Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Draxxin® Injektionsvätska, lösning 100mg/ml Glasflaska, 50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Tulatromycin Varunummer: 017344 Apotekets varuid: 7274
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  NötkreaturBehandling och metafylax av luftvägsinfektioner hos nötkreatur (BRD) förorsakade av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma bovis, känsliga för tulatromycin. Före metafylax-användning skall sjukdomen ha konstaterats i besättningen.

  Behandling av infektiös bovin keratokonjunktivit (IBK) förorsakad av Moraxella bovis, känslig för tulatromycin.

  SvinBehandling och metafylax av luftvägsinfektioner hos svin förorsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis och Bordetella bronchiseptica känsliga för tulatromycin. Före metafylax-användning i en besättning skall alltid sjukdomsframkallande bakterier ha konstaterats.

  Draxxin ska endast användas om svinen förväntas utveckla sjukdomen inom 2-3 dagar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL

  Draxxin 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur och svin.

  Tulatromycin

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Zoetis Belgium S.A.

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain- La- Nueve

  BELGIEN


  Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

  FAREVA AMBOISE

  Zone Industrielle,

  29 route des Industries

  37530 Pocé-sur-Cisse

  FRANKRIKE


  Zoetis Belgium SA

  Rue Laid Burniat 1

  1348 Louvain-la-Neuve

  BELGIEN

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Draxxin 100 mg/ml injektionsvätska, lösning till nötkreatur och svin.

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Tulathromycin

  Monotioglycerol

  100 mg/ml

  5 mg/ml

  Klar, färglös till svagt gul injektionsvätska, lösning.

  4. INDIKATION(ER)

  Nötkreatur
  Behandling och metafylax av luftvägsinfektioner hos nötkreatur (BRD) förorsakade av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma bovis, känsliga för tulatromycin. Före metafylax-användning skall sjukdomen ha konstaterats i besättningen.


  Behandling av infektiös bovin keratokonjunktivit (IBK) förorsakad av Moraxella bovis, känslig för tulatromycin.


  SvinBehandling och metafylax av luftvägsinfektioner hos svin förorsakade av Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis och Bordetella bronchiseptica känsliga för tulatromycin. Före metafylax-användning i en besättning skall alltid sjukdomsframkallande bakterier ha konstaterats.

  Draxxin ska endast användas om svinen förväntas utveckla sjukdomen inom 2-3 dagar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Ska inte ges till djur som är överkänsliga mot makrolidantibiotika.
  Ska inte ges tillsammans med andra makrolider eller linkosamider.
  Ej tillåtet för användning till lakterande nötkreatur som producerar mjölk för humankonsumtion.
  Använd inte till dräktiga kor eller kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.

  6. BIVERKNINGAR

  Det är mycket vanligt att subkutanadministrering av Draxxin hos nötkreatur orsakar en övergående smärtreaktion och lokal svullnad på injektionsstället, som kan vara upp till 30 dagar. Inga sådana reaktioner har observerats hos svin efter intramuskulärinjektion. En patomorfologisk reaktion på injektionsstället (såsom reversibel blodstockning, svullnad, fibros (bindvävsbildning) och blödning) kvarstår cirka 30 dagar efter injektion för båda djurslagen.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Nötkreatur och svin.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Nötkreatur (behandling och metafylax)
  2,5 mg tulatromycin/kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml/40 kg kroppsvikt).
  En subkutan engångsinjektion. Vid behandling av nötkreatur med kroppsvikt över 300 kg skall dosen delas upp så att inte mer än 7,5 ml injiceras på samma ställe.


  Svin
  2,5 mg tulatromycin/kg kroppsvikt (motsvarande 1 ml/40 kg kroppsvikt).
  En intramuskulär engångsinjektion i nacken. Vid behandling av svin med kroppsvikt över 80 kg skall dosen delas upp så att inte mer än 2 ml injiceras på samma ställe.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Man bör behandla djuren i ett tidigt stadium av sjukdomen samt utvärdera resultatet av behandlingen inom 48 timmar efter injektionen. Om det finns kliniska tecken på att luftvägsinfektionen kvarstår eller förvärras, eller om recidiv uppstår, skall behandlingen ändras genom att man ger en annan typ av antibiotika samt fortsätter behandlingen tills de kliniska tecknen försvunnit.

  För att undvika underdosering skall kroppsvikten uppskattas så noggrant som möjligt. Vid användning av injektionsflaskan flera gånger bör man använda en genomstickskanyl eller en automatspruta för att undvika överdriven perforering av proppen.

  10. KARENSTIDER

  Nötkreatur (kött och slaktbiprodukter):

  22 dagar

  Svin (kött och slaktbiprodukter):

  13 dagar

  Ej tillåtet för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.
  Använd inte till dräktiga kor eller kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom två månader före förväntad nedkomst.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter EXP.


  Hållbarhet i öppnad förpackning: 28 dagar


  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
  Användning av produkten ska baseras på resistensbedömning av bakterierna som isolerats från djuret. Hänsyn ska tas till officiell, nationell och lokal antibiotikapolicy.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
  Tulatromycin är irriterande för ögonen. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj omedelbart ögonen med rent vatten.

  Tulatromycin kan orsaka överkänslighet vid kontakt med huden. Vid oavsiktligt spill på huden, tvätta omedelbart huden med tvål och vatten.

  Tvätta händerna efter användning.

  Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.


  Dräktighet och digivning:

  Laboratoriestudier på råtta och kanin har inte visat några teratogena, fetotoxiska eller modertoxiska effekter. Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Ska endast användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


  Andra läkemedel och Draxxin:

  Ska inte ges samtidigt som andra antibiotika med liknande verkningsmekanism, t.ex. andra makrolider eller linkosamider.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Hos nötkreatur har man vid doser på 3, 5 eller 10 gånger den rekommenderade dosen observerat övergående tecken förknippade med obehag på injektionsstället, såsom rastlöshet, huvudskakningar, skrapningar i marken och ett kortvarigt minskat foderintag. Lindrig myokard degeneration har observerats på nötkreatur som givits 5-6 gånger den rekommenderade dosen.

  Hos unga svin som väger cirka 10 kg och som fått 3 eller 5 gånger den terapeutiska dosen har man observerat övergående tecken förknippade med obehag på injektionsstället som visat sig som högljudda läten samt rastlöshet. Hälta har också observerats när man injicerat i bakbenet.


  Blandbarhetsproblem:

  Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-04-27

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Tulatromycin är ett antibiotikum i gruppen halvsyntetisk makrolid, som framställs från en fermentationsprodukt. Den skiljer sig från många andra makrolider genom att den har en lång verkningstid, som delvis beror på dess tre aminogrupper. Den har därför klassats i den kemiska undergruppen triamilider.

  Makrolider som är bakteriostatiskt verksamma antibiotika hämmar proteinbiosyntesen genom sin förmåga att selektivt bindas till bakteriernas ribosomala RNA. De verkar genom att stimulera upplösningen av peptidyl-tRNA från ribosomerna under translokationsprocessen.

  Tulatromycin har in vitro effekt mot Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma bovis samt Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis och Bordetella bronchiseptica vilka är de patogena bakterier som oftast förorsakar luftvägsinfektioner hos nötkreatur och svin. Ökade MIC-värden (minsta inhiberande koncentration) har setts i några isolat av Histophilus somni och Actinobacillus pleuropneumoniae.

  Tulatromycin har även in vitro effekt mot Moraxella bovis, som är den patogena bakterie som oftast förorsakar infektiös bovin keratokonjunktivit (IBK).

  Resistens mot makrolider kan utvecklas genom mutation i gener som kodar för ribosomalt RNA (rRNA) eller vissa ribosomproteiner; genom enzymatisk modifiering (metylering) av 23S rRNAs bindningsställe, som generellt ger korsresistens med linkosamider och grupp B streptograminer (MLSB resistens); genom enzymatisk inaktivering; eller genom makrolidefflux. MLSB resistens kan vara konstitutiv eller inducerbar. Resistensen kan vara kromosomal eller plasmidkodad och kan överföras om den är förknippad med transposoner eller plasmider.

  Hos nötkreatur karaktäriserades den farmakokinetiska profilen av tulatromycin efter en enda subkutandos på 2,5 mg/kg kroppsvikt av snabb och fullständig absorption följd av en hög distribution och långsam eliminering. Den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) var cirka 0,5 µg/ml. Denna uppnåddes cirka 30 minuter efter doseringen (Tmax). Koncentrationen av tulatromycin i lunghomogenat var betydligt högre än i plasma. Det finns tydliga tecken på påtaglig ackumulation av tulatromycin i neutrofiler och alveolära makrofager. In vivo-koncentrationen av tulatromycin på infektionsplatsen i lungorna är dock ej känd. Den maximala koncentrationen följdes av en långsam minskning av systemisk exponering, med skenbar halveringstid i plasma (t1/2) på 90 timmar. Plasmaproteinbindningsgraden var låg, cirka 40 %. Distributionsvolymen vid steady-state (Vss) efter intravenösadministrering var 11 l/kg. Biotillgängligheten av tulatromycin efter subkutanadministrering på nötkreatur var cirka 90 %.

  Hos svin karaktäriserades den farmakokinetiska profilen av tulatromycin vid en enda intramuskulärdos på 2,5 mg/kg kroppsvikt av en snabb och fullständig absorption följd av en hög distribution och långsam eliminering. Den maximala plasmakoncentrationen (Cmax) var cirka 0,6 µg/ml, vilket uppnåddes cirka 30 minuter efter dosering (Tmax). Koncentrationen av tulatromycin i lunghomogenat var betydligt högre än i plasma. Det finns tydliga tecken på påtaglig ackumulation av tulatromycin i neutrofiler och alveolära makrofager. In vivo-koncentrationen av tulatromycin på infektionsplatsen i lungorna är dock ej känd. Den maximala koncentrationen följdes av en långsam minskning av systemisk exponering med en halveringstid i plasma (t1/2) på cirka 91 timmar. Plasmaproteinbindningsgraden var låg, cirka 40 %. Distributionsvolymen vid steady-state (Vss) efter intravenösadministrering var 13,2 l/kg. Biotillgängligheten av tulatromycin hos svin var efter intramuskuläradministrering cirka 88 %.

   

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
  500 ml-injektionsflaskan får inte användas till svin.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

  België/Belgique/Belgien

  Zoetis Belgium SA.

  Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

  Lietuva

  Zoetis Lietuva UAB

  Tel: +370 5 2683634

  Република България

  Zoetis Luxembourg Holding Sarl

  Teл: +359 2 970 41 72

  Luxembourg

  Zoetis Belgium SA

  Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

  Česká republika

  Zoetis Česká republika, s.r.o.

  Tel: +420 257 101 111

  Magyarország

  Zoetis Hungary Kft.

  Tel: +361 488 3695

  Danmark

  Orion Pharma Animal Health

  Tlf: +45 49 12 67 65

  Malta

  Agrimed Limited

  Tel: +356 21 465 797

  Deutschland

  Zoetis Deutschland GmbH

  Tel: +49 30 330063 0

  Nederland

  Zoetis B.V.

  Tel: +31 (0)10 714 0900

  Eesti

  Zoetis Lietuva UAB

  Tel: +370 5 2683634

  Norge

  Orion Pharma Animal Health .

  Tlf: +47 40 00 41 90

  Ελλάδα

  Zoetis Hellas S.A. .

  Τηλ.: +30 210 6785800

  Österreich

  Zoetis Österreich GmbH

  Tel: +43 1 2701100 110

  España

  Zoetis Spain, S.L.

  Teléfono: +34 91 4909900

  Polska

  Zoetis Polska Sp. z o.o. .

  Tel: +48 22 2234800

  France

  Zoetis France
  Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00

  Portugal

  Zoetis Portugal, Lda..

  Tel: +351 21 042 72 00

  Hrvatska

  Zoetis Netherlands Holdings BV
  Tel: +385 1 644 1460

  România

  Zoetis România SRL
  Tel: +40 21 207 17 70

  Ireland

  Zoetis Ireland Limited

  Tel: +353 (0) 1 467 6650

  Slovenija

  Zoetis Netherlands Holdings BV

  Tel: +385 1 644 1460

  Ísland

  Icepharma Ltd

  Tel: +354 540 80 80

  Slovenská republika

  Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

  Tel: +421 2 5939 6190

  Italia

  Zoetis Italia S.r.l..

  Telefono: +39 06 3366 8133

  Suomi/Finland

  Zoetis Finland Oy

  Telephone: +358 (0)9 4300 40

  Kύπρος

  Zoetis Hellas S.A.

  Τηλ.: +30 210 6785800

  Sverige

  Orion Pharma Animal Health

  Tel: +46 (0)8 623 64 40

  Latvija

  Zoetis Lietuva UAB

  Tel: +370 5 2683634

  United Kingdom

  Zoetis UK Limited

  Tel: +44 (0) 845 300 8034

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.