Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Durbis® Retard Depottablett 250mg Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Disopyramid Varunummer: 053055 Apotekets varuid: 32257
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Durbis Retard är och vad det används för

  Durbis Retard innehåller disopyramid som tillhör läkemedelsgruppen antiarytmika (läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat). Genom att påverka vägen som signalerna som styr hjärtats slag kan ta, påverkar Durbis Retard hjärtat att slå jämnare utan attacker av hastig hjärtverksamhet eller extraslag.

  Durbis Retard används i förebyggande syfte och vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Durbis Retard

  250 mg depottabletter
  disopyramid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Durbis Retard är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Durbis Retard
  3. Hur du tar Durbis Retard
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Durbis Retard ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Durbis Retard är och vad det används för

  Durbis Retard innehåller disopyramid som tillhör läkemedelsgruppen antiarytmika (läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat). Genom att påverka vägen som signalerna som styr hjärtats slag kan ta, påverkar Durbis Retard hjärtat att slå jämnare utan attacker av hastig hjärtverksamhet eller extraslag.


  Durbis Retard används i förebyggande syfte och vid behandling av rytmrubbningar i hjärtat.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Durbis Retard

  Ta inte Durbis Retard:

  • Om du är allergisk mot disopyramid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du har vissa andra typer av rytmrubbningar.

  • Om du har allvarlig hjärtsvikt såvida den inte beror på hjärtrytmrubbningen.

  • Om du behandlas med vissa andra antiarytmika.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Durbis Retard om:

  • du har eller har haft annan hjärtsjukdom än den rytmrubbning för vilken du fått Durbis Retard (såsom strukturella fel i hjärtat, t ex ärr efter hjärtinfarkt, vilket kan öka risken för oönskade rytmrubbningar)

  • du har förhöjt tryck i ögat (glaukom, grön starr, kan orsaka dubbelseende och svårighet att ställa in synskärpan vid olika avstånd)

  • du har prostataförstoring (kan orsaka plötsliga urinblåstömningsproblem med smärtande urinblåsa)

  • du har svårigheter att kasta vatten

  • du har njursvikt (en lägre dos av Durbis Retard kan vara aktuellt)

  • du har leversvikt (en lägre dos av Durbis Retard kan vara aktuellt)

  • du har myastenia gravis (en försämring av sjukdomen kan inträffa)

  • du har diabetes (finns en ökad risk för att få lågt blodsocker)

  • du har brist på kalium i blodet (påvisas i blodprov)

  • du är äldre. Då finns det risk för kognitiva störningar (påverkade intellektuella funktioner) såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter.

  Sluta att ta Durbis Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (som tecken på så kallat angioödem):

  • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • Svårigheter att svälja

  • Nässelutslag och andningssvårigheter

  Behandlingen med Durbis Retard kan medföra att rytmrubbningarna i hjärtat förvärras.

  Barn och ungdomar

  Dokumentation saknas för doseringsrekommendation till barn.

  Andra läkemedel och Durbis Retard

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

  Vissa läkemedel mot:

  • hjärtsjukdomar (betablockerare)

  • infektioner (erytromycin, klaritromycin, azitromyzin, rifampicin, roxitromycin)

  • svampangrepp (ketokonazol, itrakonazol)

  • parasiter (pentamidin)

  • epilepsi (fenytoin)

  • blodpropp (warfarin)

  • depressioner

  • HIV (sk proteashämmare) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Durbis Retard.

  Laxermedel och vätskedrivande medel kan bidra till minskade kaliumnivåer, vilket ger risk för rytmrubbingar. Samtidig användning rekommenderas ej.


  Durbis Retard rekommenderas inte vid samtidig behandling med preparat som används vid impotens (som innehåller till exempel sildenafil, vardenafil, tadalafil).


  Atropin och andra antikolinerga medel bör användas med försiktighet då effekten av dessa kan förstärkas av disopyramid.

  Graviditet och amning

  Graviditet: Durbis Retard passerar över till fostret. Använd därför inte Durbis Retard under graviditet annat än på ordination av din läkare.
  Amning: Använd inte Durbis Retard under amning annat än på ordination av din läkare eftersom det är möjligt att barnet kan påverkas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vissa biverkningar, t ex yrsel, trötthet och ögats förmåga till avståndsinställning, kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga och därmed din förmåga att köra bil och hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Durbis Retard innehåller sackaros och glukos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Durbis Retard

  Ta alltid Durbis Retard enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vanlig dos för vuxna: 1-1½ tablett 2 gånger dagligen.


  Under behandlingstiden är noggrann munhygien viktig eftersom Durbis Retard kan ge muntorrhet.


  Om du upplever att effekten av Durbis Retard är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  Om du har tagit för stor mängd av Durbis Retard

  Kontakta omedelbart din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Symtomen kommer snabbt, inom 1-2 timmar. En överdosering av Durbis Retard kan orsaka följande symtom: kramper, medvetslöshet, andnöd, muntorrhet, vidgade pupiller, ökad hjärtfrekvens, förstoppning och magsmärtor. Hjärtsvikt, blodtrycksfall och rubbningar i hjärtats rytm.

  Om du glömt att ta Durbis Retard

  Om du av misstag har glömt att ta en dos, ta en dos så snart du upptäcker detta (ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt). Fortsätt sedan behandlingen som vanligt.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Rubbningar i hjärtats rytm. Illamående, kräkning, förstoppning, diarré, minskad matlust, smärta i maggropen. Svårigheter att kasta vatten. Störningar i ögats förmåga till avståndsinställning. Muntorrhet.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Trötthet, yrsel. Muskelsmärta, muskelsvaghet.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer): Huvudvärk. Lågt blodtryck. Gulsot. Låg blodsockerhalt (ibland allvarlig). Känselpåverkan i händer och fötter, ofta med stickningar och domningskänsla. Psykos. Minskning av antalet vita blodkroppar.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): Utslag.


  Behandlingen med Durbis Retard kan medföra att rytmrubbningarna i hjärtat förvärras. Enstaka fall av allvarlig hjärtsvikt, kollaps eller chock har inträffat, vilket kan medföra sänkt blodtryck, njursvikt och/eller akut leversvikt, gulsot.


  Dubbelseende, impotens, kognitiva störningar (påverkade intellektuella funktioner såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter) och psykiska störningar är andra biverkningar som uppmärksammats. Anafylaktiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) som t ex angioödem (se avsnitt: Varningar och försiktighet) och nässelutslag har observerats.


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Durbis Retard ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Inga särskilda förvaringsanvisningar.
  Används före utgångsdatum som anges på kartongen.
  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är disopyramidfosfat. Varje Depottablett innehåller disopyramidfosfat motsvarande disopyramid 250 mg.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, magnesiumstearat, hypromellos, povidon, glycerylmonostearat, sackaros, vattenfri glukos.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Durbis Retard är en vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med skåra, märkt med 013 och E på ena sidan och Roussel Uclaf-symbol på andra sidan.


  Durbis Retard tillhandahålls i glasburk om 100 st tabletter och i blisterförpackning (PVC/PVDC/aluminium) om 100 st tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Sanofi AB

  Box 30052

  104 25 Stockholm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-25


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.