Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Elosalic® Salva 1mg/g+50mg/g Aluminiumtub, 45g

120:85
Tillfälligt slut
 • Webblager I lager hos leverantör Åter i lager inom kort
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Mometason, Salicylsyra Varunummer: 001200 Apotekets varuid: 20540
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Elosalic är och vad det används för

  Mometasofuroat hör till en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider eller med ett enklare ord steroider.

  Mometason är ett starkt verkande kortisonpreparat med inflammationshämmande och klådstillande effekt. Salicylsyra hjälper till att avlägsna torr och fjällande hud. Salicylsyra ökar även upptaget av mometason.

  Elosalic används för att behandla psoriasis, särskilt vid kraftig fjällning hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Elosalic

  1 mg/g + 50 mg/g salva
  mometasonfuroat/salicylsyra
  propylenglykolstearat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Elosalic är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Elosalic
  3. Hur du använder Elosalic
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Elosalic ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Elosalic är och vad det används för

  Mometasofuroat hör till en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider eller med ett enklare ord steroider.


  Mometason är ett starkt verkande kortisonpreparat med inflammationshämmande och klådstillande effekt. Salicylsyra hjälper till att avlägsna torr och fjällande hud. Salicylsyra ökar även upptaget av mometason.


  Elosalic används för att behandla psoriasis, särskilt vid kraftig fjällning hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Elosalic

  Använd inte Elosalic

  • om du är allergisk (överkänslig) mot mometasonfuroat, salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har en bakteriell infektion (t ex pyoderma [en varig hudinflammation], syfilis, tuberkulos), virusinfektion (t.ex. herpes simplex, vattkoppor, bältros, vårtor, genitala vårtor, mollusker), svampinfektion (dermatofyter, jäst) och/eller parasitinfektion, om inte orsaken till dessa sjukdomar också behandlas.

  • om du får reaktioner eller inflammationer i ansiktshuden efter vaccination (perioral dermatit), rodnad, fjällning, andra förändringar i ansiktshuden (rosacea), akne eller hudförtunning (hudatrofi).

  • om du är gravid i sista tredjedelen av graviditeten.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Elosalic.

  Undvik salva i ögonen eller på slemhinnor. Elosalic ska inte användas i ansiktet utan läkares anvisning. Behandling under längre tid och på stora kroppsytor, på sår och skadad hud och i armhålor och ljumskar ska undvikas. Salvan ska inte användas under täckförband och liknande.


  Glukokortikoider kan maskera, aktivera och förvärra hudinfektioner. Om du utvecklar hudinfektioner under tiden du använder den här salvan, kommer din läkare att ge dig lämplig behandling mot svamp- eller bakterieinfektioner. Om du inte svarar på behandlingen, ska du avbryta behandlingen med Elosalic tills infektionen är under kontroll.


  Kontakta din läkare om irritation, även uttalad torrhet uppstår. Behandlingen kan behöva avbrytas och lämplig terapi sättas in.


  Salicylsyra kan fungera som solfilter. Om du får UV-behandling ska du därför vara noggrann med att avlägsna salvan och tvätta den behandlade hudytan före UV-behandlingen. Det minskar risken för brännskador på kringliggande hud som inte skyddas av salva. När UV-behandlingen är klar kan salvan appliceras igen.


  De biverkningar som kan inträffa när man tar kortikosteroider via munnen eller som injektion kan även uppträda vid användning av kortikosteroider på huden, särskilt hos barn.

  Barn

  Elosalic kan användas på barn 12 år och äldre.

  Andra läkemedel och Elosalic

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Elosalic ska inte användas under de tre sista månaderna av graviditeten och ska undvikas de sex första månaderna av graviditeten.


  Det är okänt huruvida Elosalic passerar över i bröstmjölk. Därför ska du alltid rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandling med Elosalic om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Elosalic påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

  Elosalic innehåller propylenglykolstearat

  Elosalic innehåller propylenglykolstearat som kan ge hudirritation.


  3. Hur du använder Elosalic

  Använd alltid Elosalic enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen och behandlingens längd bestäms av läkaren. Högsta dagliga dos är 15 g salva. Behandla inte huden med större mängd salva eller under längre tid än din läkare har rekommenderat.


  Stryk försiktigt på ett tunt lager salva på det skadade området morgon och kväll, eller enligt din läkares anvisningar. Tvätta händerna noggrant med tvål efteråt.


  Om symptomen inte förbättras, eller blir värre, ska du kontakta din läkare.

  Om du har använt för stor mängd av Elosalic

  Om du av misstag använder en större mängd än du har blivit rekommenderad ska du kontakta din läkare.

  Om du har glömt att använda Elosalic

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos så snart som möjligt, fortsätt sedan behandlingen enligt doseringsanvisningarna.

  Om du slutar att använda Elosalic

  Avbryt inte behandlingen tvärt. Som med alla starka steroider ska behandlingen trappas ner gradvis.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Elosalic orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10, men hos fler än 1 av 100 behandlade) är svag till måttlig värmekänsla på behandlingsstället, klåda och lokal hudförtunning (hudatrofi).


  Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100, men hos fler än 1 av 1 000 behandlade) är hudbristningar, infektioner, rosacea-liknande inflammationer, vidgning av små blodkärl (ekkymoser) och inflammationer i hårsäckarna.


  Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000, men hos fler än 1 av 10 000 behandlade) är minskad binjurebarksfunktion, ökad hårväxt, hypopigmentering ( förlust av hudpigment), överkänslighet.


  Andra biverkningar (förekommer hos ett okänt antal användare) är hudirritation, torr hud, akne, kontaktdermatit. Hudförändringar såsom hudavflagning, mer synliga små blodkärl i huden, uppmjukning av huden eller vita knottror.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Elosalic ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25°C. Används inom 6 veckor efter öppnandet.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är mometasonfuroat och salicylsyra.

  • Övriga innehållsämnen är hexylenglykol, propylenglykolstearat, vitt bivax, vitt vaselin och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Elosalic är en vit till nästan vit salva. Den säljs i förpackningar om 15 g, 25 g, 45 g och 50 g. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme B.V.

  Box 581

  2003 PC Haarlem

  Nederländerna


  Tillverkare

  Schering-Plough Labo nv

  Industriepark 30

  2220 Heist-op-den-Berg

  Belgien


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Estland, Tyskland, Litauen: ELOSALIC

  Lettland: Elosalic 1 mg/50 mg/g ointment

  Portugal: Monsalic

  Spanien: Elocom Plus 1 mg/g + 50 mg/g pomada

  Sverige: Elosalic

  Tjeckien: MOMESALIC


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.