraler) som frisätter hormoner kan få sämre effekt om de används tillsammans med EMEND. Alternativ eller kompletterande icke hormonell preventivmetod bör användas vid pågående behandling med EMEND och i upp till 2 månader efter användning av EMEND.

  • ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunosuppressiva läkemedel)

  • alfentanil, fentanyl (läkemedel mot smärta)

  • kinidin (för behandling av oregelbunden hjärtrytm)

  • irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosamid (cancerläkemedel)

  • läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat som ergotamin och diergotamin (används för behandling av migrän)

  • warfarin, acenokumarol (blodförtunnande läkemedel, blodprover kan krävas)

  • rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika, används för behandling av infektioner)

  • fenytoin (ett kramplösande läkemedel)

  • karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

  • midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

  • johannesört (ett naturläkemedel för behandling av depression)

  • proteashämmare (för behandling av hiv-infektioner)

  • ketokonazol undantaget schampo, (för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar ett överskott av kortisol)

  • itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (mot svampinfektioner)

  • nefazodon (för behandling av depression)

  • kortikosteroider (som dexametason och metylprednisolon)

  • ångestdämpande läkemedel (som alprazolam)

  • tolbutamid (ett läkemedel som används vid diabetes)


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller barnet tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Detta läkemedel ska inte användas om du eller barnet är gravid om det inte är absolut nödvändigt. Om du eller barnet är gravid eller ammar, tror att du eller barnet kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du eller barnet använder detta läkemedel.


  För information om preventivmetoder, se Andra läkemedel och EMEND.


  Det är inte känt om EMEND passerar över i modersmjölk och amning rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att tala om för läkaren om du eller barnet ammar eller planerar att amma innan du tar eller ger detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Man bör beakta att vissa personer upplever yrsel och sömnighet efter användning av EMEND.

  Om du eller barnet blir yr eller sömnig efter användning av detta läkemedel, undvik att köra bil, cykla eller använda maskiner eller verktyg (se avsnitt “Eventuella biverkningar”).

  EMEND innehåller sackaros

  EMEND kapslar innehåller sackaros. Om din läkare har informerat dig eller barnet om att du eller barnet är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta läkaren innan användning av detta läkemedel.


  3. Hur du tar eller ger EMEND


  Ta alltid detta läkemedel eller ge detta läkemedel till barnet exakt enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Ta alltid EMEND tillsammans med andra läkemedel för att förhindra illamående och kräkningar. Efter behandling med EMEND kommer läkaren be dig eller barnet att fortsätta ta andra läkemedel däribland en kortikosteroid (såsom dexametason) och en "5HT3-antagonist" (såsom ondansetron) för att förhindra illamående och kräkningar. Rådfråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


  Den rekommenderade orala dosen av EMEND är

  Dag 1:


  • en 125 mg kapsel 1 timme innan du startar din cytostatikabehandling

  och 

  Dag 2 och 3:

  • en 80 mg kapsel varje dag

  • om ingen cytostatika ges, ta EMEND på morgonen

  • om cytostatika ges, ta EMEND 1 timme innan behandlingstillfälle med cytostatika påbörjas.


  EMEND kan tas med eller utan mat.


  Kapseln ska sväljas hel tillsammans med vätska.

  Om du tar mera EMEND än vad du borde

  Ta inte fler kapslar än vad läkaren rekommenderar. Om du eller barnet har tagit för många kapslar, kontakta genast din läkare.

  Om du har glömt att ta EMEND

  Om du eller barnet har missat en dos, kontakta din läkare för rådgivning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta EMEND och kontakta en läkare omedelbart om du eller barnet märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarlig och för vilken du eller barnet kan behöva akutvård:

  • nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data) – dessa är tecken på en allergisk reaktion.

  Andra biverkningar som har rapporterats finns uppräknade nedan.


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:


  • förstoppning, matsmältningsbesvär

  • huvudvärk

  • trötthet

  • minskad aptit

  • hicka

  • förhöjd nivå av leverenzymer i blodet.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:

  • yrsel, sömnighet

  • akne, hudutslag

  • ångest

  • rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

  • ökad smärtsam eller brännande urinering

  • svaghet, allmän sjukdomskänsla

  • värmevallningar/ansiktsrodnad eller hudrodnad

  • snabba eller oregelbundna hjärtslag

  • feber med ökad risk för infektion, minskat antal röda blodkroppar


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:

  • svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändringar

  • hudkänslighet mot solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt, svår hudreaktion)

  • eufori (extrem lyckokänsla), desorientering

  • bakterieinfektion, svampinfektion

  • svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i magen

  • tätare vattenkastning, större urinmängd än vanligt, förekomst av socker eller blod i urinen

  • obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

  • hosta, snuva som rinner ner i svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

  • rinnande och kliande ögon

  • öronsusningar

  • muskelspasmer, muskelsvaghet

  • ökad törst

  • långsamma hjärtslag, hjärt kärlsjukdom

  • färre vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktminskning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur EMEND ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


  Tryck inte ut kapseln från blistret förrän du ska ta den.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är aprepitant. Varje 125 mg hård kapsel innehåller 125 mg aprepitant. Varje 80 mg hårdkapsel innehåller 80 mg aprepitant.


  - Övriga innehållsämnen är: sackaros, mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), natriumlaurilsulfat, gelatin, titandioxid (E171), shellack, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172); 125 mg hård kapsel innehåller även röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Den hårda kapseln om 125 mg är ogenomskinlig med vit underdel och rosa överdel. ”462” och ”125 mg” är tryckt med svart bläck på tvären på kapselns underdel.

  Den hårda kapseln om 80 mg är ogenomskinlig med vit under- och överdel, och med ”461” och ”80 mg” tryckt med svart bläck på tvären på kapselns underdel.


  EMEND 125 mg och 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

  • Förpackning för 3-dagars behandling innehållande en 125 mg kapsel och två 80 mg kapslar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Tillverkare

  Merck Sharp & Dohme Ltd.

  Hertford Road, Hoddesdon

  Hertfordshire EN11 9 BU

  Storbritannien

  Merck Sharp & Dohme B.V.

  Waarderweg 39

  2031 BN Haarlem

  Nederländerna


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Belgique/België/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel.: +370 5278 02 47

  msd_lietuva@merck.com


  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3737

  info-msdbg@merck.com

  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel: +32(0)27766211

  dpoc_belux@merck.com

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

  Tel.: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 5300

  hungary_msd@merck.com


  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: +45 4482 4000

  dkmail@merck.com  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 (+49 89 4561 2612)

  email@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme B.V.

  Tel: 0800 9999000

  (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com


  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: +372 6144 200

  msdeesti@merck.com


  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no


  Eλλάδα

  MSD A.Φ.B.E.E.

  Τηλ: +30 210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com


  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp.z o.o.

  Tel: +48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com


  France

  MSD France

  Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 4465700

  clic@merck.com


  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com


  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel: + 40 21 529 29 00

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: + 386 1 5204 201

  msd_slovenia@merck.com


  Ísland

  Vistor hf.

  Simi: +354 535 7000  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s.r.o.

  Tel.: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com


  Ιtalia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

  info@msd.fi


  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

  Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.com

  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com


  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: +371 67364224

  msd_lv@merck.com.

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  mars 2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.