Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Dulcolax® Suppositorium 10mg Blister, 50suppositorier

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bisakodyl Varunummer: 021436 Apotekets varuid: 13275
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Dulcolax är och vad det används för

  Dulcolax används vid tillfällig förstoppning, för tarmtömning före t ex röntgenundersökning eller operation samt för underlättande av tarmtömning vid hemorrojder och andra besvär kring analöppningen. Dulcolax har en lokal, direkt verkan på tarmväggen. Tarmrörelserna stimuleras och tarminnehållet passerar snabbare genom tarmen. Dessutom ökar mängden salter och vatten i tarmen, vilket också underlättar tarmpassagen.

  Dulcolax verkar i tjocktarmen där den underlättar den naturliga tarmtömningsprocessen. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Dulcolax har ingen kalorireducerande effekt.

  Dulcolax suppositorier (stolpiller) har ofta effekt redan efter ungefär 20 minuter.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Dulcolax

  10 mg suppositorier
  bisakodyl

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Dulcolax är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Dulcolax
  3. Hur du använder Dulcolax
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Dulcolax ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Dulcolax är och vad det används för

  Dulcolax används vid tillfällig förstoppning, för tarmtömning före t ex röntgenundersökning eller operation samt för underlättande av tarmtömning vid hemorrojder och andra besvär kring analöppningen. Dulcolax har en lokal, direkt verkan på tarmväggen. Tarmrörelserna stimuleras och tarminnehållet passerar snabbare genom tarmen. Dessutom ökar mängden salter och vatten i tarmen, vilket också underlättar tarmpassagen.


  Dulcolax verkar i tjocktarmen där den underlättar den naturliga tarmtömningsprocessen. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Dulcolax har ingen kalorireducerande effekt.


  Dulcolax suppositorier (stolpiller) har ofta effekt redan efter ungefär 20 minuter.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Dulcolax

  Använd inte Dulcolax

  - Om du är allergisk mot bisakodyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - Om du har tarmvred, hinder i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med illamående och kräkningar.

  - Om du har svår uttorkning.

  Varningar och försiktighet

  - Om laxermedel används regelbundet mer än en vecka, bör läkare konsulteras. Långvarig användning kan leda till störd vätskebalans och brist på kalium i blodet.

  - Om du är äldre och/eller har nedsatt njurfunktion ska du avbryta behandling med Dulcolax och rådfråga läkare vid tecken på vätskebrist (såsom ökad törst och minskad urinmängd).

  - Yrsel och svimning har rapporterats av patienter som har använt Dulcolax, men förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

  Barn

  Dulcolax ska inte användas av barn under 10 år utan läkares rekommendation.

  Andra läkemedel och Dulcolax

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex urindrivande läkemedel, kortison, hjärtläkemedel innehållande digoxin och digitoxin. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet ska dock Dulcolax, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinskt inrådan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

  Bisakodyl går inte över i bröstmjölk. Dulcolax är därför säkert att använda vid amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Dulcolax, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Dulcolax

  Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Suppositorierna ska föras in i ändtarmen med den spetsiga änden först.


  Förstoppning

  Rekommenderad dos för vuxna: 1 suppositorium per dag.


  Användning för barn och ungdomar

  Barn under 10 år ska inte använda Dulcolax annat än på läkares rekommendation. Barn under 2 år ska inte behandlas med Dulcolax.


  Rekommenderad dos är:

  Barn över 10 år: 1 suppositorium per dag.

  Barn 2-10 år: ½ suppositorium per dag.


  Används högst en vecka per behandlingstillfälle.


  Om du ska använda Dulcolax för tarmtömning i samband med medicinska undersökningar eller ingrepp (till exempel röntgenundersökning eller operation), ska behandlingen ske i samråd med läkare. Följ då anvisningarna från din läkare.

  Om du har tagit för stor mängd av Dulcolax

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  När du slutar att använda Dulcolax

  När Dulcolax givit avföring, kan det ta några dagar innan avföringsbehov uppstår på nytt.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Dulcolax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (som kan tyda på angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): illamående, buksmärtor, diarré, magkramper.

  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare, fler än 1 av 1000 användare): lokal irritation i ändtarmen, obehagskänslor från magtrakten, kräkningar, blod i avföringen (vanligen begränsad), yrsel.

  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare, fler än 1 av 10 000 användare): överkänslighet, svimning.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): snabba och kraftiga överkänslighetsreaktioner kallade anafylaktiska reaktioner, angioödem, tjocktarmsinflammation, vätskebrist.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Dulcolax ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är bisakodyl 10 mg per suppositorium.

  Övriga innehållsämnen är hårdfett (Witepsol W45).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Dulcolax suppositorier är vita till vitgula och torpedformade med en slät, något fet yta.

  Längden är 3 cm.


  Blisterförpackningar:

  Receptfria: 6 suppositorier

  Receptbelagda: 50 suppositorier

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Strasse 173

  D-55216 Ingelheim

  Tyskland

  Information lämnas av

  Boehringer Ingelheim AB

  Consumer Health Care

  Box 47608

  117 94 Stockholm

  Telefon: 08-721 21 00

  E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016–03–31


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.