Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Egazil® Depottablett 0,2mg Plastburk, 250tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: (-)-Hyoscyamin Varunummer: 020594 Apotekets varuid: 13438
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Egazil är och vad det används för

  Egazil innehåller den aktiva substansen hyoscyaminsulfat. Hyoscyaminsulfat hämmar acetylkolin som överför impulser i vissa nerver i bland annat mag-tarmkanalen. Därigenom minskar normal och abnorm rörlighet (till exempel kramp) i mag-tarmkanalens muskler.

  Egazil används vid krampbenägenhet och buksmärtor i mag-tarmkanalen och gallvägarna.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Egazil

  0,2 mg depottabletter
  hyoscyaminsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Egazil är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Egazil
  3. Hur du använder Egazil
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Egazil ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Egazil är och vad det används för

  Egazil innehåller den aktiva substansen hyoscyaminsulfat. Hyoscyaminsulfat hämmar acetylkolin som överför impulser i vissa nerver i bland annat mag-tarmkanalen. Därigenom minskar normal och abnorm rörlighet (till exempel kramp) i mag-tarmkanalens muskler.


  Egazil används vid krampbenägenhet och buksmärtor i mag-tarmkanalen och gallvägarna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Egazil

  Använd inte Egazil om:

  • du har prostataförstoring med svårigheter att hålla urinen

  • du har förträngning av nedre magmunnen

  • du är allergisk mot hyoscyaminsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Egazil kan förlångsamma tömning av magsäcksinnehåll och tarm.


  Noggrann munhygien är viktigt för att motverka effekten av minskad salivproduktion.

  Muntorrhet kan medföra risk för tand- och munslemhinneskador vid längre tids användning.

  Andra läkemedel och Egazil

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, eftersom behandlingseffekten kan påverkas om Egazil tas tillsammans med vissa andra läkemedel.


  Effekten av Egazil ökar vid samtidig användning av vissa läkemedel mot:

  • Parkinssons sjukdom (amantadin, levodopa)

  • Allergiska reaktioner (antihistaminer)

  • Sömnbesvär och depression (fentiaziner, tricykliska antidepressiva medel)

  Effekten av Egazil minskar vid samtidig användning av metoklopramid (mot illamående, kräkningar).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


  Amning

  Egazil går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Egazil kan påverka synförmågan, vilket kan medföra svårigheter vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker


  3. Hur du använder Egazil

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


  Rekommenderad dos för vuxna är: 2-3 tabletter 2 gånger dagligen, i enstaka fall 3 gånger dagligen.


  Egazil är en beredningsform som ger en jämn effekt över hela dygnet. Den får inte tuggas eller delas utan ska sväljas hel med minst ½ glas vätska. Depottabletten är uppbyggd runt ett skal som är helt olösligt i magen. Ibland kan tablettens skal komma ut med avföringen, men det verksamma ämnet har då redan tagits upp i kroppen.

  Om du använt för stor mängd av Egazil

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du glömt att ta Egazil

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • minskad salivproduktion med muntorrhet

  • minskad tårproduktion

  • förstoppning

  • synstörningar i form av suddighet och svårigheter att fokusera blicken

  • svårigheter att tömma blåsan.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • nässelutslag och andra allergiska hudreaktioner

  • rubbningar i hjärtats rytm

  • förlångsammad tömning av magsäcksinnehåll och tarm

  • förvirring

  • hallucinationer

  • mardrömmar.

  Äldre patienter kan vara känsligare för att utveckla psykiska biverkningar.


  5. Hur Egazil ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är hyoscyaminsulfat. 1 tablett innehåller 0,2 mg hyoscyaminsulfat.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat, polyvinylklorid, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa.

  Övriga innehållsämnen finns med för att ge depottabletten rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på 7 mm.


  Plastburk med 250 tabletter.

  Tryckförpackning med 100 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm.


  Tillverkare

  ReciPharm Stockholm AB, Jordbro.


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-04-14


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.