Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Eldepryl® Tablett 5mg Burk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Selegilin Varunummer: 534024 Apotekets varuid: 13494
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Eldepryl är och vad det används för

  Eldepryl är ett läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas ensamt i tidig fas av sjukdomen eller senare tillsammans med läkemedel som innehåller levodopa eller annan parkinsonbehandling. Läkemedel som innnehåller levodopa ges till de flesta patienter med Parkinsons sjukdom.

  Eldepryl lindrar parkinsonsymtom i tidig fas av sjukdomen och förlänger tiden tills det är nödvändigt att starta behandling med levodopa. Hos patienter med nyligen diagnostiserad sjukdom kommer en kombination av Eldepryl och levodopa fördröja utvecklingen av sjukdomen. I ett senare skede, när Eldepryl används som tillägg till levodopa, förlänger Eldepryl effekten av levodopa. Detta gör det möjligt att minska dosen levodopa.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Eldepryl

  5 mg och 10 mg tabletter
  Selegilin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Eldepryl är och vad det används för
  Vad du behöver veta innan du tar Eldepryl
  3. Hur du tar Eldepryl
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Eldepryl ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Eldepryl är och vad det används för

  Eldepryl är ett läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas ensamt i tidig fas av sjukdomen eller senare tillsammans med läkemedel som innehåller levodopa eller annan parkinsonbehandling. Läkemedel som innnehåller levodopa ges till de flesta patienter med Parkinsons sjukdom.


  Eldepryl lindrar parkinsonsymtom i tidig fas av sjukdomen och förlänger tiden tills det är nödvändigt att starta behandling med levodopa. Hos patienter med nyligen diagnostiserad sjukdom kommer en kombination av Eldepryl och levodopa fördröja utvecklingen av sjukdomen. I ett senare skede, när Eldepryl används som tillägg till levodopa, förlänger Eldepryl effekten av levodopa. Detta gör det möjligt att minska dosen levodopa.

  Vad du behöver veta innan du tar Eldepryl

  Ta inte Eldepryl:

  - om du är allergisk mot selegilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du har ett aktivt tolvfingertarm- eller magsår

  - i kombination med:

  • vissa medel mot depression s k selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

  • vissa medel mot depression s k serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) (venlafaxin)

  • tricykliska antidepressiva läkemedel

  • sympatomimetika (läkemedel som verkar på de sympatiska nervsystemet)

  • monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) t ex linezolid

  • opioider (petidin)

  Varningar och försiktighet

  om du har:

  • haft magsår

  • instabilt högt blodtryck

  • hjärtarrytmier

  • allvarlig kärlkramp (angina pectoris)

  • kraftigt nedsatt leverfunktion

  • kraftigt nedsatt njurfunktion

  • psykos

  Hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminagonister och annan dopaminerg behandling såsom selegilin har impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som sjukligt spelberoende, ökad libido, ökad sexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar rapporterats.

  Andra läkemedel och Eldepryl

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Läkemedel som inte ska användas tillsammans med Eldepryl:

  Effekten av behandlingen kan påverkas om Eldepryl kombineras med petidin, ett starkt smärtstillande läkemedel som ofta används vid kirurgiska ingrepp. Om du skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp bör tu tala om för läkaren att du tar Eldepryl.


  Eldepryl skall inte tas tillsammans med sympatomimetika (läkemedel som verkar på det sympatiska nervsystemet).


  Eldepryl kan också förstärka effekten av vissa läkemedel som används för behandling av depression. Detta gäller så kallade tricykliska antidepressiva, serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ock serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Om du behandlas för depression är det mycket viktigt att du berättar för din läkare att du också tar Eldepryl.


  Eldepryl kan påverka effekten av så kallade MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare) och samtidig användning ska undvikas.


  Smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol kan påverka effekten av Eldepryl och ska inte kombineras med Eldepryl


  Läkemedel som kan kräva dosanpassning av läkaren:

  Dopamin, som används vid chocktillstånd och allvarlig hjärtsjukdom skall användas med försiktighet vid anvädning av Eldepryl.


  Tala med din läkare om du använder p-piller. Dessa kan förstärka effekten av Eldepryl.


  Samtidig anvädndning av Eldepryl och läkemedel som innehåller digitalis och antikoagulantia (blodförtunnande) kräver noggrann övervakning och extra försiktighet.

  Eldepryl med mat, dryck och alkohol

  Vid samtidig behandling med moklobemid (MAO-hämmare för depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost och jästprodukter. Alkohol bör undvikas när man använder Eldepryl.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Eldepryl bör inte användas under graviditet. Okänt om selegilin går över i modersmjölk. Eldepryl bör inte användas under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Eldepryl kan orsaka yrsel och därmed påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever yrsel vid bruk av Eldepryl bör du undvika att köra bil eler använda maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Eldepryl

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna: som engångsdos på morgonen: 1 tablett à 10 mg eller 2 tabletter à 5 mg.

  Vanlig dos vid kombinationsbehandling med andra parkinsonmediciner: 1-2 tabletter à 5 mg (1 tablett à 10 mg) kan tas som engångsdos på morgonen eller delas upp på morgon- och lunchdos.

  Om du använt för stor mängd av Eldepryl

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112).

  Om du har glömt att använda Eldepryl

  Om du glömmer att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Har det gått mer än 12 timmar sedan du skulle ta tabletten skall den inte tas utan fortsätt med nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Eldepryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar (mer än 1 patient av 100): Yrsel. Ofrivilliga rörelser, muntorrhet. Illamående. Övergående och/eller lätt förhöjda levervärden kan förekomma. Förvirring, ångest, hallucinationer, psykiska reaktioner. Huvudvärk, långsam hjärtrytm.


  Mindre vanliga biverkningar (mindre än 1 patient av 100): Humörssvängningar, snabb hjärtrytm, muntorrhet, lätta övergående sömnstörningar.


  Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Hudutslag. Rastlöshet. Svårigheter att kasta vatten. Sjunkande blodtryck vid lägesförändring.


  Ingen känd frekvens: impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar. Urinretention.


  I kombination med levodopa:

  Eldepryl ökar effekten av levodopa och gör att biverkningarna av levodopa kan förstärkas. De vanligaste av dessa är rastlöshet, onormala rörelser, förvirring, hallucinationer, lågt blodtryck (yrsel när man reser sig upp), och oregelbunden hjärtrytm. Biverkningarna försvinner oftast när levodopadosen minskas.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket

  Box 26, 751 03 Uppsala.Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  5. Hur Eldepryl ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är selegilin. Tabletterna innehåller 5 mg respektive 10 mg selegilinhydroklorid.

  - Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa och majsstärkelse.


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  5 mg: Tabletterna är vita, runda, kupade, diameter 6 mm.

  Plastburk med 100 tabletter


  10 mg: Tabletterna är vita, runda, kupade med skåra, diameter 8 mm.

  Plastburk med 100 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Orion Corporation

  Orionintie 1

  FI-02200 Espoo

  Finland


  Information lämnas av

  Orion Pharma AB

  Box 520

  192 05 Sollentuna

  Sverige

  Tel: 08- 623 64 40

  medinfo@orionpharma.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-13


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.